Pravidla IDPA / Rulebook

COMPETITION AND EQUIPMENT RULES OF THE INTERNATIONAL DEFENSIVE PISTOL ASSOCIATION, INC.

Adopted 10/26/96, amended 1/1/2018. © 1996 -2017 International Defensive Pistol Association, Inc. All rights reserved. Ver. 2017.3

Překlad CZ verze: Hard Task Rangers, vedoucí překladu Luděk “Sefa” Sefzig
Table of Content

OBSAH


1 THE FOUNDING CONCEPTS

Founded in 1996, the International Defensive Pistol Association (IDPA) is the governing body for IDPA competition, a handgun-centric shooting sport based on simulated self-defense scenarios.

The IDPA competition format was designed to be enjoyable for all shooters of all skill levels, with a premium put on the social interaction and camaraderie of the members. Participation in IDPA matches requires the use of handguns, holsters and other equipment suitable for concealed carry self-defense. With that in mind, and keeping the shooters' best interests in mind, IDPA's founders established equipment requirements that are based on commonly available firearms and gear, allowing individuals the opportunity to compete with minimal investment.

Today, thanks to the vision of its founders and a commitment to serving the organization's loyal membership, IDPA stands as the fastest growing shooting sport in the United States with over 25,000 members from all 50 states, and over 400 affiliated clubs hosting weekly and monthly competitions, and membership representing over 70 nations.

Our main goal is to test the skill and ability of the individual. Equipment that is designed with no application for daily, concealed carry is not permitted in this sport.

1.1 IDPA’s Fundamental Principles

The Fundamental Principles are a guide to all members.

 1. Promote safe and proficient use of firearms and equipment suitable for concealed carry self-defense.
 2. Offer a practical shooting sport encouraging competitors to develop skills and fellowship with like-minded shooters.
 3. Provide a level playing field for all competitors that solely tests the skill and ability of each individual, not their equipment.
 4. Provide separate divisions for equipment and classifications for shooters, such that firearms with similar characteristics are grouped together and people with similar skill levels compete against each other.
 5. Provide shooters with practical and realistic courses of fire, and test skills that could be required to survive lifethreatening encounters.
 6. Strongly encourage all IDPA members to support our sponsors when making purchases of equipment and accessories. Industry sponsors have been instrumental in IDPA’s success at all levels including Club, State, Regional, National, and International levels.
 7. Develop and maintain an infrastructure that will allow IDPA to be responsive to our shooters. While IDPA can never be all things to all people, respectful constructive suggestions from our members, which follow IDPA Fundamental Principles, will always be welcome.

1.2 Principles of Shooting IDPA

1.2.1 Equipment Principles

Allowed equipment will meet the following criteria:

 1. Concealable: All equipment (except flashlights) will be placed so that it is not visible while wearing a concealment garment, with your arms extended to your sides, parallel to the ground.
 2. Practical: All equipment must be practical for all day concealed carry self-defense, and worn in a manner that is appropriate for all day continuous wear.

1.2.2 Participation Principles

 1. Competitors will not attempt to circumvent or compromise any stage by the use of inappropriate devices, equipment, or techniques.
 2. Competitors will refrain from unsportsmanlike conduct, unfair actions, and the use of illegal equipment.
 3. The IDPA Rulebook is not intended to be an exhaustive description of all allowed and disallowed equipment and techniques. Shooter equipment and techniques should comply with the basic principles of IDPA and be valid in the context of a sport that is based on self-defense scenarios. A reasonable application of common sense and the IDPA Founding Concepts will be employed in determining whether a device, technique, or piece of equipment is permitted under the IDPA rules.
 4. At its core, IDPA is a self-defense scenario based sport. The props used to create the Course of Fire (CoF) are often incomplete but represent buildings, walls, windows, doorways, etc. The CoF will indicate available shooting positions. The props will be defined in the CoF walk through.
 5. Individual rehearsals of a CoF, including air gunning and taking sight pictures, are not permitted within the CoF boundaries.
 6. Shooting from behind cover is a basic premise of IDPA. Competitors will use all available cover in a CoF.
 7. IDPA is a shooting sport based on concealed carry. All courses of fire will be shot using a concealment garment unless stipulated otherwise.
 8. In any single contest, a shooter must use the same firearm on all stages unless the firearm becomes unserviceable.
 9. Re-shoots are allowed for stage equipment failures or SO interference.
 10. English is the official language of IDPA. Range commands used in all matches regardless of location or nationality of participants, will be in English. The English rulebook prevails.

1.2.3 Course of Fire Principles

 1. One issue critical to the long-term success of this shooting discipline is that problems shooters are asked to solve must reflect self-defense principles. The IDPA founders agreed upon this when they set out to structure IDPA guidelines and principles. IDPA should help promote basic sound gun handling skills and test skills a person would need in a concealed-carry encounter. Requirements such as the use of cover while engaging a target, reloading behind cover, and limiting the number of rounds per string were all based upon that principle.
  • “String of Fire” refers to a section of the course of fire that is initiated by a start signal, and ends with the last shot fired. There may be more than one string in a stage.
  • “Cover” refers to a position where a shooter can engage targets with a portion of their upper and lower body behind an object such as a wall.
 2. A CoF should test a competitor’s shooting skills. Allowances will be made for physically challenged or disabled shooters. Match Directors should always attempt to make the CoF accessible for all shooters.
 3. While we recognize that there are many schools of thought in training for self-defense concealed carry, the primary focus of IDPA is in the continuing development of safe and sound gun handling skills that are universally accepted.
 4. IDPA rules will be equally enforced for all classifications of IDPA members.

1 VZNIK KONCEPTU IDPA

International Defensive Pistol Association (IDPA; česky Mezinárodní asociace obranné střelby) vznikla v roce 1996 a je řídícím orgánem IDPA soutěží, které představují sportovní střelecké odvětví založené na simulaci sebeobranných scénářů.

Soutěžní formát IDPA byl navržen tak, aby nabídl příjemný zážitek střelcům všech dovednostních úrovní, s vysokým důrazem na společenskou interakci a kamarádství členů. Účast v IDPA závodech vyžaduje použití krátkých palných zbraní, pouzder a dalšího vybavení vhodného pro skryté nošení a sebeobranu. Na základě těchto požadavků a s ohledem na nejlepší zájmy střelců vytvořili zakladatelé IDPA požadavky na výbavu založené na běžně dostupných zbraních a vybavení, které umožňují jednotlivcům soutěžit s minimálními investicemi.

Dnes, díky vizi zakladatelů a závazku pomáhat věrné členské základně, je IDPA nejrychleji se rozrůstající střelecký sport ve Spojených státech amerických a disponuje více než 25 000 členy z více než 50 států. Přes 400 členských klubů pořádá pravidelně týdně a měsíčně soutěže. Naše členská základna zastupuje přes 70 národností.

Hlavním cílem IDPA je ověřit dovednosti a schopnosti každého jednotlivého střelce. Vybavení, které nebylo navrženo pro každodenní nošení, není v této soutěži povoleno.

1.1 Základní zásady IDPA

Základní principy IDPA slouží jako vodítko pro všechny členy.

 1. Podpora bezpečného a obratného použití palných zbraní stejně jako vybavení vhodného ke skrytému nošení a určenému k sebeobraně.
 2. Nabídka praktického střeleckého sportu, který povzbudí soutěžící v rozvoji jejich schopností a přátelství s obdobně založenými střelci.
 3. Zajištění rovných podmínek pro všechny soutěžící umožňujících vyzkoušet dovednosti a schopnosti jednotlivců, nikoliv jejich vybavení.
 4. Zajištění členění vybavení a výkonnosti střelců tak, aby střelné zbraně s podobnými charakteristikami byly seskupeny, a lidé na obdobné úrovni dovedností soutěžili proti sobě.
 5. Nabídka skutečných a realistických střeleckých situací, aby si střelci mohli otestovat své dovednosti, které mohou potřebovat k přežití situací, kde dochází k ohrožení života
 6. Důrazně doporučujeme všem členům IDPA, aby při nakupování vybavení a příslušenství podporovali naše sponzory, bez kterých by IDPA nebylo úspěšné na všech úrovních od klubových, státních, regionálních, národních až po mezinárodní.
 7. Vytvořit a udržovat zázemí, které umožní IDPA reagovat na potřeby našich střelců. Ačkoliv se IDPA nemůže pokaždé zavděčit všem, vždy vítáme od našich členů zdvořilé a konstruktivní návrhy dodržující Základní zásady IDPA.

1.2 Zásady IDPA střelby

1.2.1 Zásady pro vybavení

Povolené vybavení bude splňovat následující kritéria:

 1. Skrytí: Veškeré vybavení (s výjimkou svítilen) bude umístněno tak, aby nebylo při nošení viditelné, a to ani při rozpažení rukou do stran paralelně se zemí.
 2. Praktičnost: Veškeré vybavení musí být praktické pro celodenní skryté nošení a nošeno způsobem, který odpovídá celodennímu nepřetržitému nošení.

1.2.2 Zásady účasti

 1. Soutěžící se nepokusí obejít nebo ohrozit žádnou situaci použitím nevhodných zařízení, vybavení nebo technik.
 2. Soutěžící se vyvarují nesportovního chování či neférového jednání a použití zakázaného vybavení.
 3. Pravidla IDPA (dokument IDPA Rulebook) nejsou zamýšleny jako vyčerpávající popis všeho, co je či není povoleno. Střelcovo vybavení a metody by měly být v souladu se základními zásadami IDPA a odpovídat využití v kontextu sportu založeného na sebeobranných scénářích. Rozumné použití selského rozumu a základních konceptů IDPA bude použito při posouzení, zda odpovídá zařízení, způsob nebo část vybavení pravidlům IDPA.
 4. Ve své podstatě je IDPA sport založený na sebeobranných scénářích. Rekvizity použité při tvorbě tzv. Course of Fire (CoF, česky stage nebo situace) bývají většinou nekompletní, ale přesto reprezentují budovy, stěny, okna, chodby, atd. Návrh CoFCourse of Fire = stage, situace bude naznačovat možné střelecké pozice. Rekvizity budou popsány během tzv. procházení situace (CoF walk through).
 5. Individuální nácvik řešení situace, včetně sušení (air gunning) a simulace zaměřování není v rámci ohraničení situace povolen.
 6. Střelba zpoza krytu je základním předpokladem IDPA. Soutěžící budou využívat všechny dostupné kryty v rámci situace (CoFCourse of Fire = stage, situace).
 7. IDPA je sport založený na skrytém nošení. Všechny situace budou stříleny ze skrytého nošení, pokud není stanoveno jinak.
 8. V rámci jedné soutěže musí střelec používat jednu a tu samou zbraň na všech situacích, pokud se tato nestane neopravitelně nefunkční.
 9. Re-shooty jsou povoleny v případě poruchy zařízení a vybavení situace nebo na základě zásahu SO (Safety Officer, česky rozhodčí).
 10. Oficiálním jazykem IDPA je angličtina. Povely na střelnici používané na všech soutěžích bez ohledu na lokalitu, nebo národnost účastníků, budou v angličtině. Anglická verze pravidel je závazná.

1.2.3 Zásady situace “Course of Fire”

 1. Kritickým bodem pro dlouhodobý úspěch této střelecké disciplíny je, že střelci řeší situace odrážející principy sebeobrany. Zakladatelé IDPA se na tomto shodli při tvorbě zásad a pokynů pro IDPA. IDPA by mělo podporovat základní spolehlivé návyky při manipulaci se zbraní a testovat dovednosti použitelné při sebeobraně střelnou zbraní. Požadavky, jako použití krytu během řešení cíle, přebíjení v krytu a limitovaný počet nábojů na string (česky řetězec – viz níže) vznikly na tomto principu.
  • "String of Fire" označuje sekci CoFCourse of Fire = stage, situace, která začíná startovním signálem a končí posledním výstřelem. Situace se může skládat z více než jednoho stringu.
  • "Cover"([kavr], česky kryt), označuje pozici, z které střelec může řešit terče tak, že část jeho trupu či spodku těla je kryta za nějakým objektem, například stěnou.
 2. CoFCourse of Fire = stage, situace má prověřit střelecké schopnosti závodníka. Zraněným nebo handicapovaným střelcům budou poskytnuty úlevy. Match Director (MD, česky ředitel závodu) by se měl vždy ujistit, že všechny situace jsou přístupné všem střelcům.
 3. Uvědomujeme si, že existuje množství názorů na trénink skrytého nošení a sebeobranného použití krátké palné zbraně. Primárním cílem IDPA je ale kontinuální rozvoj univerzálně uznávané bezpečné a spolehlivé manipulace se zbraní.
 4. Pravidla IDPA budou uplatňována pro všechny výkonnostní třídy členů IDPA stejně.

2 SAFETY RULES

2.1 Cooper's Four Basic Rules

Colonel Jeff Cooper’s Four Basic Rules of Firearm Safety have appeared in the beginning pages of books, videos, and training courses for more than 30 years. They are time honored and although they are not IDPA safety rules, they serve as the foundation of the safety rules below.

 • All guns are always loaded.
 • Never let the muzzle cover anything you are not willing to destroy.
 • Keep your finger off the trigger till your sights are on the target.
 • Identify your target, and what is behind it.

The Safety Rules below serve as the cornerstone for every IDPA shooter to follow, including Safety Officers (SOs), Match Directors (MDs), and Area Coordinators (ACs), so that our events are safe and enjoyable to a wide range of participants. They are to be adopted for all IDPA events.

2.2 Unsafe Firearm Handling

Unsafe firearm handling will result in immediate Disqualification (DQ) from an IDPA match. The following is a nonexclusive list of unsafe behaviors.

 1. Endangering any person, including yourself. This includes sweeping one’s self or anyone else with a loaded or unloaded firearm. Sweeping is defined as allowing the muzzle of the firearm (loaded or unloaded) to cross or cover any portion of a person.
  Exception: Some body types combined with some holster types makes it almost impossible to holster a firearm or remove the firearm from the holster without sweeping a portion of the shooter’s lower extremities. Thus, a match Disqualification is not applicable for sweeping of the shooter’s own body below the belt while removing the firearm from the holster or holstering of the firearm, provided that the shooter’s trigger finger is clearly outside of the trigger guard. However, once the muzzle of the firearm is clear of the holster on the draw, sweeping any part of the body is a Disqualification. Example: Sweeping one’s leg on a seated start is a DQ
 2. Pointing the muzzle beyond designated “Muzzle Safe Points” if used, or beyond the 180-degree Muzzle Safe Plane if used.
 3. Intentionally engaging (discharging the firearm) anything other than a target or an activator.
 4. A discharge:
  1. in the holster.
  2. striking up range of the shooter.
  3. into the ground downrange closer to the shooter than 2 yards, unless engaging a low target that is within 2 yards.
  4. over a berm.
  5. during Load And Make Ready, Unload and Show Clear, Reload, or Malfunction Clearance.
  6. before the start signal.
  7. while transferring a firearm from one hand to the other.
  8. while handling a firearm except at the firing line.
 5. Removing a firearm from the holster, unless:
  1. With verbal instruction from a SO.
  2. While engaging targets in a CoF under the direct supervision and visual contact of a SO.
  3. When in a designated “Safe Area”.
 6. Pointing the muzzle over the berm during the “Pull the Trigger” portion of Unload and Show Clear.
 7. Drawing a firearm while facing up range.

2.3 Dropping A Firearm

2.3.1 Dropping a loaded or unloaded firearm or causing it to fall, during Load And Make Ready, the shooting of a string or stage, reloads or malfunction clearance or during Unload and Show Clear will result in disqualification from the match . If a shooter drops a firearm, the SO will immediately give the command “Stop”. The SO will pick up/recover the dropped firearm and render it safe and unloaded before returning it to the shooter. The shooter will be disqualified from the IDPA match.

2.3.2 If a shooter drops a loaded or unloaded firearm or causes it to fall within a stage boundary, the shooter is disqualified from the match.

2.3.3 Dropping an unloaded firearm or causing it to fall while outside of stage boundaries is not within IDPA’s control, and is subject to local Range policy.

2.4 Ear and Eye Protection

2.4.1 Ear protection and impact resistant eye protection are required to be used by everyone attending an IDPA shooting event. The responsibility for safe and serviceable ear and eye protection falls completely on the shooter or spectator. IDPA recommends that hearing protection have a minimum 21dB NRR rating and that eye protection have a minimum ANSI Z87.1 impact rating and side shields.

2.4.2 The SO will stop a shooter that has started a CoF and is not wearing proper eye or ear protection, and a reshoot will be given to the shooter. If the shooter’s eye or hearing protection becomes dislodged during a CoF, the same action applies. If the shooter discovers missing or dislodged eye or hearing protection before the SO and stops, the shooter will also be given a reshoot

2.4.3 A shooter who intentionally loses or dislodges eye and/or ear protection during a CoF will be disqualified.

2.5 Pistol Serviceability

Pistols used in competition will be serviceable and safe. The responsibility for safe and serviceable equipment falls completely on the shooter. The MD will require a shooter to withdraw any pistol or ammunition observed to be unsafe. In the event that a pistol cannot be loaded or unloaded due to a broken or failed mechanism, the shooter must notify the SO, who will take such action as he/she thinks safest.

2.6 Fingers

Fingers must be obviously and visibly outside the trigger guard during loading, unloading, drawing, holstering, while moving (unless engaging targets) and during malfunction clearance.

 1. First offense is a Procedural Error penalty (PE).
 2. Second Offense is a DQ from the match.
 3. Each “Finger” violation will be clearly noted on the shooter’s score sheet for tracking purposes.

2.7 Pistol Carry Condition

The normal condition of pistols not in use during a CoF is holstered and unloaded, with hammer down or striker forward and magazine removed or cylinder empty. Magazines, speed loaders, and moon clips may be reloaded while off the firing line, but the shooter’s firearm can be loaded or unloaded only under the direction of the SO. (See the rule below regarding Cold Ranges, Hot Bays, and Hot Ranges.)

2.8 Start Conditions

All CoFs will be started with the pistol holstered, safeties engaged as required by different divisions, and hands clear of equipment including the concealment garment unless other positions for the pistol are stipulated in the written stage description (table top, drawer, pack, purse, in the firing hand, etc.).

2.9 Muzzle Safety

There are three types of muzzle safe area indicators used in IDPA. The written stage description will describe which type of muzzle safe point is used or if the two types are used in concert. One or both may be used on a single stage, however if no muzzle safe cones or flags are present on a stage, the default is the 180° rule.

 1. Muzzle Safe Points: A Muzzle Safe Point is a physical and clearly visible marker such as a traffic cone or stake in the ground with a brightly colored flag or marker tape attached. Muzzle Safe Area type 1
 2. 180-Degree Plane: The 180° plane is an imaginary infinite vertical plane drawn through the centerline of the shooter’s body, perpendicular to the centerline of the shooting bay that moves with the shooter as the shooter moves through the stage. When facing downrange, the violation of the 180-degree plane when drawing from a muzzle rearward holster configuration or while holstering a firearm into a muzzle rearward holster configuration is not an infraction.

  Muzzle Safe Area type 2

  If the muzzle of the shooter’s firearm points further up range than a “Muzzle Safe Point” the shooter will be disqualified from the match. The shooter will be given the command “Stop.” The shooter will stop immediately, place the trigger finger obviously and visibly outside the trigger guard of the firearm, and wait for further instructions from the SO.

 3. Muzzle Exclusion Zone:
  Muzzle Exclusion Zones must be marked on doors that the shooter is required to open during the CoF. This type of muzzle safe point designates a keep out area and should be a minimum dimension of 6” square. If the muzzle points at this keep out area while the shooter is touching the door knob/handle, the shooter will be disqualified.

  Muzzle Safe Area type 3

2.10 Safe Areas

Safe Areas must be provided for all local and Sanctioned matches, in convenient locations and in numbers adequate to handle the volume of expected shooters. A Safe Area is defined as a designated area where the following rules apply:

 1. Each Safe Area must be clearly identified by visible signage, and include a table with the safe direction and boundaries clearly shown.
 2. Unloaded firearms may be handled at any time. This area is used for bagging or un-bagging a firearm, holstering, drawing, dry firing, or equipment adjustment.
 3. A Safe Area may also be used for inspections, stripping, cleaning, repairs, and maintenance of firearms, ammunition feeding devices, or related equipment.
 4. The muzzle of the firearm must be pointed in a safe direction.
 5. Handling of ammunition, loaded ammunition feeding devices, loose rounds, dummy ammunition, snap caps, simunitions, training rounds, or loaded firearms is not permitted in safe areas.
 6. A Safe Area may also be used, while accompanied by a SO, to render safe a firearm that has locked up and contains a live round or rounds.
 7. Reload practice within the Safe Area is not allowed. An empty magazine may be inserted into a firearm to test functionality or to drop the hammer on a firearm with a magazine disconnect, but reload practice is prohibited.

The violation of any of the cases above will result in disqualification from the match.

2.11 Hot and Cold Ranges

The question of Hot and Cold ranges at the local club level is subject to individual club policy. This issue is the sole responsibility of local clubs and is beyond IDPA’s control. Matches sanctioned by IDPA are required to operate under the Cold range rule, but may use Hot Bays if desired.

2.11.1 Cold Range

A “Cold Range” is defined as a range where all firearms must be unloaded unless under the direct supervision of a SO.

2.11.2 Cold Range with Hot Bays

A “Cold Range with Hot Bays” is defined as a range that does not allow loaded firearms in the holster outside of the shooting bays but does allow for loaded firearms in the holster within the shooting bays as directed by and under the supervision of the SOs. Loaded firearms may only be handled while on the firing line when the shooter is given specific Range Commands and is under the direct supervision of a SO.

With direct supervision from the SO, and when given specific Range Commands, an entire squad of shooters will line up across the bay, face down range and will “Load And Make Ready” as a group.

The perimeter of the bay will be well defined as well as any area designated as a "Safe Area" where handling of ammunition and loaded firearms is not permitted. A procedure for requesting to be unloaded to exit the bay will be established by the CSO and explained to all participants during the stage briefing. If a shooter for any reason needs to leave a Hot Bay, the shooter must contact one of the SOs in that bay to safely unload the firearm before leaving the bay.

If a shooter for any reason does not wish to load his firearm with the group, the shooter is not to be penalized.

2.11.3 Hot Range

A Hot range is defined as a range where each shooter has the choice to carry a loaded firearm at any time. Loaded or unloaded firearms may only be handled while on the firing line and under the direct supervision of a SO.

2.12 Range Commands

Many of the range commands given to a shooter by the SO are for safety, while the rest are for stage administration. To allow a shooter to compete anywhere in the world and hear the same commands, the IDPA range commands will only be given in English, the official language of IDPA. These exact range commands must be used and local variations are not allowed.

The complete set of IDPA Range Commands are:

2.12.1 „Range is hot – Eyes & Ears“

This is the first command given to each shooter starting the action of shooting a stage. This command signifies the start of the CoF. The shooter will make sure that their eye and hearing protection is in place. It is also notification to anyone in the shooting bay to check that their own eye and hearing protection is properly fitted.

2.12.2 „Load and Make Ready“

When the shooter has proper eye and hearing protection, the SO will issue the Load and Make Ready command. The shooter will prepare the firearm and magazines to match the start position for the stage. Typically, this is to load the firearm and holster, but may include non-typical loading or staging of equipment. The shooter will then assume the starting position necessary for the stage. If the shooter’s firearm is not to be loaded for the start of a stage the command used will be “Make Ready.”

2.12.3 „Are You Ready?“

After “Load and Make Ready,” the SO will ask the shooter “Are You Ready?” If ready, the shooter should respond verbally, or by obvious nodding of the head, but may also choose to stand ready. If there is no response from the shooter in approximately 3 seconds, the shooter is assumed to be ready.

If the shooter is not ready when this question is asked the shooter must respond “Not Ready”. If the shooter continues to not be ready, the shooter must take a step out of the starting position. When ready, the shooter will assume the starting position and the “Are You Ready” question will be asked again.

The shooter is expected to be ready to proceed approximately 15 seconds after the “Load And Make Ready” command. If the shooter is ill prepared and needs more than fifteen seconds to get ready, the shooter will be advised that he/she is being given approximately 15 seconds more to prepare. If the shooter is still not ready after that period, he/she will receive a Procedural Error penalty and will be moved down in the shooting order.

2.12.4 „Stand By“

This command is given after the shooter is ready. This command will be followed by the start signal within 1-4 seconds. The shooter may not move or change positions between the “Standby” command and the start signal, unless required to do so by the CoF.

2.12.5 „Finger“

This command is given when the shooter’s finger is not obviously and visibly outside the trigger guard when it should be, as noted above.

2.12.6 „Muzzle“

This command is given when the muzzle of the shooter’s firearm is pointed near a muzzle safe point. The shooter must correct the errant muzzle and continue with the stage. See muzzle safe points above.

2.12.7 „Stop“

This command is given when something unsafe has happened or is about to happen during a stage, or when something in the stage is not correct. The shooter must immediately stop all movement, place the trigger finger obviously and visibly outside the trigger guard, and await further instruction. Failure to immediately stop and remove the trigger finger from within the trigger guard will result in Disqualification from the match.

2.12.8 „If Finished, Unload and Show Clear“

This command will be issued when the shooter has apparently finished shooting the stage. If the shooter is finished, all ammunition will be removed from the firearm and a clear chamber/cylinder will be shown to the SO. If the shooter is not finished, the shooter should finish the stage and the command will be repeated.

2.12.9 „If Clear, Slide Forward or Close Cylinder“

Once the SO has inspected the chamber/cylinder and found it to be clear, this command will be issued and the shooter will comply.

2.12.10 „Pull the Trigger“

The shooter will point the firearm at a safe berm and pull the trigger to further verify that the chamber is clear. If the firearm fires, the shooter will be disqualified from the match. This requirement also applies to firearms with a de-cocker or magazine disconnect. For firearms with a magazine disconnect, an empty magazine, or dummy magazine must be inserted before the trigger is pulled, and then removed again. This command is not needed for revolvers.

2.12.11 „Holster“

The shooter will safely holster the firearm.

2.12.12 „Range is Clear“

This command indicates to everyone within the stage boundaries that the range is clear. This command ends the CoF and begins the scoring and resetting of the stage.

2.13 Club Safety Rules

Clubs or Ranges that host IDPA matches may have additional or more restrictive safety requirements. These safety restrictions will be accommodated by the IDPA MD and staff provided that they do not interfere or conflict with the Purpose and Principles of IDPA or the administration of the match according to the IDPA Safety Rules. Any additional restrictions or requirements must be published in all Sanctioned Match announcements and visibly displayed at the match in a location accessible to the shooters.

2.14 Steel Targets

Steel Targets must be engaged from 10 yards or more. If a shooter engages a steel target from less than 10 yards the shooter will be disqualified.

2.15 General Maintenance

The MD should make every effort to ensure that all items used in an IDPA match are in good condition and safe as used. This includes permanent fixtures in the shooting bay, the bays themselves, berms, props, static and moving targets, target holders, doors, walls, barrels, tables, reactive targets, etc.

2 Bezpečnostní pravidla

2.1 Cooperova čtyři základní pravidla

Čtyři základní pravidla plukovníka Jeffa Coopera se objevují v knihách, videích a kurzech již více než 30 let. Jsou prověřena časem a přesto, že se nejedná přímo o bezpečnostní pravidla IDPA, slouží jako základ pro následující pravidla bezpečné manipulace.

 • Všechny zbraně jsou vždy nabité.
 • Nikdy nemiř ústím hlavně na nic, co nejsi ochotný zničit.
 • Měj prst mimo spoušť až do doby, než přes miřidla vidíš na cíl.
 • Vždy identifikuj svůj cíl a to, co se nachází za ním.

Níže uvedená pravidla bezpečnosti slouží jako základní kameny pro každého střelce IDPA, včetně Safety Officers (SO, česky rozhodčích), Match Directors (MD, ředitelé závodů) a Area Coordinators (AC, oblastních koordinátorů), aby naše soutěže byly bezpečné a příjemné pro široké spektrum účastníků. Tato pravidla jsou závazná pro všechny IDPA soutěže.

2.2 Nebezpečná manipulace se zbraní

Nebezpečná manipulace se zbraní znamená okamžitou diskvalifikaci (DQ) z IDPA závodu. Následuje seznam nejčastějších typů nebezpečné manipulace.

 1. Ohrožení jakékoliv osoby, včetně sebe. Toto zahrnuje namíření (tzv. sweeping) na sebe či na kohokoliv jiného, ať už nabitou nebo nenabitou zbraní. Namíření je definováno jako nasměrování ústí hlavně zbraně (nabité či nenabité) na jakoukoliv část těla.
  Výjimka: Některé typy postavy v kombinaci s některými pouzdry téměř znemožňují uložení, či tasení zbraně bez namíření na střelcovu spodní část těla. V tomto případě, za předpokladu, že prst je během tasení nebo ukládání viditelně mimo spoušť, nebude střelec diskvalifikován. Nicméně od okamžiku, kdy je ústí hlavně již mimo pouzdro, bude namíření na jakoukoliv část těla penalizováno diskvalifikací. Typický příklad: Namíření na vlastní nohu během startu z pozice vsedě znamená DQdiskvalifikace.
 2. Zamíření ústím hlavně za případné "Muzzle Safe Points" (místa v situaci omezující bezpečný úhel střelby) nebo porušení 180 stupňového bezpečného úhlu.
 3. Záměrné spouštění (vybíjení nebo výstřel zbraně) kamkoliv jinam, než směrem na terč či aktivátor (např. zařízení pro aktivaci pohyblivého terče)
 4. Výstřel:
  1. v pouzdře.
  2. mimo kontrolu střelce (nechtěný výstřel).
  3. do země na vzdálenost bližší než 2 yardy (1,83 m), pokud střelec nestřílí na nízký terč ve vzdálenosti menší než 2 yardy1,83 m.
  4. přes val.
  5. během procedury „Load And Make Ready“ (nabij a připrav se), „Unload and Show Clear“ (vybij a ukaž prázdnou), přebíjení nebo během řešení závady
  6. před startovním signálem
  7. během přemístění zbraně z jedné ruky do druhé
  8. při manipulaci se zbraní mimo palebnou čáru.
 5. Vyjmutí zbraně z pouzdra pokud:
  1. nebyl vydán verbální pokyn rozhodčím SO (Safety Officer)
  2. jindy než během řešení terčů v CoFCourse of Fire = stage, situace pod přímým dohledem a vizuálním kontaktem rozhodčího (SOSafety Officer, rozhodčí)
  3. mimo bezpečnou zónu (Safe Area)
 6. Namíření ústím hlavně přes val během procedury „Pull the Trigger“ (rána jistoty) nebo během Unload and Show Clear (vybij a ukaž prázdnou).
 7. Tasení zbraně mimo střeliště.

2.3 Upuštění zbraně

2.3.1 Upuštění nabité či nenabité zbraně nebo zapříčinění jejího pádu během „Load and Make Ready“, během střelby v situaci, během přebíjení nebo odstraňování závady nebo během „Unload and Show Clear“, bude mít za následek diskvalifikaci ze závodu. Pokud střelec zbraň upustí, SOSafety Officer, rozhodčí okamžitě vydá pokyn "Stop". SOSafety Officer, rozhodčí poté zbraň zvedne ze země, uvede ji do bezpečného stavu a vybitou ji pak předá zpět střelci. Střelec bude diskvalifikován z daného závodu IDPA.

2.3.2 Pokud střelec upustí nabitou či nenabitou zbraň ve vymezeném prostoru situace, bude diskvalifikován ze závodu.

2.3.3 Upuštění nenabité zbraně, či zapříčinění jejího pádu mimo hranice situace není pod kontrolou IDPA a je podřízeno Provoznímu řádu dané střelnice.

2.4 Ochrana zraku a sluchu

2.4.1 Použití ochrany uší a nárazu odolné ochrany očí je povinné pro všechny účastníky IDPA soutěže. Zodpovědnost za bezpečné a funkční ochranné prostředky padá na samotné střelce či diváky. IDPA doporučuje ochranu sluchu na minimální úrovni 21dB -hodnocení dle NRR a ochranu očí s minimálním hodnocením ANSI Z87.1 a krytím oka i z bočních stran.

2.4.2 SOSafety Officer, rozhodčí zastaví střelce, který již začal řešit CoFCourse of Fire = stage, situace a nemá odpovídající ochranu zraku a sluchu, a umožní střelci reshoot situace. Pokud se střelcova ochrana zraku a sluchu během CoFCourse of Fire = stage, situace uvolní a hrozí její ztráta, platí totéž. Pokud střelec zjistí chybějící, či uvolněnou ochranu zraku a sluchu dříve než SOSafety Officer, rozhodčí a zastaví, střelci taktéž bude umožněn reshoot situace.

2.4.3 Střelec, který záměrně ztratí či uvolní ochranné pomůcky tak, aby hrozila jejich ztráta během CoFCourse of Fire = stage, situace, bude diskvalifikován.

2.5 Spolehlivost zbraně

Zbraně používané během soutěže musí být spolehlivé a bezpečné. Zodpovědnost za bezpečnost a spolehlivost zbraně závisí výhradně na střelci. MD (Match Director, ředitel závodu) nepovolí použití zbraně nebo střeliva, které se bude jevit jako nebezpečné. V případě nemožnosti nabití či vybití zbraně zapříčiněné poruchou nebo selháním mechanismu zbraně, musí střelec neprodleně toto oznámit SOSafety Officer, rozhodčí. SOSafety Officer, rozhodčí poté přijme takové opatření, které považuje za nejbezpečnější.

2.6 Prsty

Prsty musí být vždy viditelně mimo lučík během nabíjení, vybíjení, tasení, ukládání do pouzdra, během pohybu (pokud neřeší terče) a během odstraňování závad.

 1. První porušení bude penalizováno jako Procedural Error (PE).
 2. Druhé porušení znamená diskvalifikaci ze závodu.
 3. Každé porušení „Finger“ bude jasně zaevidováno do střelcova score sheetu.

2.7 Stav zbraně při nošení

Normální stav zbraně, která se právě nepoužívá k řešení CoFCourse of Fire = stage, situace, je v pouzdře a vybito s kohoutem dole nebo přímoběžným úderníkem v přední poloze a bez zásobníku nebo s prázdnými komorami válce. Zásobníky, rychlo-nabíječe a moon clipy se mohou páskovat kdekoliv mimo palebnou čáru. Zbraň ale může být nabita nebo vybita pouze na pokyn SOSafety Officer, rozhodčí. (viz pravidla dále v sekci Cold Ranges, Hot Bays a Hot Ranges)

2.8 Stav zbraně při startu

Všechny CoFCourse of Fire = stage, situace začínají se zbraní v pouzdře, aktivovanými pojistnými mechanismy dle požadavků dané divize. Ruce se nedotýkají žádného vybavení, včetně oděvu (například vesta pro skryté nošení), pokud není určeno jinak v písemném popisu situace (zbraň na stole, v šuplíku, batohu, kabelce, ve střílející ruce atd.)

2.9 Ústí hlavně a bezpečnost

V IDPA rozlišujeme 3 způsoby definování bezpečného prostoru pro ústí hlavně. Písemný popis situace vždy popíše, jakým způsobem je bezpečný prostor definován, případně jaká kombinace definic je použita. Jedna či více definic může být použita v rámci jedné situace. V případě, že nejsou použity žádné bezpečnostní vlaječky či kužele, platí pravidlo 180°.

 1. Muzzle Safe Points: Muzzle Safe Point je fyzické a jasně viditelné označení, například jako dopravní kužel nebo kůl v zemi s barevnou vlajkou nebo barevným označením. Muzzle Safe Area type 1
 2. 180-Degree Plane: „Rovina 180° stupňů“ je pomyslná nekonečná vertikální rovina vedoucí středem střelcova těla kolmá na středovou přímku skrz střeliště (Centerline of shootingbay), která se posunuje během střelcova pohybu v situaci s ním. Pravidlo 180 stupňového bezpečného úhlu není porušeno v případě, že střelec stojí směrem k dopadišti a tasí, či ukládá do pouzdra, u kterého míří ústí hlavně dozadu.

  Muzzle Safe Area type 2

  Pokud střelec namíří ústím hlavně mimo dopadiště za "Muzzle Safe Point", bude diskvalifikován ze závodu. Střelci bude dán pokyn "Stop". Střelec okamžitě zastaví, dá viditelně prst mimo lučík zbraně a vyčká na následující pokyny od SOSafety Officer, rozhodčí.

 3. Muzzle Exclusion Zone:
  Muzzle Exclusion Zone (vyloučená zóna) musí být vyznačena na dveřích, které musí střelec během CoFCourse of Fire = stage, situace otevřít. Tento typ označení bezpečného prostoru ohraničuje prostor, kam se nesmí ústím hlavně namířit a měl by být minimálně 6x6 palců15,24x15,24 cm velký. Pokud střelec namíří do tohoto prostoru a zároveň se bude dotýkat kliky dveří, bude diskvalifikován.

  Muzzle Safe Area type 3

2.10 Bezpečné zóny

Bezpečné zóny (Safe Areas) musí být poskytnuty na všech místních i hodnocených závodech IDPA, s vhodným umístněním a v adekvátním počtu pro očekávaný počet střílejících. Bezpečná zóna je místo, kde platí následující pravidla:

 1. Safe Area musí být jasně označena, a obsahovat vyznačení bezpečného směru a zřetelně vymezených hranic.
 2. Může se zde kdykoliv manipulovat s vybitými zbraněmi. Tato zóna se používá pro vybalování a ukládání zbraní do přepravního pouzdra, ukládání do holsteru, tasení, sušení či úpravy vybavení.
 3. Safe Area se může také použít pro prohlídky, rozborku, čistění, opravy a údržbu zbraní, prázdných zásobníků nebo souvisejícího vybavení.
 4. Ústí hlavně musí směřovat do vyznačeného bezpečného prostoru.
 5. Manipulace se střelivem, zásobníky, které nejsou prázdné, hilznami, cvičnými náboji, sušilkami, simmunition, nebo s nabitou zbraní je v bezpečných zónách zakázáno.
 6. Safe Area může být také použita v doprovodu SOSafety Officer, rozhodčí k vyřešení závady u zbraně se zaseknutým ostrým nábojem.
 7. Sušení přebíjení v prostoru Safe Area není povoleno. Prázdný zásobník může být vložen do zbraně k otestování správné funkce zbraně nebo ke spuštění kohoutu u zbraní s přerušovačem spouště, ale suchý nácvik přebíjení je zakázán.

Porušení jakéhokoliv z výše zmíněných pravidel znamená diskvalifikaci ze závodu.

2.11 Hot and Cold Ranges

Otázka Hot a Cold Ranges (Hot = horká, Cold = studená střelnice ve smyslu nošení nabitých nebo vybitích zbraní) je řešena provozním řádem střelnice (v českých podmínkách se s největší pravděpodobností s Hot Range nepotkáme) a je mimo kontrolu IDPA. Závody IDPA vyžadují použití pravidel pro Cold Range, ale je možno použít Hot Bays („horkých" střelišť).

2.11.1 Cold Range

„Cold Range“ je definováno jako střelnice, kde všechny zbraně musí být vybité, pokud není střelec pod přímým dohledem rozhodčího (SOSafety Officer, rozhodčí).

2.11.2 Cold Range s Hot Bays

„Cold Range with Hot Bays", tedy „studená střelnice s horkými střelišti" je definována jako střelnice, kde není povoleno nosit zbraň jinak, než vybitou, ale v rámci definovaných střelišť je možné mít dle pokynů a pod dohledem rozhodčích (SO) nabité zbraně. S nabitými zbraněmi lze manipulovat pouze na palebné čáře a pouze na pokyn a pod dohledem SOSafety Officer, rozhodčí.

Celý squad (skupina střelců) na základě pokynu a pod přímým dohledem rozhodčích si stoupne do řady vedle sebe směrem k terčům a na pokyn "Load And Make Ready" skupinově nabije zbraně.

Perimetr střeliště bude ohraničen stejně jasně, jako je označena Safe Area, kde je manipulace se střelivem a nabitou zbraní zakázána. Postup pro vyžádané vybití zbraně k pohybu mimo horké střeliště bude ustanoven CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí a vysvětlen všem účastníkům během briefingu situace. Pokud střelec potřebuje z jakéhokoliv důvodu opustit „horké" střeliště, musí toto oznámit jednomu z rozhodčích (SO) v daném střelišti a s ním společně vybijí zbraň před opuštěním střeliště.

Pokud si střelec z jakéhokoliv důvodu nechce nabít zbraň se zbytkem střelců pohromadě, nesmí být za toto penalizován.

2.11.3 Hot Range

„Hot Range" (tedy „horká" střelnice) je definována jako střelnice, kde každý střelec má možnost volby nosit zbraň v pouzdře nabitou dle vlastního uvážení. Manipulace s nabitými i nenabitými zbraněmi je možná pouze na palebné čáře a pouze pod přímým dohledem SOSafety Officer, rozhodčí.

2.12 Pokyny na střelnici

Range Commands, tedy pokyny pro střelce, jsou používány kvůli vzájemné bezpečnosti a správě situace. Aby střelci mohli soutěžit kdekoliv na světě a slyšeli vždy stejné pokyny, IDPA Range Commands budou pronášeny vždy v angličtině, oficiálním jazyce IDPA. Bude použito jejich přesné znění. Žádné místní varianty nejsou povoleny.

Kompletní seznam IDPA Range Commands:

2.12.1 „Range is hot – Eyes & Ears“

Toto je první pokyn, který uslyší každý střelec na začátku situace. Pokyn znamená začátek CoFCourse of Fire = stage, situace. Střelec se ujistí, že jeho ochrana zraku a sluchu je v pořádku. Je to také pokyn pro ostatní na střelišti, aby si zkontrolovali svoji ochranu zraku a sluchu.

2.12.2 „Load and Make Ready“

Když si střelec zkontroloval ochranu zraku a sluchu, SOSafety Officer, rozhodčí vysloví pokyn "Load And Make Ready". Střelec si připraví zbraň a zásobníky do startovní polohy dle propozic situace. Nejčastěji to znamená nabití zbraně a uložení do pouzdra, ale může to znamenat i netypické startovní stavy (např. zbraň na stole). Poté střelec zaujme startovní pozici dle propozic situace. Pokud zbraň na začátku situace nemá být nabita, SOSafety Officer, rozhodčí použije pokyn "Make Ready".

2.12.3 „Are You Ready?“

Po "Load and Make Ready", se SOSafety Officer, rozhodčí střelce zeptá "Are You Ready?" tedy, zda je střelec připravený. Pokud je střelec připraven, může verbálně odpovědět, kývnout, ale také může nereagovat a stát připravený. Pokud během přibližně 3 vteřin střelec neodpoví, je považován za připraveného.

Pokud střelec během této otázky připraven není, musí střelec odpovědět "Not Ready" (anglicky). Pokud stále není připraven, musí střelec ustoupit o jeden krok ze startovní pozice. Až bude připraven, znovu zaujme startovní pozici a je znovu tázán "Are You Ready?"

Od střelce se očekává, že bude připraven do 15s od pokynu "Load And Make Ready". Pokud střelec není připraven ani po této době, bude mu nabídnuto dalších přibližně 15 vteřin. Pokud není připraven ani po této době, bude penalizován Procedural Error (PE) a bude posunut dolů v pořadí střelců.

2.12.4 „Stand By“

Tento pokyn je dán poté, co je střelec připraven. Po tomto pokynu následuje v časovém rozmezí od 1 do 4 vteřin startovní signál. Střelec se nesmí pohnout nebo změnit polohu mezi pokynem "Standby" a startovním signálem, pokud toto není vyžadováno procedurou v CoFCourse of Fire = stage, situace.

2.12.5 „Finger“

Tento pokyn se použije v případě, že střelec nemá zřetelně a viditelně prst mimo lučík a měl by mít, viz předchozí text.

2.12.6 „Muzzle“

Pokyn „Muzzle“ je použit, pokud se střelec ústím hlavně přibližuje k Muzzle Safe Point. Střelec musí změnit míření ústí a až poté pokračovat. Viz předchozí text.

2.12.7 „Stop“

Tento pokyn se používá, pokud se stalo nebo se schyluje k něčemu nebezpečnému, nebo v situaci není něco v pořádku. Střelec musí okamžitě zastavit jakýkoliv pohyb, dát prst viditelně mimo spoušť a lučík a vyčkat dalších instrukcí. Chyba v okamžitém zastavení a nedání prstu viditelně mimo spoušť a lučík znamená diskvalifikaci ze závodu.

2.12.8 „If Finished, Unload and Show Clear“

Tento pokyn bude použit poté, co střelec viditelně skončil s řešením situace. Pokud střelec skončil, vyjme veškeré střelivo ze zbraně a prázdná komora/prázdný válec bude ukázán ke kontrole SOSafety Officer, rozhodčí. Pokud střelec ještě neskončil, dokončí situaci a poté mu bude pokyn zopakován.

2.12.9 „If Clear, Slide Forward or Close Cylinder“

Poté, co SOSafety Officer, rozhodčí provedl kontrolu komory/válce a zjistil, že jsou prázdné, použije tento pokyn, střelec vyhoví a shodí závěr, nebo zavře válec.

2.12.10 „Pull the Trigger“

Střelec namíří ústí hlavně do valu a zmáčkne spoušť, aby se ověřilo, že je komora skutečně prázdná. Pokud zbraň vystřelí, bude střelec diskvalifikován ze závodu. Tento pokyn platí i pro zbraně s vypouštěním kohoutu (decocker), nebo přerušovačem spouště při vyjmutém zásobníku. U těchto zbraní se vloží prázdný zásobník, nebo jeho maketa a poté se zmáčkne spoušť a zásobník se vyjme. Tento pokyn není nutný u revolverů.

2.12.11 „Holster“

Střelec bezpečně uloží zbraň do pouzdra.

2.12.12 „Range is Clear“

Tento pokyn oznamuje všem v prostoru hranic situace, že je střeliště bezpečné. Tento pokyn ukončuje CoFCourse of Fire = stage, situace a začíná počítání výsledků a reset situace.

2.13 Klubová pravidla bezpečnosti

Kluby či střelnice, které hostují IDPA závody, mohou mít další nebo přísnější bezpečnostní požadavky. Tyto požadavky budou brány v potaz IDPA MD (ředitelem závodu) a rozhodčími za předpokladu, že nekolidují se zásadami IDPA nebo nejsou v kolizi s pořádáním závodu dle bezpečnostních pravidel IDPA. Jakékoliv další nároky na bezpečnost a omezení musí být zveřejněny u všech hodnocených závodů (Sanctioned Matches) a viditelně vyvěšené pro všechny střelce na střelnici, kde se daný závod koná.

2.14 Kovové terče

Na kovové terče se smí střílet ze vzdálenosti 10 yardů9,14 m a více. Pokud střelec vystřelí na kovový terč ve vzdálenosti menší než 10 yardů9,14 m, bude diskvalifikován.

2.15 Obecná údržba střelnic

MD (Match Directorředitel závodu) by se měl vynasnažit, aby veškeré vybavení používané v IDPA závodech bylo v dobrém stavu a bezpečné. To zahrnuje permanentní údržbu na střelišti, tedy údržbu střeliště samotného, valů, rekvizit, statických i pohyblivých terčů, stojanů a držáků terčů, dveří, zástěn, sudů, stolů, reaktivních terčů, atd.

3 SHOOTING RULES

3.1 Concealment Garments

A concealment garment is required for all stages unless otherwise specified in the stage description. This includes standards and limited stages.

Police or military personnel may use actual duty gear in Tier 1 matches. See definition of duty gear in the Equipment Section . Use of duty gear eliminates concealment requirements.

3.2 Target Engagement

3.2.1 All targets must be engaged in tactical priority, including all targets engaged “in the open.”

3.2.2 Tactical Priority is method of target engagement in which targets are engaged by their order of threat. Threat is based on the distance of the visible threats from the shooter. Targets are considered equal threat when the difference in the target distances to the shooter is less than 2 yards.

3.2.3 If several targets are visible at the same time, targets are engaged from near-to-far unless they are equal threat.

3.2.4 If targets are hidden by cover, the targets are engaged as they become visible around the edge of cover (slicing the pie).

3.2.5 A target is considered “Engaged” when:

 1. A cardboard target is deemed to have been engaged when the required number of shots for that target have been fired at the target.
 2. Body and head shots may be required on an individual visible cardboard target and must be shot in the order and quantity stipulated in the CoF. Failure to shoot one or more targets in the required body then head order earns the shooter a single PE.
 3. A reactive target is deemed to have been engaged when a minimum of 1 round is fired at the target, regardless of whether the target reacts. All penalties apply if the shooter does not re-engage the target until the target reacts or if the shooter unsuccessfully challenges the reactive target calibration.
 4. A cardboard target with a steel activator behind it is considered engaged when the required number of shots are fired at the cardboard target.

3.2.6 When an activator reveals a target of equal or higher Tactical Priority, the shooter may interrupt the engagement of the cardboard target to engage the target of equal or higher Tactical Priority without retreating.

3.2.7 Target engagement penalties shall not apply in the following cases:

 1. A shooter may not be penalized for failing to fire the required number of shots at a disappearing target
 2. When engaging a target array of equal priority, the shooter may not be penalized based on the shooter’s order of target engagement.
 3. Targets may be re-engaged from other shooting positions provided the shooter does not break the defined Muzzle Safe Points see section 2.9.

3.3 Walkthroughs

3.3.1 Prior to shooting a stage, a group walkthrough will be given by the SO. During the group walkthrough, the SO will verbally indicate to all shooters the vision barriers and points of cover for each target and fault lines. During the group walkthrough, the SO will also indicate to shooters all special conditions for the stage. Each shooter will be allowed to view each target from every shooting position. This includes taking a knee or going prone

3.3.2 Other than the group walkthrough, no individual stage walkthroughs are permitted. Individual walkthroughs include walking the path of fire or assuming shooting positions for the purpose of check cover positions or target engagement, order, etc.

3.3.3 Air gunning and/or sight pictures are not permitted. Air gunning is the act of going through the motions of firing all or portions of the stage with a hand or pointed finger while within the stage boundaries. A sight picture is the act of drawing a loaded or unloaded firearm and aiming it downrange before the start signal to begin a stage.

3.3.4 Stage Boundaries mark the region wherein the shooter becomes subject to the rules of air gunning, sight picture and an individual walkthrough.

3.4 Reloads

3.4.1 An "emergency reload" is when the magazine/cylinder and the chamber are both empty in the firearm, and is the preferred reload for IDPA competition.

3.4.2 The shooter initiates a reload by performing any one of the following actions:

 1. Withdrawing a magazine, speed loader or moon clip from a carrier, pocket or waistband.
 2. Activating the magazine release on a semi-auto pistol (as evidenced by the magazine falling from the firearm)
 3. Opening the cylinder of a revolver.

3.4.3 A firearm is deemed to be reloaded when the magazine is seated and the slide is in battery or the revolver cylinder is closed. The firearm must contain at least one unfired cartridge in the chamber, magazine, or cylinder

3.4.4 If the shooter “drops” or "racks" the slide prior to leaving a Position of Cover and the slide fails to go fully into battery, this must be considered a malfunction and no penalty shall be assessed.

3.4.5 A firearm is deemed empty when there is no live ammunition in the chamber or magazine for semi-autos, or there is no live ammunition in the cylinder for revolvers.

3.4.6 Shooters may not perform a reload which results in a magazine (or loose rounds) being left behind after there was an unfired cartridge in the chamber, magazine, or cylinder at the time the reload was initiated. When done intentionally, this is commonly known as a “speed reload”, but doing this unintentionally is still illegal and will result in a Procedural Error penalty being issued.

3.4.7 Dropping a loaded magazine or speed loader/moon clip does not incur a penalty as long as the shooter retrieves and properly stows the loaded magazine or speed loader/moon clip prior to the firing of the last shot in the string of fire.

3.4.8 When clearing a malfunction, the magazine or speed loader/moon clip and/or ammunition that may have caused the malfunction does not need to be retained by the shooter and will incur no penalty if dropped.

3.4.9 A shooter may not remove a loading device after the start signal and stage it (e.g. toss on table, ground or hold in hand) for use later in the stage. However, the stage description may specify staging loading devices prior to the start signal for all shooters as part of the CoF. Firearms must start from the mechanical condition of readiness appropriate to their design and shooter’s division.

3.4.10 Firearms and magazines must always be loaded to the shooter’s division capacity, unless otherwise specified by the CoF.

3.4.11 Firearms and magazines manufactured such that they cannot be loaded to the division capacity may still be used as long as they are loaded to their maximum capacity and meet all other criteria for that division.

3.5 Cover and Concealment

3.5.1 Cover refers to a barrier that exists between the shooter and the targets to be engaged. Typical examples are walls, barrels, barricades, etc.

3.5.2 When cover is available it must be used, while engaging targets, unless the shooter is “in the open” and must engage targets “in the open.” Shooters may not cross or enter any openings (doorways, open spaces, etc.) without first engaging targets visible from those locations.

3.5.3 Stages will have one or more of the following cover situations:

 1. There is no cover anywhere in the stage, so reloading and up to 18 rounds per string are allowed “in the open.”
 2. The shooter engages all targets from cover.
 3. In a stage with cover up to 6 shots may be required on targets “in the open” while the shooter is stationary or moving to the first position of cover.
 4. When moving between two positions of cover, up to 6 shots may be required on "discovered” or “surprise" targets hidden behind a vision barrier or revealed by activation.

3.5.4 For vertical cover when shooting, reloading and clearing a malfunction, shooter must remain within the fault lines. Low cover is the same as vertical cover and additionally requires at least one knee touch the ground.

3.5.5 When engaging targets through a window, the shooter must engage targets using Tactical Priority from the side of the window.

3.5.6 Cover During Reloads

 1. When the shooter runs the firearm empty in the open, the shooter may reload in the open and continue engaging targets as needed or move to the next shooting position.
 2. In stages with cover or concealment, shooters may reload standing still or on the move at any time, as long as they are not exposed to targets that are not fully engaged during the reload.

3.6 Fault Lines

3.6.1 Fault Lines must be employed by Match Directors to mark the limit of a Position of Cover or shooting positions for a CoF.

3.6.2 Fault lines must be marked in such a way that they are consistent for each shooter. Examples of fault line materials are a physical barrier such as a barrel or short wall, a tightly stretched rope, dimensional lumber, angle iron, tape, paint or a flat metal bar.

3.6.3 When Fault Lines are used to delineate cover:

 1. Fault Lines are used to ensure a shooter is behind cover when engaging targets from a Position of Cover (PoC). There will only be one Fault Line at each PoC, and that line applies to all targets engaged from that PoC.
 2. Physical objects used (wood, rope, barrels, walls), as Fault Lines, to delineate cover must start at the cover object (e.g. wall, barrel, etc.) and extend back away from cover in the up-range direction. The object used to mark the line must extend back away from the cover object at least 3 feet.
 3. A shooter who engages a target while faulting the line (which is defined as the shooter touching the ground or other objects on the non-cover side of the fault line) shall be assessed a PE.
 4. Other measurement methods for determining cover must not be employed.

3.6.4 When Fault Lines are used to limit a shooting position (e.g. shooting in the open from behind a fault line).

 1. A shooter who engages a target while faulting the line (which is defined as the shooter touching the ground or other objects, on the non-shooting side of the fault line as defined by the written stage description) shall be assessed a PE.

3.7 Start Position

3.7.1 Once the shooter has assumed the "start position" and the “Standby” command has been given, the shooter’s physical position may not be changed prior to the start signal, with the exception of head movements, provided such movements do not contradict the ready position requirements specified in the stage description.

3.7.2 Unless specified otherwise in the stage description, the default ready position requires the shooter to stand erect with the body relaxed and hands resting naturally at sides.

3.7.3 If an SO determines that a shooter was allowed to start in an incorrect start position (at the time the “Standby” command was given,) a reshoot is mandatory and no penalty is assessed. Note: This rule does not apply to equipment start condition (e.g. loaded with correct number of rounds).

3.7.4 When a stage is started in an incorrect start position and the shooter notices but the SO does not notice, the shooter must request a reshoot immediately following the holster command and prior to the scoring of targets. If not requested during this period, no reshoot will be allowed.

3.8 Reshoot

Shooters cannot reshoot a stage or string for firearm or “mental” malfunctions. Reshoots are mandatory for stage equipment malfunctions. If an SO feels he has interfered with a shooter, he will offer an optional reshoot to the shooter immediately following the “range is clear” command and prior to the scoring of targets, as determined by the SO. If a shooter feels he has been interfered with by an SO, the shooter must request a reshoot immediately following the “range is clear” command and prior to the scoring of targets. The MD will determine if a reshoot request is granted.

3.9 Firearm Hand Usage Restrictions

 1. Freestyle: A denotation in a stage description that the shooter may use either hand or both hands to control the firearm while firing, at the shooter’s discretion.
 2. Strong/Dominant Hand Only: A denotation in a stage description indicating that only the strong or dominant hand (the shooter’s primary firing hand, located on the same side of the body as the holster) can be used to control the firearm when a shot is fired. The weak (support) hand or arm must not touch the firearm or any location on the shooter’s strong (dominant) arm or hand when firing. For safety reasons, both hands may be used when clearing a malfunction or reloading.
 3. Weak/Support Hand Only: A denotation in a stage description indicating that only the weak or non-dominant hand, i.e., the shooter’s support hand, located on the opposite side of the body from the holster, can be used to control the firearm when a shot is fired. The strong (dominant) hand or arm must not touch the firearm or any location on the shooter’s weak (support) arm or hand when firing. For safety reasons, no weak hand drawing from the holster is allowed and both hands may be used when clearing a malfunction or reloading.

3.10 Flashlight Usage Rules

If a shooter is required to, or elects to, use a flashlight on a stage, the default starting position for the flashlight is in the shooter’s support hand with the light off, unless otherwise dictated by the CoF. The CoF may not force the shooter to start with the flashlight stowed on his or her body. The following rules apply if a flashlight is used at any point during a stage.

 1. Once the stage begins the flashlight may be left on during the entire stage at the shooter’s discretion.
 2. Shooters must retain the flashlight throughout the course of fire.
 3. Dropping a flashlight does not incur a penalty as long as the shooter retrieves the flashlight prior to firing the next shot in the string of fire.
 4. If a shooter drops a flashlight, the SO may, at their discretion, illuminate the area for safety reasons until the shooter retrieves the flashlight. This will not be deemed SO interference.
 5. The shooter’s flashlight may be used to recharge night sights any time after the start signal, but not prior.

3.11 Responsibilities and Code of Conduct

By shooting IDPA Matches, I agree to the following:

 1. I understand that it is a privilege, and not a right, to be an IDPA Shooter.
 2. I will follow all of the safety rules of IDPA and the host range. The safety of the shooters, match officials, and bystanders shall always be my primary objective.
 3. Prior to and during a match, I will refrain from the use of alcohol, substances, or medications that may negatively impact my ability to shoot safely.
 4. I will maintain a current IDPA membership after my third match.
 5. I will maintain an accurate Classification by shooting a Classifier at least every 12 months unless a Master or Distinguished Master Classification is attained, a Match Performance Promotion has occurred in the last 12 months, or a Sanctioned Match has been completed in the last 12 months without DNF or DQ. See rule 9.2 for more details.
 6. I recognize that it is my responsibility to maintain a working knowledge of the current IDPA rulebook.
 7. I will adhere to the IDPA purpose and principles and will not willfully break any IDPA rule.
 8. I will listen carefully and refrain from talking during shooters’ briefings and stage briefings.
 9. I will refrain from any action that distracts shooters, safety officers, and other competitors during the match.
 10. I understand it is my responsibility as a squad member to be ready to shoot when called to the line.
 11. I understand it is my procedural duty as a squad member to help reset stages between shooters unless I am the current shooter, the on-deck shooter or have just finished shooting, unless instructed otherwise by a match official.
 12. I will not communicate with others in a threatening, harassing, or abusive manner.
 13. It is my responsibility to check my match scores within the verification period to see that they are correct.
 14. It is my responsibility to check my Classifications in the on-line database to verify that they are correct and to initiate corrective action if they are not correct.
 15. If I have a question or an issue, my first contact is with the CSO at the match, then the MD, then the AC, then IDPA HQ.
 16. I understand that violations of these responsibilities and Code of Conduct will result in my being penalized by the MD within the full range of penalties up to and including disqualification from a match, and may result in the revocation of my IDPA membership.

3 STŘELBA

3.1 Skryté nošení

Oblečení umožňující skryté nošení zbraně je povinné na všech situacích, pokud není specifikováno jinak v popisu situace. To se týká situací typu „Standard“ i „Limited“.

Ozbrojené složky mohou použít služební výstroj v závodech úrovně Tier 1. Definice služební výstroje viz sekce Vybavení. Použití služební výstroje ruší požadavek na skryté nošení.

3.2 Řešení terčů

3.2.1 Všechny terče musí být řešeny v pořadí dle tzv. Taktické priority. To zahrnuje i všechny terče řešené tzv. „in the open“(česky na volném prostranství – více odkrytých terčů najednou).

3.2.2 Taktická priorita je způsob řešení terčů v pořadí dle stupně ohrožení. Úroveň ohrožení je dána vzdáleností viditelného terče od střelce. Terče jsou považovány na stejné úrovni, pokud je rozdíl v jejich vzdálenosti od střelce menší než 2 yardy1,83 m.

3.2.3 Pokud je viditelných více terčů najednou, musí se řešit v pořadí od nejbližšího k nejvzdálenějšímu, pokud nepředstavují stejný stupeň ohrožení.

3.2.4 Když jsou terče skryté za krytem, mají být řešeny tak, jak se střelci odkrývají okolo hrany krytu – tato metoda se jmenuje „slicing the pie“ (česky vykrajování/loupání).

3.2.5 Terč je považován za „řešený“, když:

 1. Papírový terč je považován za řešený, pokud je na něj vystřelen předepsaný počet ran.
 2. Na papírový terč je možné požadovat výstřely na tělo i na hlavu v takovém pořadí a množství, jaké je uvedeno v CoFCourse of Fire = stage, situace. Nedodržení takových pořadí u jednoho či více terčů znamená jednu procedurální penalizaci PE.
 3. Reaktivní terč je považován za řešený po vystřelení alespoň 1 rány na terč, bez ohledu na to, zda výstřel spustil reakci terče. Všechny penalizace se započítají, pokud se střelec nezačne terčem znovu zabývat, dokud nedocílí reakce terče, nebo také pokud neúspěšně zpochybní kalibraci terče.
 4. Papírový terč, za kterým je schován kovový aktivátor, je považován za řešený, když je na papír vystřelen požadovaný počet ran.

3.2.6 Když aktivátor odhalí terč stejné, nebo vyšší Taktické priority, střelec se má přestat zabývat papírovým terčem a začít řešit tento terč stejné nebo vyšší Taktické priority, aniž by začal ustupovat.

3.2.7 Penalizace za pořadí terčů se nezapočítá, pokud:

 1. Střelec nemůže být penalizován za nedodržení předepsaného počtu ran na mizející terč.
 2. Pokud střelec řeší více terčů se stejnou taktickou prioritou, nebude penalizován za pořadí, ve kterém terče řešil.
 3. Terče mohou být řešeny znovu z jiné střelecké pozice za předpokladu, že střelec neporuší pravidla bezpečnosti a nebude porušeno pravidlo Muzzle Safe Points" (sekce 2.9)

3.3 Průchod situací (Walkthrough)

3.3.1 Před samotným střílením situace umožní Safety Officer (SO) střelcům skupinovou prohlídku a průchod situací. Během průchodu SOSafety Officer, rozhodčí slovně popíše všem střelcům překážky, místa krytí (points of cover) a přešlapové čáry. SOSafety Officer, rozhodčí také během skupinového průchodu situací střelcům popíše případné speciální podmínky, které jsou nutné k vyřešení situace. Každému střelci bude umožněno podívat se na každý terč z libovolné střelecké pozice. To zahrnuje i polohy v kleče, či v lehu.

3.3.2 Individuální průchod situací před střelbou není povolen. Pouze skupinový. Individuálním průchodem se mimo jiné rozumí průchod CoFCourse of Fire = stage, situace nebo zaujetí střeleckých pozic za účelem zjištění optimálního krytí, pořadí terčů, atd.

3.3.3 Suchý nácvik v situaci (tzv. air gunning), nebo nácvik zaměřování v situaci není povolen. Suchým nácvikem se rozumí pohyb v rámci ohraničení situace s namířenou rukou, nebo prstem. Nácvikem zaměřování je myšleno tasení nabité či nenabité zbraně a zamíření směrem do situace před startovním signálem.

3.3.4 Ohraničení situace vyznačuje oblast, kde pro střelce platí pravidla o suchém nácviku, nácviku se zbraní a individuálním průchodu situací.

3.4 Přebití

3.4.1 Tzv. „Emergency reload“ (nucené přebití, bojové)je takové přebití, kdy jsou zásobník/komory válce a nábojová komora prázdné. Jde o preferovaný způsob přebíjení v rámci IDPA soutěží.

3.4.2 Střelec zahájí přebíjení jakoukoliv z následujících akcí:

 1. Vytažením zásobníku, speed loaderu nebo moonclipu z nosiče/pouzdra, kapsy, nebo z opasku.
 2. Zmáčknutím pojistky vypouštění zásobníku na pistoli (jehož důkazem je padající zásobník z pistole)
 3. Vyklopením válce revolveru

3.4.3 Zbraň se považuje za přebitou, pokud je zásobník usazen ve zbrani, závěr je plně uzamčen, nebo válec uzavřen v revolveru. Zbraň musí obsahovat alespoň 1 nevystřelený náboj v zásobníku, komoře, nebo válci.

3.4.4 Pokud střelec "spustí" nebo "potáhne" závěr před tím, než opustí kryt (Point of Cover) a závěr se plně neuzamkne, považuje se toto za závadu a střelec nebude penalizován.

3.4.5 Zbraň se považuje za prázdnou, pokud se nenalézá žádný ostrý náboj v komoře a zásobníku, nebo válci revolveru.

3.4.6 Střelci nemohou provést takové přebití, kdy za sebou nechají zásobník, či volné náboje poté, co se v okamžiku přebití nacházel v komoře, zásobníku, nebo válci jakýkoliv nevystřelený náboj. Takové přebití je známo jako "speed reload" a i v případě neúmyslného použití je v IDPA zakázané a bude penalizováno jako procedurální chyba (PE).

3.4.7 Upuštění napáskovaného zásobníku nebo speedloaderu/moonclipu neznamená penalizaci, pokud střelec zásobník/speedloader/moonclip zvedne a adekvátně jej uloží ještě před tím, než vystřelí poslední výstřel v CoFCourse of Fire = stage, situace.

3.4.8 V případě odstraňování závady, zásobník nebo speedloader/moonclip, který mohl závadu způsobit, si nemusí střelec ponechat u sebe. Upuštění takového zásobníku/speedloaderu/moonclipu není penalizováno.

3.4.9 Střelec si po startovním signálu nemůže předpřipravit zásobník nebo speedloader/moonclip k pozdějšímu použití ve stage (např. hodit na stůl, zem, nebo držet v ruce). Na druhou stanu v popisu stage takové předpřipravení může být součástí procedury (CoFCourse of Fire = stage, situace) před startovním signálem. Stav spoušťového ústrojí zbraně při startu musí odpovídat typu zbraně a pravidlům divize, ve které střelec startuje.

3.4.10 Zbraně a zásobníky musí být vždy nabité na maximální kapacitu dle divize, pokud není specifikováno jinak v CoFCourse of Fire = stage, situace.

3.4.11 Zbraně a zásobníky, které z výroby neumožňují nabití do plné kapacity dle divize, mohou být použity, pokud jsou napáskovány do jejich maximální kapacity a splňují ostatní kritéria dané divize.

3.5 Kryty a krytí

3.5.1 Krytem se rozumí bariéra, která existuje mezi střelcem a řešenými terči. Typickými příklady jsou zástěny, sudy, překážky apod.

3.5.2 Pokud je kryt k dispozici, musí být použit k řešení terčů, pokud není střelec "na volném prostranství" a musí terče řešit "mimo kryt" (in the open). Střelci nemohou překročit nebo vstoupit do jakýchkoliv prostranství, otvorů a průlezů (dveře, průhledy, otevřená prostranství, atd.) aniž by před tím nevyřešili všechny terče viditelné z těchto míst.

3.5.3 Stage budou mít jednu, nebo více z těchto následujících krycích situací:

 1. V situaci není žádné krytí, takže je povoleno přebíjení "v otevřeném prostoru" (mimo kryt) a použití až 18 ran v daném stringu.
 2. Střelec řeší všechny terče z krytu.
 3. V situaci s krytem může být vyžadováno až 6 výstřelů "in the open" (mimo kryt), zatímco je střelec ve stacionární poloze, nebo v pohybu k prvnímu krytu.
 4. Během pohybu mezi dvěma kryty může být vyžadováno až 6 výstřelů na "objevené" terče nebo "překvapující", které byly skryty za překážkou a nebyly vidět, nebo byly odkryty aktivací.

3.5.4 V případě vertikálního krytí, střelec musí během střelby, přebíjení a odstraňování závad zůstat v rámci přešlapových čar. Pro nízké krytí platí totéž jako u vertikálního, ale navíc je ještě povinné se dotýkat alespoň jedním kolenem země.

3.5.5 Při řešení terčů skrz okno musí střelec řešit terče dle Taktické Priority a ze strany okna.

3.5.6 Krytí během přebíjení

 1. Pokud střelci dojdou náboje, když je na volném prostranství (in the open), může přebít bez použití krytu a pokračovat ve střelbě na terče dle potřeby, nebo se přesunout na další střeleckou pozici.
 2. Na situacích, kde jsou kryty, a je vyžadováno krytí, mohou střelci přebíjet kdykoliv ve stoje nebo za pohybu za předpokladu, že nejsou během přebíjení odkryti vůči terčům, které ještě nebyly plně řešeny.

3.6 Přešlapové linie

3.6.1 Ředitelé soutěží (MD) musí přešlapové linie použít při pořádání závodu. Přešlapové linie označují hranice krytých a střeleckých pozic během CoFCourse of Fire = stage, situace.

3.6.2 Přešlapové linie musí být označeny tak, aby byly konzistentní pro každého střelce. Příklady materiálů použitelných pro přešlapové linie jsou hmotné překážky, jako například sud nebo zídka, pevně napnuté lano, rozměrnější klády, plechový roh, páska, kresba, nebo kovová tyč.

3.6.3 Použití přešlapových linií:

 1. Přešlapové linie jsou použity k zajištění toho, že střelec je krytý během řešení terčů za krytem (PoC - Position of Cover). Na každé PoC bude pouze 1 přešlapová linie, která platí pro všechny terče řešené z dané PoC.
 2. Hmotné objekty použité jako přešlapové linie (dřevo, provazy, sudy, zástěny) musí začínat u objektu použitého pro kryt (zástěna, sud atd.) a pokračují ve směru od krytu k palebné čáře. Objekty použité k vyznačení linie musí být dlouhé alespoň 3 stopy.
 3. Střelec, který řeší teč během přešlapu (přešlap je definován jako dotyk se zemí nebo jiným objektem za přešlapovou linií) bude penalizován procedurální penalizací PE.
 4. Jiné způsoby určování přešlapových linií nejsou přípustné.

3.6.4 Pokud jsou přešlapové linie použity pro omezení střelcovy pozice (např. střelba mimo kryt, ale za přešlapovou linií), pak:

 1. Střelec, který řeší terč při přešlapu (přešlap je definován jako dotyk země nebo jiného objektu za přešlapovou linií, dle definice v písemném popisu situace) obdrží procedurální penalizaci PE.

3.7 Startovní pozice

3.7.1 Od okamžiku, kdy střelec zaujme startovní pozici a zazní pokyn "Standby", střelcova pozice se do startovního signálu nesmí změnit. Výjimkou je pohyb hlavy za předpokladu, že takový pohyb neodporuje požadavkům na startovní pozici specifikovaným v popisu situace.

3.7.2 Základní startovní pozice znamená stoj vzpřímený s uvolněným tělem a ruce přirozeně podél těla, pokud v popisu situace není řečeno jinak.

3.7.3 Pokud SOSafety Officer, rozhodčí rozhodne, že střelci bylo povoleno odstartovat z nesprávné pozice (v okamžiku kdy byl dán pokyn "Standby"), reshoot situace je povinný a není penalizován. Toto pravidlo se netýká stavu vybavení vyžadovaných pravidly (např. nabito správným počtem nábojů).

3.7.4 Pokud je situace odstartována z nesprávné pozice, čehož si střelec na rozdíl od SOSafety Officer, rozhodčí všimne, musí střelec požadovat reshoot situace okamžitě po pokynu "Holster" a před tím, než se začne počítat skóre na terčích. Pokud si střelec nepožádá o reshoot v daném časovém úseku, reshoot nebude povolen.

3.8 Reshoot

Střelec nemá právo střílet reshoot situace z důvodů závady na zbrani, nebo "psychického záseku" střelce. Reshooty jsou nařízené v případě poruch vybavení situace. Pokud má SOSafety Officer, rozhodčí pocit, že střelce během střelby omezil, nabídne střelci volitelnou možnost pro reshoot ihned po pokynu "range is clear" a ještě před tím, než se začne počítat skóre. Pokud má střelec pocit, že byl během střelby omezen SOSafety Officer, rozhodčí, musí o reshoot požádat ihned po pokynu "range is clear" a před tím, než se začne počítat skóre. MDMatch Director, ředitel závodu poté rozhodne, jestli bude žádosti o reshoot vyhověno.

3.9 Použití rukou při střelbě

 1. Freestyle: Označení v popisu situace znamenající, že střelec může situaci řešit střelbou jakoukoliv rukou nebo oběma dle svého uvážení.
 2. Strong/Dominant Hand Only: Označení v popisu situace znamenající, že je možno při střelbě použít pouze silnou/dominantní ruku (dominantní ruka je umístěna na stejné straně těla jako pouzdro). Slabá (druhá, podpůrná) ruka se nesmí během střelby jakkoliv dotýkat zbraně, nebo střílející silné ruky. Z bezpečnostních důvodů je povoleno používat obě ruce při odstraňování závad nebo přebíjení.
 3. Weak/Support hand Only: Označení v popisu situace znamenající, že je možno při střelbě použít pouze slabou/nedominantní ruku. Silná ruka se nesmí během střelby jakkoliv dotýkat zbraně, nebo střílející slabé ruky. Z bezpečnostních důvodů není povoleno tasení slabou rukou a je možno používat obě ruce při odstraňování závad nebo přebíjení.

3.10 Pravidla použití svítilny

Pokud je po střelci požadováno, nebo pokud se střelec rozhodne pro použití svítilny k řešení situace, pak platí, že v základní startovní pozici je svítilna vypnutá a umístěná ve slabé ruce, pokud není řečeno jinak v CoFCourse of Fire = stage, situace. CoFCourse of Fire = stage, situace nemůže střelce nutit startovat se svítilnou umístěnou na těle. Pokud je svítilna použita v jakýkoliv okamžik během situace, platí následující:

 1. Jakmile situace začne, svítilna může zůstat zapnutá po celou dobu řešení situace dle uvážení střelce.
 2. Střelci si musí svítilnu ponechat po celou dobu řešení CoFCourse of Fire = stage, situace.
 3. Pokud střelec svítilnu upustí, ale zvedne ji ještě před tím, než vystřelí další výstřel, nebude penalizován.
 4. Pokud střelec upustí svítilnu, SOSafety Officer, rozhodčí se může rozhodnout posvítit střelci z bezpečnostních důvodů, než svítilnu najde. Toto se nepovažuje za zásah nebo ovlivnění ze strany SOSafety Officer, rozhodčí.
 5. Střelec může svítilnu použit k "nabití" fluorescentních mířidel kdykoliv po startovním signálu, nikoliv ale před ním.

3.11 Zodpovědnost a kodex chování střelce

Střelbou na IDPA závodech souhlasím s následujícím:

 1. Rozumím, že být střelcem IDPA je privilegium, ne právo.
 2. Budu dodržovat bezpečnost dle pravidel IDPA a provozního řádu střelnice. Bezpečnost střelců, organizátorů a diváků bude vždy mým hlavním cílem
 3. Před jakýmkoliv závodem se vyvaruji požití alkoholu, látek nebo léků, které mohou mít negativní dopad na mou schopnost střílet bezpečně.
 4. Po mém třetím závodě budu udržovat své členství v IDPA.
 5. Dokud nedosáhnu klasifikace Master nebo Distinguished Master, budu aktualizovat svoji výkonnostní třídu tím, že budu alespoň jednou za 12 měsíců střílet Klasifikátor, pokud během uplynulých 12 měsíců neobdržím Match Performance Promotion (povýšení na základě výkonu v závodě) nebo nedokončím hodnocený závod bez DNF nebo DQ. Viz pravidlo 9.2.
 6. Uvědomuji si, že je mou zodpovědností udržovat znalosti aktuální verze pravidel IDPA.
 7. Budu se držet principů a záměru IDPA a nebudu z vlastní vůle porušovat jakékoliv pravidlo IDPA.
 8. Během briefingu budu pozorně poslouchat a zdržím se mluvení.
 9. Zdržím se jakékoliv akce, která by rozptylovala střelce, rozhodčí a další účastníky závodu.
 10. Rozumím, že jako člen squadu, je mou zodpovědností být připraven(a) střílet, když na mne přijde řada.
 11. Rozumím, že jako člen squadu, je mou povinností pomoci s resetem situace, pokud nejsem aktuální střelec, nebo střelec následující v pořadí, nebo jsem právě dokončil(a) střelbu, pokud není řečeno jinak někým z organizátorů.
 12. Nebudu s ostatními komunikovat výhružným, obtěžujícím, nebo urážlivým způsobem.
 13. Je mou zodpovědností zkontrolovat své skóre v rámci času k tomu určenému.
 14. Je mou zodpovědností zkontrolovat svoji klasifikaci v online databázi, jestli je v pořádku a pokud není, začít řešit nápravu.
 15. Pokud mám otázku nebo problém, mým prvním kontaktem je CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí závodu, pak MDMatch Director, ředitel závodu, poté ACArea Coordinator, oblastní koordinátor, poté IDPA HQvedení IDPA.
 16. Rozumím, že porušení těchto povinností a Kodexu chování zapříčiní můj postih v plném rozsahu potrestání včetně diskvalifikaci ze závodu, a může vyústit ke zrušení mého členství v IDPA.

4 SCORING RULES

The scoring system in IDPA is designed to reward a balance of accuracy with speed. IDPA scoring converts everything to a time score and the lowest time wins. The scoring system is also designed to be very simple to understand and use. The main thing to remember when scoring in IDPA is that everything is based on time, the raw time it takes to shoot a stage and the accuracy of the hits on the targets, where inaccuracy adds time to the score. Part of the simplicity of IDPA scoring comes from not using the total points of a target, and instead using points down on each target. Each point down adds 1 second to the time for the stage.

4.1 Unlimited Scoring

4.1.1 Unlimited Scoring allows the shooter to shoot at each target as much as deemed necessary, as long as this does not violate other IDPA rules. The best hits on a target are used for score. This gives the shooter the option to make up misses or hits that he or she are not satisfied with to improve their score. When the shooter does not fire enough rounds at a target, the unfired rounds are counted as misses and a Procedural Error penalty is assessed for not following the written stage description.

4.1.2 Each Course of Fire description will specify how many hits are required on each target. For example, if 3 hits are required on each target, then the best 3 hits will be scored, if there are more than 3 hits on the target.

4.1.3 To tally an Unlimited score, take the time it took to complete the strings of fire (raw time from the shot timer) and total up the points down from each target. The raw time is added to the total points down for the stage multiplied by 1 second, and then added to any other penalties if applicable.

4.2 Limited Scoring

4.2.1 Limited Scoring operates just as the Unlimited Scoring method described above except the number of shots to fire in a string is limited to exactly the number specified in the written stage description.

4.2.2 Firing any extra shots in a string of fire will incur one Procedural Error penalty per string and for each extra shot 1 of the best scoring hits will be taped over before the score is calculated. When the shooter does not fire enough rounds at a target, the unfired rounds are counted as misses, a Procedural Error penalty is assessed for not following the written stage description, and other penalties may apply.

4.3 Incomplete Stage (Stage DNF)

4.3.1 If a shooter has started a stage but cannot finish the stage due to a broken firearm, squib, or personal injury the score will be determined by writing down the time and scoring the stage as found by noting all points down (including misses), adding penalties for failing to engage and other applicable penalties. When you receive a beep, you receive a score.

4.3.2 If the SO stopped the shooter for a perceived squib, and it turns out not to be a squib the shooter will be given a reshoot due to SO interference. If the SO stopped the shooter for a perceived squib, and it is a squib, the score will be determined per as above.

4.4 Did Not Finish Match (Match DNF)

A shooter that chooses not to shoot a stage will be given a DNF for that stage but may continue to shoot other stages for no total match score. At the completion of the match any shooter with a DNF score on any stage, will result in a match DNF for that shooter.

4.5 Reasonable Doubt

4.5.1 When a Safety Officer has a reasonable doubt on a scoring call, the SO will award the better score to the shooter. This also applies to possible doubles. However, this does not automatically mean that every miss is a double.

4.5.2 Video cannot be used to determine the shooter’s score or appeal the decision of an SO.

4.5.3 Typically, bullet holes leave a grease ring, and it is used to determine the outside diameter of the hole for scoring. However, bullets do not have to have a grease ring to be scored as a hit. (e.g. bullets passing through other targets, clothing, soft cover, etc., may not produce a grease ring) so it is possible to allow the hit to be scored.

4.5.4 A radial tear must not be used to give a shooter a better score. If the actual area of the bullet hole does not reach the next better scoring ring, the shooter gets the lower score even if the tear reaches the next higher scoring ring.

4.6 Bullet Holes

4.6.1 Oval or elongated bullet holes made in a target that exceed two bullet diameters do not count for score. This situation normally occurs for moving targets fired upon at extreme angles or targets where the shooter is moving.

4.6.2 The elongated bullet hole rule does not include keyhole bullet holes (a keyhole bullet hole is created by a bullet which tumbles out of the firearm barrel and appears to have gone through the target sideways,) which count for score if they were made without interference from another object.

4.6.3 Odd shaped holes made by bullets ricocheting off the bay floor, props, steel, etc., are not scored. Only holes made by whole bullets, not fragments, are scored.

4.6.4 Only bullet holes directly entering the front of the target will be scored.

4.7 Hard Cover/Soft Cover Scoring Implications

4.7.1 Stage props are commonly used to represent hard cover or impenetrable objects such as walls, cars, barricades, and furniture such as desks and file cabinets. Truly impenetrable objects may also be used as hard cover in a stage.

4.7.2 IDPA requires that course designers standardize on Black for simulated hard cover . IDPA recommends that course designers standardize on White for soft cover simulation, or use props such as windows, curtains, shrubs, etc.

4.7.3 Any shot that puts a full diameter hole in an object designated as hard cover and continues to penetrate a target will be considered to have missed the target, (whether the target is a threat or a non-threat.) If the SO cannot tell which shot through hard cover hit a threat target, remove the best hit from the target for each full diameter hole in the hard cover.

4.7.4 Shots that penetrate soft cover and go on to strike a target will be scored as hits, (whether the target is a threat or a non-threat.)

4.7.5 Simulated Threat and Non-Threat indicators painted or marked, regardless of color are not hard cover.

4.7.6 Threat indicators made of impenetrable material are considered hard cover.

4.7.7 Targets may be covered with clothing as desired. This is typically done with T-shirts, cut into a front half and a back half and one half is clipped or stapled onto the target sticks holding the target. Only a single layer of lightweight clothing material may be between the shooter and a target.

4.8 Threat and Non-Threat Target Designation

4.8.1 Non-threat targets must be designated by displaying a pair of normal sized open hands of contrasting color, at least one of which must be visible from all shooting positions where the target may be engaged.

4.8.2 Threat targets may be designated by displaying a normal sized threat indicator (like a firearm or knife) that is visible from all shooting positions where the target may be engaged.

4.8.3 Targets must be easily identified as threat or non-threat.

4.8.4 Threat indicators of different kinds all have equal threat value and do not change target engagement priority. For example, a knife is equal in threat to a shotgun, rifle, or other firearms.

4.8.5 Threat and non-threat indicators may be painted or marked on the targets or covering clothing, or may be clipped or stapled to the target.

oznaceni tercu

4.9 Shoot Through

When a bullet passes through a non-threat target and also strikes a threat target, the shooter will get the penalty for the non-threat target hit and will get credit for the scored hit on the threat target. The reverse also applies when a round on a threat target penetrates a non-threat or threat behind it. All target shoot through hits count.

4.10 Hit on Non-Threat

4.10.1 A Hit on Non-Threat (HNT) is defined as a hit in any scoring zone of a target that is designated a non-threat. A reactive non-threat target (steel, reactive polymer, etc.) must react properly to a hit to be scored as a HNT.

4.10.2 Each hit on a Non-Threat adds 5 seconds to the shooter’s score.

4.11 Target Scoring Zones

4.11.1 “Head” refers to the part of the cardboard IDPA silhouette above the neckline. Shots designated for the “head” or “head only” must hit the part of the cardboard silhouette within the scoring area above the neckline, or they are counted as a miss, even if they hit another part of the silhouette.

4.11.2 “Body” refers to the part of the cardboard IDPA silhouette below the neckline. Shots designated for the “body” or “body only” must hit the part of the cardboard silhouette within the scoring area below the neckline, or they are counted as a miss, even if they hit another part of the silhouette.

4.11.3 “Target” refers to the whole silhouette, including the head and body described above. Shots designated for a “target” (or sometimes T1, T2, etc.) can hit anywhere within the scoring area in the body or the head for score.

4.11.4 A single IDPA cardboard target must not be divided into two or more scoring areas that are scored separately. For example, a line of black tape may not be used to turn a single target into two targets, with separate scoring being possible on both areas.

4.12Targets

The following is an inclusive list of targets which are allowed:

 1. Cardboard Targets: Official IDPA cardboard targets may be stationary or moving. These targets will be scored as marked, as -0, -1, -3, and a miss is -5. All cardboard targets used in IDPA local and Sanctioned Matches must be Official IDPA cardboard targets. Official IDPA cardboard targets are available directly from IDPA headquarters and from licensed IDPA target manufacturers in each geographical area. Contact IDPA HQ, see listing in the Tactical Journal, or use the website at www.IDPA.com. Official IDPA cardboard targets with the round down zero area cut out for scoring ease may be used only as a stationary target. The target may be shot starting within 3 yards or less and shot while stationary or moving away from the target.
 2. Poppers: Stationary full sized and miniature Popper and Pepper Popper reactive targets with a minimum height of 24 inches and a minimum width of 8 inches. These targets are scored as down zero (-0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5).
 3. Steel “Legs”: Stationary steel reactive vertical plates representing target legs that present a target at least 3 inches wide and at least 15 inches tall are allowed. These targets are scored as down zero (-0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5). The calibration zone for this target is the upper ½ of the target leg.
 4. Stationary IDPA Reactive Target: An IDPA cardboard target covered with a t-shirt or other clothing is held in front of a down zero sized steel plate that is aligned with the down zero zones on the cardboard target. One of the steel plates must be hit to knock down the target. These targets are scored as down zero (-0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5). The cardboard holding the clothing is not scored. This target type is not counted in the steel paper ratio. The round down zero steel plate of the target is the calibration zone.
 5. A Stationary Popper Behind Paper may be used to activate other targets. An allowed Popper or Pepper Popper as described above situated behind an official IDPA cardboard target such that a down zero hit on the cardboard target will knock down the Popper. The Popper must be visible above or below the cardboard target from all shooting positions from which the target may be shot. The calibration zone on this setup is the round down zero area on the cardboard target. It is part of the shooting problem for the shooter to solve to ensure the Popper behind is activated when the cardboard is shot. The cardboard target is scored normally. The Popper is used only as an activator and is not scored, nor does it count in the paper to steel ratio calculation.
 6. Other targets are allowed if and only if they represent something pertinent and appropriate to the stage scenario.
 7. Stationary or moving Official IDPA cardboard targets with a small portion of the scoring area cut away such as removing the -3 scoring area, leaving a non-scoring 3/8” perimeter remaining.
 8. Stationary or moving Official IDPA cardboard targets with black hard cover painted on them.
 9. Disappearing target, any target that, when at rest, does not present the shooter with an available 1 down scoring zone.
 10. Official IDPA cardboard targets may have their scoring area reduced by painting the non-scoring area with a high contrast color that is dark (if not black).
 11. Stationary 6” or larger diameter round reactive steel or reactive polymer plates.
 12. Stationary 6” or larger square reactive steel or reactive polymer plates.
 13. Other stationary steel reactive plates with 28.3 square inches or more surface area where the smallest dimension presented to the shooter must equal or exceed 3 inches. The MD will define the calibration zone for these targets.
 14. Stationary Clay pigeon targets (examples: simulate a door lock, or an ocular area, etc.) Clay pigeon targets are not subject to calibration.

New targets will be evaluated annually.

terc

4.13 Disallowed Targets

The following is a non-inclusive list of disallowed targets.

Bowling Pins, Texas Star, Polish Plate Rack, Dueling Tree, Slider Triple Dropper, Golf Balls, Balloons, Eggs, Cowboy Poppers, IDPA Practice Target, Animal Shaped Steel Targets, Tombstone Popper, Coffin Popper, and other similar targets including other novelty targets, etc.

4.14 Scored Hits

4.14.1 Only rounds fired by the competitor may be used for scoring in a stage.

4.14.2 Actions like throwing of knives, knocking over poppers by hand, punching a sparing dummy, etc., will not be scored, but may be required on the clock.

4.14.3 Any round required to be fired at a target by the competitor must be scored. For example, if six shots are required to be fired at a target, six shots will be scored.

4.15Results Posting

All results from local and Sanctioned Matches must include the IDPA membership number for each shooter. Per the Shooters Responsibilities and Code of Conduct, a shooter must become a member of IDPA after their Third match. For those shooters temporarily without a current IDPA membership, an “XXX” may be displayed on the Match Results instead of the IDPA number.

4.16 Touching Targets

4.16.1 Shooters or their delegate will not touch or interfere with any target that has just been shot and has not yet been scored by the SO team. If a target is interfered with by the shooter or designee before it is scored, that target will be scored as all misses.

4.16.2 If a target is taped before it is scored, the SO will try to give the correct score if it can be discerned. Otherwise, the shooter will be given a reshoot.

4.16.3 The SO or Scorekeeper will not touch a target on the front or back of the target near the bullet holes before or during the scoring process.

4.16.4 If a target is scored and taped before the shooter or designee can see the target, the score stands.

4.16.5 If a target is not taped between shooters, the SO will try to give the correct score if it can be discerned. Otherwise, the shooter will be given a reshoot.

4.16.6 Targets where a scoring dispute is ongoing will be pulled from the stage and held for arbitration by the Chief Safety Officer or Match Director.

4.17 Calibration of Reactive Targets

4.17.1 Reactive targets must physically react to score. All reactive targets in a Sanctioned Match, poppers, plates, etc., will be calibrated so they will react properly with a "good hit" using the lowest power factor ammunition allowed in any division. The Match Director or designee will calibrate all reactive targets in a match before the first shot is fired in competition each day and at the Match Director’s discretion throughout the match. The stage SOs can call for a reactive target calibration on their stage at any time if deemed necessary.

4.17.2 If the BUG division is supported the Match Director will provide a .380 firearm and ammunition that together does not exceed the BUG power factor (95PF.) If the BUG division is not supported the Match Director will provide a 9 mm or .38 Special firearm and ammunition that together does not exceed the lowest power-factor of any regular division (105PF.) The same firearm and ammunition combination will be used throughout the match for calibration and calibration challenges with no changes.

4.17.3 Targets must be situated to minimize shift, twist, or movement during a match, so that proper calibration is not lost as the match continues.

4.17.4 To calibrate a reactive target, fire one round at the target from the most likely firing position in the stage and hit the calibration zone of the target. If the target does not react properly, change the target setup and repeat. The target must react correctly three times in a row to be deemed properly calibrated. If the calibration zone is missed, repeat this step.

4.17.5 If during a CoF a reactive target does not react properly when hit, the competitor has three choices.

 1. The competitor shoots the target until it reacts properly, the target is scored as hit, and the stage score stands. In this case, no calibration challenge will be allowed.
 2. The target does not react properly and the shooter does not challenge the calibration, the target is scored as a miss and the stage score stands. A challenge after the shooter knows the stage score or individual target scores will not be allowed.
 3. The target does not react properly to a hit and the shooter wishes to challenge the calibration. The challenge must be made to the SO running the shooter, immediately after the “Range Is Clear” command is given, and before the shooter knows the stage score or the individual target scores. Challenges occurring after this point will not be allowed. Whether the shooter completed the stage or not does not affect the challenge process. When an appropriate challenge is made the reactive target and the surrounding area will not be touched or interfered with by anyone until calibration is checked. As part of the challenge process, the SO will immediately collect 7 rounds of ammunition from those used in the stage from the shooter and these will be sent to the chronograph for testing.

4.17.6 If the target is touched or interfered with by match staff, MD, SOs or another competitor, the shooter will be given a reshoot.

4.17.7 If the target is touched or interfered with by the shooter or designee the target will be scored as a miss and the CoF will be deemed completed. If the shooter did not complete the stage then Incomplete Stage scoring will be used to determine the shooter's score for this stage.

4.17.8 Should the target fall without interference prior to calibration (i.e. wind, etc.) the shooter will be given a reshoot.

4.17.9 Calibration Checking Process

 1. The MD will fire one round of calibration ammo at the reactive target calibration zone from the same position that the shooter used to engage the target.
 2. If the target is hit in the calibration zone or lower and the target reacts properly, the calibration is deemed correct and the target will be scored as a miss. If the shooter did not complete the stage then Incomplete Stage scoring will be used to determine the shooter's score for the stage.
 3. If the target is hit above the calibration zone, the Calibration Checking Process failed and the shooter will be given a reshoot.
 4. If the target is hit anywhere on the scoreable surface and the target does not react properly, the target calibration will be deemed improper, and the shooter will be given a reshoot after the target is recalibrated.
 5. If the target is missed, fire another round at the calibration zone.
 6. No matter what the outcome of this process may be, the shooter's ammunition will still be tested to see if it meets or exceeds power factor. Normal chronograph processes and penalties apply.

4 HODNOCENÍ

Scoring systém v IDPA je navržen tak, aby odměnil rovnováhu mezi přesností a rychlostí. Hodnocení IDPA převede vše časové skóre a nejnižší čas vyhrává. Bodovací systém je také navržen tak, aby byl velmi srozumitelný a použitelný. Při IDPA hodnocení je klíčový čas. Jde částečně o čistý čas, který střelec potřeboval k odstřílení situace a dále přesnost zásahů, přičemž nepřesnosti přidávají čas. Krása jednoduchosti IDPA tkví v tom, že nepoužívá celkové bodování za terče, ale strhává body za každý terč. Každý stržený bod pak přidá 1 vteřinu k celkovému času střelce na situaci.

4.1 Unlimited Scoring

4.1.1 Unlimited Scoring (česky neomezené hodnocení) umožňuje střelci vystřelit na terč tolikrát, kolikrát uzná za vhodné, aniž by porušil jiná pravidla IDPA. Do skóre se počítají nejlepší zásahy v terči. To dává střelci možnost opravit minutí (miss) nebo zásahy, se kterými je střelec nespokojen a vylepšit si tak skóre. Když střelec nevystřelí dostatečné množství výstřelů na terč, nevystřelené rány jsou počítány jako minutí a je připočtena procedurální penalizace (PE) za neplnění psaného popisu situace.

4.1.2 Každý popis Course of Firestage, situace (CoF) specifikuje kolik zásahů je v každém terči potřeba. Například pokud jsou požadovány 3 zásahy v terči a jsou v něm více než 3 zásahy, budou se počítat 3 nejlepší.

4.1.3 Unlimited Score se počítá tak, že se k čistému času situace (čas ze střeleckých stopek zvaných „timer“) připočte celkový počet stržených bodů (points down) z každého terče vynásobený 1 sekundou a poté se přičtou časy za každou penalizaci (pokud existují).

4.2 Limited Scoring

4.2.1 Limited Scoring (omezené hodnocení) funguje stejně jako Unlimited Scoring (popsáno nahoře), s výjimkou, že počet výstřelů je omezen přesně stanoveným počtem v písemném popisu situace.

4.2.2 Jakékoliv výstřely navíc v daném stringu znamenají jednu procedurální penalizaci (PE) a za každý výstřel navíc se před počítáním skóre zalepí 1 nejlepší zásah v terči. Pokud střelec nevystřelí dostatečný počet ran na terč, nevystřelené rány jsou počítány jako miss a je připočtena procedurální penalizace (PE) za nesplnění psaného popisu situace. Případně jsou připočteny další penalizace, pokud je k nim důvod.

4.3 Nedokončení situace (Stage DNF)

4.3.1 Pokud střelec začal řešit situaci, ale nemůže ji dokončit kvůli rozbité zbrani, zaseknuté střele v hlavni (slabá rána) nebo zranění, skóre se určí z čistého času a připočtením všech stržených bodů (včetně všech minutí), připočtením penalizací za neřešení terčů a dalších adekvátních penalizací. Pokud odstartujete na situaci, vždy dostanete skóre.

4.3.2 Pokud SOSafety Officer, rozhodčí zastavil střelce z důvodu domnělé slabé rány a ukáže se, že je hlaveň průchodná, má střelec nárok na reshoot situace z důvodu zásahu SOSafety Officer, rozhodčí. Pokud je hlaveň skutečně neprůchodná, skóre se určí výše popsaným způsobem.

4.4 Nedokončení závodu (Match DNF)

Střelec, který se rozhodne nestřílet situaci, dostane DNF (Did Not Finish) pro danou situaci, ale může pokračovat na ostatních situacích, nicméně bez počítání celkového výsledku v závodě. Pokud má střelec na konci závodu DNF skóre na jakékoliv situaci, pak obdrží výsledek „Match DNF“ – nedokončení závodu.

4.5 Odůvodněná pochybnost

4.5.1 Pokud má Safety Officer odůvodněnou pochybnost (Reasonable Doubt) ohledně výpočtu výsledků, započítá skóre ve prospěch střelce. Toto platí i pro možné úplné dvojstřely (tzn. 2 výstřely v 1 díře). Toto ale neznamená, že každý miss je „double“.

4.5.2 Video se nedá použít k určení střelcova skóre nebo k odvolání proti rozhodnutí SOSafety Officer, rozhodčí.

4.5.3 Obecně střely zanechávají mastný kroužek označující zásah. Tento okraj se používá k určení vnějšího průměru zásahu za účelem určení skóre. Střely ale nemusí zanechat kroužek (například při průletu dalšími terči, oblečením, měkkým krytem atd.) a tak není mastný okraj nutností k tomu, aby se zásah započítal do skóre.

4.5.4 Paprskovité protrhnutí terče se nesmí použít k tomu, aby střelec dostal lepší hodnocení. Pokud plocha průstřelu nedosahuje na lépe hodnocenou zónu terče, střelec obdrží horší hodnocení, i kdyby celkové protrhnutí na lépe hodnocenou zónu dosahovalo.

4.6 Průstřely (bullet holes)

4.6.1 Oválné nebo zvětšené díry, které přesahují dvojnásobek průměru střely, se nezapočítávají do skóre. Tato situace běžně nastává při střelbě na pohyblivé terče z krajních úhlů, nebo u terčů, na které střelec střílel za pohybu.

4.6.2 Pravidlo o zvětšených průstřelech neplatí pro díry, které byly způsobené zásahem na plocho (střela, která se po opuštění hlavně otočí na plocho a vypadá jako by prošla terčem ze strany – způsobí díru ve tvaru podobném klíčové dírce). Takový zásah se započte, pokud vznikl bez ovlivnění jiným objektem.

4.6.3 Divné tvary děr způsobené odraženými střelami, se do skóre nepočítají. Počítají se pouze díry způsobené celou střelou a ne jejím fragmentem.

4.6.4 Pouze díry po střelách způsobené střelou letící proti přední straně terče jsou započítány.

4.7 Tvrdý a měkký kryt – definice hodnocení

4.7.1 Prvky situace běžně představují tvrdé kryty nebo neproniknutelné objekty typu zdi, auta, barikády a nábytku, jakým jsou stoly a skříně. Skutečně neproniknutelné objekty se mohou v situaci použít jako tvrdý kryt.

4.7.2 IDPA vyžaduje, aby designéři situací standardně používali černou barvu pro simulované tvrdé kryty. IDPA doporučuje standardně používat bílou barvu pro měkké kryty, nebo použití prvků, jakými jsou okna, závěsy, keříky apod.

4.7.3 Pokud střelec prostřelí objekt reprezentující tvrdý kryt a zároveň prostřelí terč za ním, bude výstřel považován za miss (je jedno jestli jde o terč nebo neterč). Pokud SOSafety Officer, rozhodčí nedokáže určit, který výstřel skrz kryt zasáhl terč, odstraní nejlepší zásah z terče za každý průstřel krytu.

4.7.4 Zásahy, které projdou měkkým krytem a zasáhnou terč, se považují za zásah (je jedno jestli terče nebo neterče).

4.7.5 Simulované označení terče a neterče (ať už namalované nebo označené) se nepovažuje za tvrdý kryt. Nezáleží na barvě označení.

4.7.6 Simulované označení terčů a neterčů, které je z neproniknutelného materiálu se považuje za tvrdý kryt.

4.7.7 Terče mohou být pokryty oblečením. Typicky se používá tričko, které je rozstřiženo na přední a zadní část. Jedna polovina je přichycena k držáku terče. Mezi střelcem a terčem může být použita pouze jedna vrstva lehkého oblečení.

4.8 Terče a neterče - definice a určení označení

4.8.1 Neterče se musí označit párem otevřených dlaní normální velikosti v kontrastní barvě. Alespoň jedna musí být vidět ze všech střeleckých pozic, ze kterých může být terč řešen.

4.8.2 Terče mohou být označeny indikátorem ohrožení normální velikosti (pistole nebo nůž), jenž je vidět ze všech střeleckých pozic, ze kterých může být terč řešen.

4.8.3 Terče a neterče musí být snadno identifikovatelné.

4.8.4 Indikátory ohrožení použité k označení terčů mají všechny stejnou úroveň ohrožení a nemění tedy taktickou prioritu pro řešení terčů. Například nůž je rovnocenný brokovnici, pušce, nebo jiné střelné zbrani.

4.8.5 Označení terčů a neterčů může být namalováno nebo označeno na terčích nebo oblečení, nebo může být přichyceno či přicvaknuto na terč.

Označení terčů a neterčů

4.9 Průstřelnost terčů

Když střela projde skrz neterč a zároveň zasáhne terč, střelec dostane penalizaci za zásah neterče a zároveň je mu uznán zásah terče. Obráceně platí totéž (když střela projde po zásahu terče do neterče). Počítají se všechny průstřely terčů i neterčů.

4.10 Zásah neterče

4.10.1 Zásah neterče (HNT - Hit on Non-Threat) je definován jako zásah v jakékoliv hodnocené části terče, označeného jako neterč. Reaktivní neterč (popper, gong ) musí na zásah zareagovat odpovídajícím způsobem, aby byl zásah hodnocen jako HNT.

4.10.2 Každý zásah neterče přidá 5 sekund ke střelcovu hodnocení.

4.11 Hodnocené zóny

4.11.1 "Head" (hlava) označuje tu část siluety papírového IDPA terče, která je nad úrovní šíje. Zásahy určené pro hlavu ("head" nebo "head only") musí být v této části terče, jinak jsou hodnoceny jako miss, i když zasáhnou jinou část siluety.

4.11.2 "Body" (tělo) označuje tu část siluety papírového IDPA terče, která je pod úrovní šíje. Zásahy určené pro tělo ("body" nebo "body only") musí být v této části terče, jinak jsou hodnoceny jako miss, i když zasáhnou jinou část siluety.

4.11.3 "Target" (terč) označuje celou siluetu IDPA terče, zahrnuje tedy i obě části popsané výše. Zásahy určené pro terč ("target" nebo někdy T1, T2 atd.) mohou být kdekoliv v hodnocené části terče v těle, nebo hlavě.

4.11.4 Jednotlivý IDPA papírový terč nesmí být rozdělen na 2 či více hodnocených ploch, které by byly hodnoceny odděleně. Například linka z černé pásky nesmí být použita tak, aby rozdělila terč na 2 poloviny s hodnocením obou polovin zvlášť.

4.12Terče

Následující seznam zahrnuje povolené terče v IDPA:

 1. Papírové terče: Oficiální IDPA papírový terč může být stacionární, nebo pohyblivý. Tyto terče jsou hodnoceny, jak je vyznačeno -0, -1, -3 a miss jako -5. Všechny papírové terče použity v IDPA závodech musí být oficiální IDPA papírové terče. Oficiální IDPA terče jsou k dispozici přímo z ústředí IDPA a od licencovaných výrobců v každé geografické oblasti. Kontaktujte ústředí IDPA, sledujte nabídky v Tactical Journal, nebo použijte stránky www.IDPA.com. Oficiální IDPA papírové terče s ořízlou částí "down zero" (odpovídá alfa zóně) mohou být použity pouze jako stacionární terče. Na terč lze střílet na vzdálenost menší než 3 yardy2,74 m pouze ze statické polohy, nebo za pohybu směrem od terče.
 2. Poppery: V IDPA se požívají stacionární poppery v plné, zmenšené, nebo padací verzi s minimální výškou 24 palců61 cm a minimální šířkou 8 palců20,3 cm. Tyto terče jsou hodnoceny jako „down zero“ (-0) pokud padnou. Pokud zůstanou stát, jsou hodnoceny jako „down five“ (-5).
 3. Ocelové "nohy" (žiletky): Jsou stacionární reaktivní vertikální kovové pláty, které reprezentují nohy terče. Musí být alespoň 3 palce7,6 cm široké a alespoň 15 palců38,1 cm vysoké. Tyto terče se hodnotí jako down zero (-0), pokud padnou. Pokud zůstanou stát, jsou hodnoceny jako down five (-5). Kalibrační zóna je horní polovina terče.
 4. Stacionární IDPA reaktivní terč: IDPA papírový terč je zakryt tričkem, nebo jiným oblečením, který je postaven před kovový terč o velikosti down zero zóny (alfa zóna). Tento kovový terč musí být zarovnaný v úrovni down zero zóny papírového terče. Kovový terč musí být trefen, aby byl shozen. Terč je hodnocen jako down zero (-0), pokud padne. Pokud zůstane stát, je hodnocen jako down five (-5). Papírový terč s oblečením není hodnocen. Tento typ terče se ani nepočítá do poměru papírových a kovových terčů v situaci. Kalibrační zóna kovového terče je zóna odpovídající down zero papírového.
 5. Stacionární popper za papírovým terčem může být použit k aktivaci jiných terčů. Takový popper musí být umístěn, jak je popsáno výše - tak, aby byl aktivován zásahem do down zero zóny. Popper musí být viditelný nad nebo pod papírovým terčem a z každé střelecké pozice, ze které se na něj dá střílet. Kalibrační zónou je zóna odpovídající down zero zóně papírového terče před ním. Střelec má za úkol správně aktivovat terč. Papírový terč je hodnocen normálně. Kovový terč za ním je použit pouze jako aktivátor a není hodnocen, ani není počítán do poměru papírových a kovových terčů v situaci.
 6. Ostatní terče jsou povoleny jen a pouze, pokud reprezentují něco relevantního a vhodného vzhledem ke scénáři situace.
 7. Stacionární nebo pohyblivé papírové terče, jejichž hodnocená zóna je oříznuta tak, že například -3 zóna zanechá okraj odpovídající 3/8 palce1 cm, který se pak nehodnotí.
 8. Stacionární nebo pohyblivý IDPA terč s nakresleným černým tvrdým (neprůstřelným) krytem.
 9. Mizící terč, je terč, u kterého, když je v klidu, střelec nevidí -1 zónu.
 10. Oficiální IDPA papírové terče mohou mít hodnocenou plochu zredukovánu namalováním nehodnocené oblasti s vysoko-kontrastní barvou, která je tmavá (pokud není k dispozici černá).
 11. Stacionární 6 palcové15,24 cm nebo větší kulaté reaktivní kovové nebo polymerové poppery.
 12. Stacionární 6 palcové15,24 cm nebo větší čtvercové reaktivní kovové nebo polymerové poppery.
 13. Ostatní stacionární kovové reaktivní terče s plochou 23,8 palců153,55 cm2 čtverečních nebo větší, kdy nejmenší část směrem ke střelci musí mít 37,6 cm a více palců. MD (Match Director) definuje kalibrační zónu takového terče.
 14. Stacionární hlinění holubi (např. k simulování zámku dveří, oblasti očí atd.). Hlinění holubi se nekalibrují.

Každý rok se posuzují nové typy terčů.

Oficiální IDPA terč

4.13 Nepovolené terče

Následující seznam popisuje nepovolené terče pro IDPA.

Kuželky, Texasská Hvězda, Polish Plate Rack, Duelový stromek, Slider Triple Dropper, golfové míčky, balonky, vejce, kovbojské poppery, IDPA cvičný terč, terče ve tvaru zvířat, Tombstone popper, Coffin popper a ostatní podobné terče, zahrnující i jiné novátorské terče, atd.

4.14 Hodnocené zásahy

4.14.1 Pouze výstřely vystřelené soutěžícím mohou být použity při hodnocení situace.

4.14.2 Aktivity jako házení nožem, shazování popperů rukou, údery do pytle nebo panáka atd. nebudou hodnoceny, ale mohou být zahrnuty do hodnoceného časového úseku situace.

4.14.3 Jakýkoliv výstřel, který je po soutěžícím požadován, musí být hodnocen. Tedy pokud je po střelci požadováno 6 výstřelů, bude hodnoceno 6 výstřelů.

4.15Vyvěšení výsledků

Všechny výsledky lokálních i hodnocených soutěží IDPA musí zahrnovat IDPA členské číslo každého střelce. Dle Kodexu chovánístřelec povinnost stát se členem IDPA po třetí soutěži. Pro ty, kteří jsou dočasně bez IDPA členského čísla, bude místo IDPA členského čísla použito označení ‘XXX’.

4.16 Dotýkání se terčů

4.16.1 Střelci nebo jejich delegáti se nebudou dotýkat, nebo jakkoliv zasahovat do jakéhokoliv terče, který byl střelen, ale ještě nebyl hodnocen ze strany SOSafety Officer, rozhodčí týmu. Pokud se toto stane, bude terč hodnocen jako nezasažený - "all misses".

4.16.2 Pokud je terč zalepen před hodnocením, SOSafety Officer, rozhodčí se pokusí dát správné hodnocení, pokud je možné ho vyčíst z terče. Jinak střelec dostane reshoot.

4.16.3 SOSafety Officer, rozhodčí nebo Scorekeeper (zapisovatel hodnocení) se nebudou dotýkat okolí díry na terči po střele zepředu ani zezadu před nebo během procesu hodnocení.

4.16.4 Pokud je terč ohodnocen a zalepen před tím, než střelec, nebo jeho delegát mohou terč zkontrolovat, hodnocení platí.

4.16.5 Pokud je terč nezalepen po předchozím střelci, SOSafety Officer, rozhodčí se pokusí dát správné hodnocení, pokud je možné ho vyčíst z terče. Jinak střelec dostane reshoot.

4.16.6 Terče, které jsou předmětem dohadů ohledně hodnocení, budou ze situace odstraněny a ponechány k posouzení hlavnímu rozhodčímu (CSO), nebo řediteli závodu (Match Director).

4.17 Kalibrace reaktivních terčů

4.17.1 Reaktivní terče musí fyzicky zareagovat, aby mohly být hodnoceny. Všechny reaktivní terče budou kalibrovány tak, aby správně zareagovaly při "dobrém zásahu" za použití střeliva s nejnižším power factorem povoleným v jakékoliv divizi. Match Directorředitel závodu nebo pověřená osoba každý den závodu zkalibruje všechny reaktivní terče použité v závodě ještě před prvním výstřelem prvního závodníka toho dne a kdykoliv jindy dle rozhodnutí MDMatch Director, ředitel závodu. SOSafety Officer, rozhodčí tým na situaci může požádat i kalibraci na jejich situaci pokud ji považuje za nutnou.

4.17.2 Pokud je vypsána divize BUG, Match Directorředitel závodu zajistí zbraň a střelivo ráže .380, které nepřesáhne BUG power factor (95PF). Pokud divize BUG není vypsána, Match Directorředitel závodu zajistí zbraň a střelivo ráže 9mm nebo .38 Special, které nepřesahuje nejnižší power factor jakékoliv běžné divize (105PF). Ta samá zbraň a střelivo budou použity při kalibraci a její kontrole během závodu.

4.17.3 Terče musí být umístěny tak, aby se minimalizoval jejich posun, nebo jiný pohyb během závodu nebo aby se nezměnila jejich kalibrace během trvání závodu.

4.17.4 Kalibrace se provádí tak, že se vystřelí jeden výstřel z nejpravděpodobnější střelecké pozice pro daný terč do kalibrační zóny terče. Pokud terč nezareaguje správně, upraví se jeho nastavení a postup se opakuje. Terč musí reagovat správně 3x po sobě, aby se dal považovat za správně kalibrovaný. Pokud je kalibrační zóna minuta, výstřel se opakuje.

4.17.5 Pokud terč během CoFCourse of Fire = stage, situace správně nezareaguje, soutěžící má 3 možnosti:

 1. Soutěžící střílí na terč do té doby, než správně zareaguje. Terč je hodnocen jako zasažený a hodnocení platí. V tomto případě není možné žádat o ověření kalibrace.
 2. Terč nezareaguje správně a soutěžící nepožaduje ověření kalibrace. Terč je hodnocen jako miss a hodnocení platí. Pokud střelec již zná hodnocení situace nebo jednotlivých terčů, není možné žádat o ověření kalibrace.
 3. Terč nezareaguje správně a střelec požaduje ověření kalibrace. Žádost o ověření musí být podána SOSafety Officer, rozhodčí okamžitě po pokynu "Range is Clear" ještě před tím, než střelec zná celkové hodnocení situace nebo jednotlivých terčů. Jakákoliv žádost o ověření kalibrace po tomto okamžiku nebude povolena. Jestli střelec situaci dokončil nebo ne, nemá vliv na tento proces. Pokud je žádost podána správně, s terčem a jeho okolím se nebude jakkoliv manipulovat do té doby, než je kalibrace ověřena. Jako součást ověření, SOSafety Officer, rozhodčí okamžitě odebere střelci jeho 7 nábojů k otestování na hradlech.

4.17.6 Pokud je s terčem manipulováno MDMatch Director, ředitel závodu, SOSafety Officer, rozhodčí, personálem organizátorů nebo jiným soutěžícím, střelec dostane reshoot.

4.17.7 Pokud je s terčem manipulováno střelcem nebo jeho zástupcem, bude terč hodnocen jako miss a CoFCourse of Fire = stage, situace bude považován za dokončený. Pokud střelec situaci nedokončil, bude použito hodnocení za nedokončenou situaci.

4.17.8 Pokud terč spadne bez jakéhokoliv zásahu před kalibrací (například vítr), střelec dostane reshoot.

4.17.9 Proces ověření kalibrace:

 1. MDMatch Director, ředitel závodu vystřelí 1 náboj z kalibračního střeliva do kalibrační zóny ze stejné pozice, ze které střelec řešil terč.
 2. Pokud je terč zasažen do kalibrační zóny, nebo níže a terč zareaguje správně, je kalibrace považována za správnou a terč se bude hodnotit jako miss. Pokud střelec situaci nedokončil, bude použito hodnocení za nedokončenou situaci.
 3. Pokud je terč zasažen nad kalibrační zónu, ověření kalibrace selhalo a střelec dostane reshoot.
 4. Pokud je terč zasažen kamkoliv na hodnocený povrch a nezareaguje správně, je kalibrace považována za nesprávnou a střelec dostane reshoot poté, co je terč správně zkalibrován.
 5. Pokud je terč minut, opakuje se výstřel na kalibrační zónu.
 6. Nezávisle na výsledku kalibrace, střelcovo střelivo bude otestováno na hradlech, jestli odpovídá anebo přesahuje požadovaný power factor. Použije se normální proces ověření na hradlech a případné penalizace.

5 PENALTY RULES

In order for a Procedural Error (PE) or Flagrant Penalty (FP) to be assessed for a failure to perform actions other than shooting, there must be a defined, measurable qualifier for how a prop is to be used appropriately. Under no circumstances is a penalty of any type to be assessed based on a judgment call on whether or not the prop was used appropriately during the CoF. The qualifier must be of a pass/fail determinant and the quantifiable condition must be in the CoF. e.g., the briefcase must be set down inside blue barrel.

5.1 Procedural Error (PE)

Procedural Errors add 3 seconds per infraction and are assessed when:

 1. A shooter fails to follow the shooting procedures set forth in the written stage description.
 2. A shooter breaks a rule of the game.
 3. A conduct violation described in the Shooter’s code of conduct as determined by the MD.

A PE is assessed for each type of infraction. If the shooter commits more than one type of infraction, such as using the wrong specified hand and firing an incorrect number of shots, a separate PE is assessed for each type of infraction. For cover violations (or faulting the line), the number of cover PEs cannot exceed the number of positions of cover

5.2 Flagrant Penalty (FP)

A Flagrant Penalty (FP) adds ten (10) seconds and is assessed, instead of a PE Penalty, in cases where an infraction results in a competitive advantage, such as failure to follow the instructions in a CoF and gaining a competitive advantage that cannot be addressed by a PE (i.e. score works out in competitors favor with a PE added).

5.2.1 Flagrant Penalties are assessed when:

 1. A shooter fails to follow the shooting procedures set forth in the written stage description and/or uses inappropriate equipment with the obvious intent of gaining a competitive scoring advantage.
 2. A shooter breaks a rule of the game.
 3. A conduct violation described in the Shooter’s code of conduct as determined by the MD.

5.2.2 Examples of an FP (non-inclusive list):

 1. SHO/WHO strings / stages shot Freestyle.
 2. Not going prone when required.
 3. Not fully engaging all targets as required.
 4. Not following stage requirement that takes longer than 3 seconds to perform.
 5. Shooting an entire array while faulting the line.
 6. Staging an ammunition feeding device incorrectly.
 7. Extra rounds in magazines.

All FPs must be approved by the MD.

5.3 Failure To Do Right (FTDR)

5.3.1 A 20 second Failure To Do Right penalty is assessed for gross unsportsmanlike conduct. Non-inclusive examples of this conduct are: Cussing out an SO, throwing a piece of their equipment on the ground, throwing a tantrum for any reason or violating the shooter’s code of conduct.

5.3.2 The FTDR is intended to be used solely as a penalty for acts on the part of the shooter to circumvent or violate the rules and by doing so gain a competitive advantage. A FTDR may be issued for violations of the Course of Fire, but not in cases of shooter errors where it is obvious that the shooter gained no competitive advantage by their actions. It should not be assessed for inadvertent shooter errors. In these cases, the shooter should be assessed a PE or FP, rather than an FTDR.

5.3.3 All FTDRs must be approved by the MD.

5.4 Disqualification (DQ)

Disqualification means the shooter may not continue in any part of the IDPA match, may not reenter in another division, and may not shoot any side matches. The shooter’s score will be reported as DQ. A shooter must be disqualified for the following reasons:

 1. Unsafe firearm handling as defined in the Safety Rules Section.
 2. Unsportsmanlike conduct.
 3. Violations of the Shooter’s Code of Conduct as determined by the MD.
 4. Shooting at a steel target that is less than 10 yards from the shooter.
 5. Intentionally discharging the firearm at anything other than a target or an activator.

All DQs must be confirmed by the MD.

5.5 Penalty Application

5.5.1 Safety Penalties will apply before, during, and after the CoF.

5.5.2 A CoF begins when the SO issues the “Range Is Hot, Eyes and Ears” command to the shooter.

5.5.3 A CoF ends when the SO issues the “Range is Clear” command.

5.5.4 CoF penalties will apply during the time the CoF is in progress.

5.5.5 The CoF description may instruct shooters to speak certain words, but no penalty is assessed for failure to do so.

5 PENALIZACE

K udělení penalizace PE (Procedural Error) nebo FP (Flagrant Penalty) za porušení čehokoliv mimo střelbu musí být přesně definované kritérium, jak daný požadavek učinit. Za žádných okolností nemůže být udělena penalizace na základě posouzení, zda byla nebo nebyla rekvizita použita správně. Kritérium musí být pouze „selhal/neselhal“ a posuzovaná podmínka musí být uvedena v popisu situace – například „kufřík musí být uložen dovnitř modrého sudu“.

5.1 Procedural Error (PE)

Procedural Error přidá 3 sekundy za každé porušení a uděluje se, pokud:

 1. Střelec nedodrží proceduru popsanou v popisu situace
 2. Střelec poruší pravidlo hry.
 3. Střelec poruší chování dle Kodexu chování

PE se uděluje za každý typ porušení. Pokud střelec spáchá více než jedno porušení, jako například střelba špatnou rukou a vystřelení nesprávného počtu ran, udělí se PE za každé porušení. V případě porušení povinnosti se krýt (překročení fault lines) nemůže počet PE překročit počet krytů (points of cover).

5.2 Flagrant Penalty (FP)

Flagrant Penalty (FP) přidá 10 sekund a uděluje se místo PE v případech, kdy porušení přineslo střelci zvýhodnění v soutěži. Například nesplnění procedury situace a získání výhody, kterou by PE nedostatečně pokryla (např. hodnocení jde ve prospěch střelce, i když dostal PE).

5.2.1 Flagrant Penalty se uděluje když:

 1. Střelec nesplní proceduru popsanou v popisu situace a/nebo použije nevhodné vybavení s očividným cílem získat výhodnější hodnocení.
 2. Střelec poruší pravidlo hry.
 3. Porušení střelcova Kodexu chování, dle stanovení MDMatch Director, ředitel závodu.

5.2.2 Příklady FP (neúplný výčet):

 1. Střelba silnou/slabou rukou střílena obouruč
 2. Nezaujetí lehu, pokud byl vyžadován
 3. Nezabývání se terči naplno tak, jak je vyžadováno
 4. Nedodržení činností požadovaných v situaci, které trvají déle než 3 sekundy
 5. Vyřešení všech viditelných terčů z krytu a po celou dobu být za přešlapovou linií
 6. Příprava zásobníků/nabíjecích zařízení nesprávně pro start na situaci
 7. Extra náboj v zásobníku

Všechny FP musí být potvrzeny MDMatch Director, ředitel závodu.

5.3 Failure To Do Right (FTDR)

5.3.1 20 sekundová penalizace za Failure To Do Right je udělována za hrubě nesportovní chování. Například (nejen): Nadávání SO (rozhodčí), zahození vybavení na zem, vztekání se a porušení Kodexu chování.

5.3.2 FTDR je zamýšlena jako penalizace za činy ze strany střelce, které obcházejí nebo porušují pravidla, jejichž následkem je zvýhodnění střelce. FTDR se může udělit za porušení Course of Firestage, situace, ale ne v případech, kdy je zjevné, že střelec žádné zvýhodnění nezískal. Neměla by být udělena za nechtěné chyby. V takových případech by měl střelec dostat PE nebo FP, namísto FTDR

5.3.3 Všechny FTDR musí být potvrzeny MDMatch Director, ředitel závodu

5.4 Diskvalifikace (DQ)

Diskvalifikace znamená, že střelec nemůže pokračovat v IDPA závodě, nemůže znovu soutěžit v jiné divizi a nemůže střílet v žádném paralelním závodě. Střelcovo hodnocení bude DQdiskvalifikace. Střelec je diskvalifikován z následujících důvodů:

 1. Nebezpečná manipulace dle definice v kapitole o bezpečnosti
 2. Nesportovní chování
 3. Porušení Kodexu chování střelce, dle stanovení MDMatch Director, ředitel závodu.
 4. Střelba na kovový terč ve vzdálenosti menší než 10 yardů9,14 m od střelce.
 5. Úmyslný výstřel na cokoliv jiného, než je terč nebo aktivátor.

Všechny DQ musí být potvrzeny MDMatch Director, ředitel závodu.

5.5 Použití penalizací

5.5.1 Penalizace za bezpečnost se udělují před, během i po Course of Firestage, situace

5.5.2 Course of Firestage, situace začíná pokynem "Range Is Hot, Eyes and Ears"

5.5.3 Course of Firestage, situace končí pokynem "Range is Clear"

5.5.4 Course of Firestage, situace penalizace se udělují během průběhu CoFCourse of Fire = stage, situace

5.5.5 V popisu situace může být požadováno po střelci, aby řekl/řekla určitá slova, ale není bráno jako selhání, když je neřekne a penalizace se neuděluje.

6 STAGE DESIGN RULES

A Stage Description cannot override the rulebook, nor may it forbid legal actions by shooters except under the following conditions:

 1. To address a safety concern as it applies to the limits of the range.
 2. Provide the option of not wearing a concealment garment.
 3. Specify the number of rounds in the firearm at the start of the stage, up to division capacity
 4. Specify the start condition and position for the firearm, and the start position for ammunition feeding devices.
 5. Specify the shooter start position.

6.1 Stage Categories

IDPA stages are divided into two general categories:

6.1.1 Scenario Stages

Scenario Stages attempt to represent a target engagement that could actually happen. Scenario Stages must have a written scenario description and must use Unlimited Scoring.

6.1.2 Standards Stages

Standards Stages are designed to test the shooter's performance of the various techniques employed in IDPA shooting. Standards stages may use Limited or Unlimited scoring.

6.2 Stage Descriptions

A well-written stage description contributes to the success of a match and prevents confusion and frustration among staff and competitors. The written stage description is read to every squad to ensure uniform communication. The written stage description includes, at a minimum, the following elements:

 1. A defensive scenario or a standards (skills test).
 2. Start position.
 3. Specifies firearm condition (loaded, unloaded, downloaded).
 4. Procedure.
 5. Identifies points of cover and fault lines.
 6. Specify using the 180 or points out the muzzle safe points.
 7. Specifies the minimum round count and whether the stage is limited or unlimited.
 8. Specifies if a concealment garment is NOT required.
 9. A descriptive diagram of the CoF is recommended but not required.

6.3 Fault Lines

 1. Fault Lines must be used by match directors to delineate cover at a cover position to reduce disputed penalties.
 2. Fault Lines may consist of marking material that remains consistent for each shooter the entire match. They may be tactile or non-tactile at the discretion of the match director. If they extend above the ground surface, it is incumbent of each shooter to use appropriate care for safety. Paint, lumber, metal, etc. used to mark the fault line must be no wider than 4”.
 3. Fault Lines must be placed in a manner which promotes the Principles of Shooting IDPA in Section 1.2
 4. Fault lines must outline the general boundary for each point of cover wherein a shooter may safely engage all available targets from that position as an option in shooting a stage.
 5. Fault lines used to mark a PoC extend from the end of the physical objects used up range to the stage boundary to accommodate long-cover.
 6. Positions of Cover at windows and ports must be marked with fault lines.

6.4 Stage Boundaries

Stage boundaries must be defined at each stage, located no more than 10 yards back from the furthest up range shooting position. Rope, tape, cones, flags, etc. must physically indicate these boundaries.

6.5 Muzzle Safety

Match Directors are required to designate muzzle safety areas per the safety rules in section 2.9.

6.6 Miscellaneous Stage Design Rules

6.6.1 Only official IDPA cardboard targets or IDPA approved targets can be used in any IDPA stage.

6.6.2 75% of all shots required in a match must be made from 15 yards or closer.

6.6.3 Scenario stages may have targets up to 20 yards from the shooter.

6.6.4 Standards stages may have targets up to 50 yards from the shooter

6.6.5 Memory stages are prohibited in all IDPA stages and strings of fire. A memory stage is any stage where one must remember the order of engagement, or other shooting restrictions that are not intuitive to the shooter based on the design of the stage.

6.6.6 Stages may require a change in the number of shots required on a paper target. Only one paper target in a string may require a different number of shots than the other paper targets in the string. For example, the first paper target shall be engaged with 6 rounds and the remaining paper targets shall be engaged with 2 rounds each.

6.6.7 No more than 25% of the shots required on any string of fire may be on steel targets.

6.6.8 No more than 10% of the total shots required in the match may be on steel. Activator steel with a scored target in front of it does not count towards the allowable percentage of steel.

6.6.9 Activators located behind a scoreable target must activate from shots which hit either the upper or lower zero down scoring zones. If this is not possible, the -0 zone that will not activate the activator must be identified as hardcover

6.6.10 Blind stages and movable non-threat targets are not allowed.

6.6.11 No string of fire may require more than 18 rounds.

6.6.12 Required shooter movement under their own power of more than 10 yards between firing points is not permitted. Total required shooter movement under their own power of more than 20 yards is not permitted.

6.6.13 If low cover or a prone position is required, it must be the last shooting position of a string of fire.

6.6.14 Stage designers should strive to design stages that leave targets visible for mobility challenged and physically disabled shooters.

6.6.15 Only 1 non-threat target may be used for every 2 threat targets in any string of fire. Example:

1-2 threat targets = 1 non-threat target, maximum.

3-4 threat targets = 2 non-threat targets, maximum.

5-6 threat targets = 3 non-threat targets, maximum.

6.6.16 No stage description shall mandate that an ammunition feeding/loading device must be loaded during the CoF on the clock.

6.6.17 Painted hard cover is not allowed to cover the path of a moving target. If hard cover is required for the path of a moving target, it must be made of a material that will not allow a bullet to pass through the hard cover and impact the moving target.

6.6.18 No “strong-hand only” strings of fire may require the shooter to engage targets more than 10 yards distant

6.6.19 No “weak-hand only” strings of fire may require the shooter to engage targets more than 7 yards distant.

6.6.20 Weak Hand Only strings will not be designed that require the shooter to use only the weak/support hand to reload the firearm.

6.6.21 No shots are to be required at distances greater than 10 yards in scenario stages, or 15 yards in standards stages for targets head sized or smaller

6.6.22 Cardboard targets at 10 yards or less from the shooter must present a minimum of 12 square inches of a down zero zone, with the smallest dimension being at least 3 inches.

6.6.23 Reloads shall not be mandated in a Course of Fire. All mandated reloads, topping off, etc. must be performed off the clock.

6.6.24 Long Guns and Pickup Guns

 1. Other than Pistol Caliber Carbines, other types of long guns may not be fired in IDPA matches, but inert (nonfiring) long guns may be used as props.
 2. Pickup handguns provided by the match, match sponsors, or organizers may be used in IDPA matches. Pickup handguns do not need to be compliant with IDPA equipment rules.
 3. If a shooter, has a firearm malfunction using a pickup gun, the shooter must re-shoot the string.

6.6.25 Stages with one or more cover positions will not present targets in the open requiring more than 6 shots while the shooter is out of cover. However, there may be more than one of these type engagements in a single stage.

6.6.26 Vision Barriers [Concealment]

 1. Vision barriers are soft cover objects such as tents, fake trees, walls, etc., that are used to block the view of a target or group of targets.
 2. Vision barriers are soft cover and may not be impenetrable or designated as hard cover. Vision barriers may not be designated as a point of cover for engaging targets, i.e. no slicing the pie around a vision barrier.
 3. Vision barriers may be used by Match Directors to hide “Surprise” targets, which are to be engaged “in the open” (i.e. after leaving a “position of cover” in a CoF).
 4. Humanoid shapes of any kind either partial or whole may not be used as vision barriers, soft cover or hard cover. Tactical dummies or mannequins may still be used as props, but not as Vision Barriers, soft cover; or hard cover.

6 PRAVIDLA PRO STAVBU SITUACÍ

Popis situace nemůže opomenout IDPA pravidla, nebo bránit oprávněným akcím střelců, s výjimkou následujících podmínek:

 1. Kvůli bezpečnosti na základě omezení střelnice.
 2. Umožnění neskrytého nošení.
 3. Stanovení počtu nábojů na začátku situace, maximálně do kapacity dle divize.
 4. Stanovení startovního stavu, pozice zbraně, pozice zásobníků a nabíjecích zařízení.
 5. Stanovení střelcovy startovní pozice.

6.1 Kategorie situací

IDPA situace jsou děleny do 2 obecných kategorií:

6.1.1 Situace typu "Scénář" (Scenario)

Scénáře se snaží o reprezentaci realistických situací, které by se skutečně mohly stát. Scénáře musí mít psanou legendu a musí používat hodnocení typu „Unlimited Scoring“.

6.1.2 Situace typu "Standard"

Standardní situace jsou navrženy tak, aby testovaly střelcovy výkony za použití různých střeleckých technik. Standartní situace mohou používat hodnocení Limited nebo Unlimited.

6.2 Popisy situací (legenda)

Dobře napsaná legenda k situaci má podíl na úspěšnosti závodu a zabraňuje nedorozumění a frustraci mezi pořadateli a závodníky. Legenda k situaci je přečtena každému squadu za účelem sjednocení zadání situace. Legenda zahrnuje minimálně tyto položky:

 1. Určení, zda je situace obranným scénářem (Defensive scenario), nebo typu standard (test dovedností)
 2. Startovní pozici
 3. Specifikaci stavu zbraně (s nábojem v komoře, bez náboje v komoře, vybito)
 4. Procedura
 5. Popis krytů (points of cover) a přešlapových linií
 6. Určení, zda platí pravidlo 180 stupňů nebo jsou bezpečné úhly vymezeny pomocí „Muzzle Safe Points
 7. Určení minimálního počtu nábojů a zda je situace hodnocena jako Limited nebo Unlimited
 8. Zda NENÍ POVINNÉ skryté nošení
 9. Popis CoFCourse of Fire = stage, situace diagramem je doporučen, ale není vyžadován

6.3 Přešlapové linie

 1. Přešlapové linie musí být použity pro definování krytů, pozic v krytech a snížení diskutovaných případů penalizací.
 2. Přešlapové linie mají být zhotoveny tak, aby zůstaly konzistentní v průběhu celého závodu. Mohou být hmatatelné i nehmatatelné, dle volby MDMatch Director, ředitel závodu. Pokud vystupují nad povrch země, je střelcovou povinností dbát zvýšené bezpečnosti. Barvy, dřevo, kov, a podobné materiály použité k vyznačení přešlapových linií nesmí být širší než 4 palce10,16 cm.
 3. Přešlapové linie musí být umístěny tak, aby podporovaly Zásady střelby IDPA (Sekce 1.2)
 4. Přešlapové linie musí nastiňovat obecné hranice situace v každém krytu (Point of Cover) tak, aby střelec mohl bezpečně řešit všechny dostupné terče z dané pozice.
 5. Přešlapové linie použité k označení fyzického objektu jako krytu (PoC - Point of Cover) se prodlužují směrem od terčové linie směrem k ohraničení situace (tzv. dlouhý kryt).
 6. Kryty jako okna a mezery musí být označeny přešlapovými liniemi.

6.4 Ohraničení situace

Ohraničení situace musí být definováno pro každou situaci a nesmí být dál než 10 yardů9,14 m od nejzazší střelecké pozice směrem od terčové linie. Toto ohraničení musí být reálně vyznačeno - provazem, páskou, kužely, vlajkami, apod.

6.5 Bezpečné zóny

Match Directorředitel závodu musí označit bezpečné zóny dle pravidel v sekci 2.9.

6.6 Ostatní pravidla pro stavbu situací

6.6.1 V IDPA situacích se smí používat pouze oficiální IDPA papírové terče nebo terče schválené IDPA.

6.6.2 75% všech potřebných výstřelů v závodě musí být do vzdálenosti 15 yardů13,72 m.

6.6.3 Scénáře mohou mít terče do vzdálenosti 20 yardů18,29 m od střelce.

6.6.4 Standardní situace mohou mít terče ve vzdálenosti do 50 yardů45,72 m od střelce.

6.6.5 Situace a řešení situací dle paměti jsou v IDPA zakázány. Situací dle paměti je myšlena situace, ve které si střelec musí zapamatovat pořadí řešení terčů nebo jiné neintuitivní restrikce na základě designu situace.

6.6.6 Na situacích je možno změnit počet požadovaných zásahů k vyřešení papírového terče, ale pouze jeden papírový terč ve stringu může vyžadovat odlišný počet zásahů. Například první terč bude řešen 6 zásahy a zbývající terče budou řešeny po 2 zásazích do každého.

6.6.7 Ne více než 25% výstřelů v situaci může být na kovový terč.

6.6.8 Ne více než 10% celkových výstřelů v závodě může být na kovový terč. Kovový aktivátor schovaný za papírovým terčem se do tohoto limitu nepočítá.

6.6.9 Aktivátory schované za hodnocenými terči se musí aktivovat zásahy, které skončily v kterékoliv (horní nebo spodní) části down zero zóny. Pokud toto není možné zařídit, pak -0 (down zero) zóna musí být označena jako neprůstřelná (hard cover).(pozn. Nesmí se tedy stát, že zásah do -0 zóny terče nespustí aktivátor.)

6.6.10 Tajné situace (blind stages) a situace s pohyblivými neterči nejsou povoleny.

6.6.11 Na ideální vyřešení stringu nesmí být potřeba více než 18 nábojů.

6.6.12 Pohyb požadovaný po střelci nesmí být více než 10 yardů9,14 m mezi střeleckými pozicemi. Celkový pohyb střelce v situaci nesmí být více než 20 yardů18,29 m.

6.6.13 Pokud je vyžadována střelba z nízkého krytu, nebo z polohy v leže, musí být tato střelecká pozice jako poslední v situaci.

6.6.14 Stavitelé situací by se měli snažit navrhovat situace tak, aby terče byly viditelné i pro střelce s omezenou možností pohybu, nebo fyzickým handicapem.

6.6.15 Pouze 1 neterč může být použit na každé 2 terče. Příklad:

1-2 terče = maximálně 1 neterč

3-4 terče = maximálně 2 neterče

5-6 terčů = maximálně 3 neterče

6.6.16 V popisu situace (legendě) nesmí být požadováno páskovat náboje na čas v rámci řešení situace.

6.6.17 Pouze barvou označený neprůstřelný kryt k zakrytí cesty pohyblivého terče se nesmí použít. Pokud je potřeba použít neprůstřelný kryt k zakrytí části cesty pohyblivého terče, musí být ze skutečně neprůstřelného materiálu, aby nebylo možné pohyblivý terč prostřelit skrz zakrytí.

6.6.18 Řešit terče pouze silnou rukou lze pouze do vzdálenosti 10 yardů9,14 m.

6.6.19 Řešit terče pouze slabou rukou lze pouze do vzdálenosti 7 yardů6,4 m.

6.6.20 Situace řešené pouze slabou rukou nesmí vyžadovat přebíjení pouze slabou rukou.

6.6.21 Pokud jsou terče velikosti hlavy nebo menší, ve scénářových situacích se smí střílet na takové terče do vzdálenosti menší než 10 yardů9,14 m a ve standardních situacích do vzdálenosti menší než 15 yardů13,72 m, včetně.

6.6.22 Papírové terče do vzdálenosti 10 yardů9,14 m od střelce musí mít minimálně 12 čtverečních palců -0 zóny, kdy nejmenší rozměr může být 3 palce7,6 cm.

6.6.23 Povinné přebití nesmí být vyžadováno v proceduře řešení situace. Povinná přebití, dopáskování atd. musí být prováděny mimo měřený čas.

6.6.24 Dlouhé zbraně

 1. Karabiny a dlouhé zbraně na jiné než pistolové ráže se nesmí používat v IDPA závodech, pokud se nejedná o nefunkční zbraně, které jsou použity jako rekvizity
 2. Dlouhé zbraně poskytnuté pořadateli nebo sponzory mohou být v IDPA použity. Takové zbraně nemusí být v souladu s pravidly o vybavení pro IDPA.
 3. Pokud má střelec na takové zbrani závadu, musí dostat reshoot stringu.

6.6.25 Situace s jedním nebo více kryty nebudou obsahovat terče řešené mimo kryt, které by vyžadovaly více než 6 zásahů k vyřešení. Na druhou stranu ale může být takových řešení v situaci více.

6.6.26 Zakrytí a bariéry

 1. Zakrytí a vizuální bariéry jsou měkké kryty, jako například celty, falešné stromy, zástěny, atd., které se používají k omezení viditelnosti terče, nebo skupiny terčů.
 2. Vizuální zábrany použité k omezení viditelnosti nemusejí být neprůstřelné. Vizuální zábrany použité k omezení viditelnosti nemohou být použity jako kryt (např. vykrajování okolo plachty).
 3. Vizuální zábrany mohou být Match Directorředitel závoduem použity k ukrytí "nečekaných" terčů, které se řeší mimo kryt (například "po opuštění krytu").
 4. Tvary lidské postavy nebo její části se nemohou používat jako vizuální zábrany, ani jako průstřelné nebo neprůstřelné kryty. Figuríny je možno použít jako rekvizitu, ne však jako vizuální zábranu nebo kryt.

7 PERMANENTLY PHYSICALLY DISABLED SHOOTER (PPDS) RULES

For IDPA purposes, a permanently physically disabled shooter is defined as having:

 1. Missing limbs or partial limbs.
 2. Prosthetic limbs.
 3. Non-operational limbs.
 4. Use of wheelchair, walker or crutches.

In an effort to accommodate our PPDS, the following rules apply

 1. PPDS who choose not to, or are unable to perform an action required by the CoF (kneeling, prone, etc.) will receive 1 PE penalty per action not performed. If the targets cannot be acquired from their position of ability, points down will be assessed but no PEs for engagement will be assessed.
 2. PPDS with the use of only one arm or hand may elect to use a light mounted on the firearm prior to the start signal, with no penalty, on all stages if within the match there is a stage that requires the use of a flashlight.
 3. PPDS who are one-armed/one-handed will not be penalized on a stage that requires shooting either weak hand or strong hand.
 4. PPDS may perform one-handed reloads in a manner that is deemed safe by the MD prior to the start of the match.
 5. PPDS who are confined to a wheelchair may use whatever means they choose to navigate the CoF in their wheelchair, including a pushing assistant. However, the requirement(s) chosen must be used for every CoF in the match.
 6. Use of a body mounted or wheelchair mounted holster and/or ammunition carriers are permitted.
 7. Firearms may be re-holstered between shooting positions.
 8. One-handed firearm control throughout a CoF is permitted.
 9. Shooters may forego usage of a concealment garment.

Shooters who suffer from hearing loss may request an alternate non-audible start signal.

IDPA Headquarters may issue individual waivers to allow physically disabled shooters to use alternate or specially designed equipment to suit their individual abilities.

PPDS status is based on Honor System. Those who misrepresent their PPDS status will be disqualified.

7 HANDICAPOVANÝ STŘELEC (PPDS)

PPDS (Permanently Physically Disabled Shooter) pro účely IDPA znamená střelce kteří:

 1. Nemají končetiny, nebo části končetin
 2. Mají protetické končetiny
 3. Mají nehybné končetiny
 4. Používají invalidní vozík, chodítko, nebo berle

Ve snaze umožnit PPDS účast v IDPA závodech, platí následující pravidla.

 1. PPDS který se rozhodne, nebo nemůže zaujmout požadovanou pozici v CoFCourse of Fire = stage, situace (klek, leh, atd.) dostanou za každou takovou vynechanou pozici 1 PE. Pokud z pozice, ze které jsou schopni střílet, nevidí terče, ztráta bodů bude počítána, ale nedostanou penalizaci PE za neřešení terče.
 2. PPDS, který může používat pouze jednu ruku, může mít nasazenou podvěsnou svítilnu na zbrani již před startovním signálem, bez jakékoliv penalizace. Takto mohou použít podvěsnou svítilnu na všech situacích v závodě vyžadujících použití svítilny.
 3. PPDS,který může používat pouze jednu ruku, nebude penalizován v situacích, které vyžadují řešení pouze silnou, nebo slabou rukou.
 4. PPDS může provést jednoruční přebití zbraně bezpečným způsobem, který schválí MDMatch Director, ředitel závodu před začátkem závodu.
 5. PPDS upoutaný vozíku se může ve vozíku po situaci pohybovat jakýmkoliv způsobem, což zahrnuje i pomoc asistenta. Způsob pohybu musí ale být stejný pro všechny CoFCourse of Fire = stage, situace v závodě.
 6. Použití pouzdra připevněného na těle nebo na vozíku je povoleno pro zbraně i zásobníky/speedloadery.
 7. Zbraně mohou být uloženy do pouzdra mezi střeleckými pozicemi.
 8. Jednoruční ovládání zbraně je povoleno
 9. Střelci nemusí dodržovat skryté nošení

Sluchově handicapovaní střelci mohou požádat o alternativní nezvukový startovní signál.

Vedení IDPA může vydávat individuální výjimky na alternativní nebo speciální vybavení dle potřeb handicapovaných střelců.

Status střelce jako PPDS je založen na cti. Ti, kteří zneužijí status PPDS, budou diskvalifikováni.

8 EQUIPMENT RULES

8.1 Firearms - General

8.1.1 Division Summary

 1. IDPA is divided into 6 regular divisions that are entirely separate. None of the following divisions compete against any other division:
  1. Stock Service Pistol (SSP)
  2. Enhanced Service Pistol (ESP)
  3. Custom Defensive Pistol (CDP)
  4. Compact Carry Pistol (CCP)
  5. Revolver (REV)
  6. Back Up Gun (BUG)
 2. BUG is a required division for Tier 1 matches and is an optional division for Tier 2 – Tier 5 Sanctioned matches.
 3. Pistol Caliber Carbine (PCC) is an optional Specialty Division for Tier 1 – Tier 5 matches.

8.1.2 Specialty Divisions (SPD)

Specialty Divisions (SPD) are an optional division for all matches. These additions must be published in all Sanctioned Match announcements and the addition of specialty division(s) inclusion is not subject to appeal or arbitration

 1. Double action, double action only and striker fired semi-automatic firearms compete in SSP, CCP, PCC, or BUG. Any firearm that can be used in SSP can be used in ESP or CDP, depending upon the cartridge used.
 2. Single action semi-automatic firearms compete in ESP, CCP, CDP, PCC or BUG, depending upon physical size and cartridge used.
 3. Revolvers are classified by loading method and ammunition power and compete in BUG depending upon physical size and cartridge used.

8.1.3 Magazine Loading

All magazines must be loaded to division capacity at the start signal throughout the match except in the following cases:

 1. If a magazine is used that holds less than division capacity, the shooter will load all magazines to the capacity of the lowest magazine throughout the match.
 2. The stage description may require reduced magazine loading.
 3. In the Revolver division, the shooter must load the revolver and all loading devices with the same number of rounds throughout the match unless the above loading exceptions apply.

8.1.4 Division Capacity:

SSP, ESP, SPD ............ 10 rounds

CDP, CCP ................... 8 rounds

REV, BUG-S ............... 6 rounds

BUG-R ....................... 5 rounds total

In all semi-auto divisions except BUG-S, the shooter will also start with one additional round in the chamber, unless the stage description requires otherwise.

8.1.5 Loading Device Count

 1. A “loading device” is a magazine, speed loader, or moon clip.
 2. Shooters starting with 8 or more rounds in all loading devices are allowed to start with the loaded firearm plus two additional loading devices.
 3. Shooters starting with 6 or 7 rounds in all loading devices are allowed to start with the loaded firearm plus three additional loading devices.
 4. Shooters starting with 5 or fewer rounds in all loading devices are allowed to start with the loaded firearm plus four additional loading devices.
 5. No additional loading devices beyond the above limits may be used during a string.

8.1.6 Unserviceable Firearm Rule

 1. In any single match, a shooter must use the same firearm for all stages unless it becomes unserviceable.
 2. If the shooter determines that the firearm has become unserviceable, he will notify a Safety Officer who will notify the Match Director.
 3. Once the shooter declares the firearm is unserviceable, it may not be used for the duration of the match.
 4. The shooter may continue the match at the next start signal. Previous strings may not be re-shot.
 5. Any same-division legal replacement firearm may be used.
 6. If the replacement firearm magazines do not allow the same loading capacity as the original firearm, the shooter may adjust the magazine loading to suit the replacement firearm, following the magazine loading rules in Section Modifications for All Divisions

8.1.7 Allowable Modifications for All Divisions

The following modification rules apply to firearms in all divisions.

 1. Storage locks may be disabled or removed.
 2. Magazine disconnects may be disabled or removed.
 3. Lasers that are incorporated into the firearm or sights are allowed if they comply with all other division rules and the laser is not activated during a string of fire. Tape may be used to prevent the laser from projecting.
 4. An extended magazine release button may not be oversized in diameter or protrude more than 0.2” out from the frame. The measurement is taken at the rear most part of the magazine release, where it exits the frame. When the magazine release area is recessed into the grip frame, the grip frame to the rear of the recess is used as the base of the measurement.
 5. With respect to slide machining, SSP, ESP, CCP, CDP and BUG, Original Firearm Manufacturer (OFM) firearms with extensive slide machining are approved for use in IDPA if they meet all other requirements for their respective Divisions. For slide machining, an OFM product is defined as a complete firearm product, with specific model part numbers or SKUs catalogued as stock items by the manufacturer and have a minimum annual production of 2,000 units for that specific model. Discontinued models must have had a total production of 20,000 units for a specific model.

8.1.8 Non-IDPA-Legal Features and Modifications for All Divisions

The following features and modifications are not allowed in any division unless otherwise specifically allowed in the rulebook.

 1. Compensators of any type including hybrid or ported barrels.
 2. Add-on weights. This includes (but is not limited to) weighted magazines, tungsten guide rods, brass magazine wells, weighted grips, and weighted grip plugs.
 3. Heavy and/or cone style barrels without a barrel bushing except as allowed in ESP, CCP, BUG and CDP divisions with length restrictions.
 4. Sights of non-standard configuration (ghost rings, Bo-Mar ribs, etc.).
 5. Disconnecting or disabling of any safety device including (but not limited to): manual safeties, grip safeties, firing pin, striker, and hammer blocking safeties, 1911 series 80 firing pin safeties, 1911 Swartz safeties. 1911 series 80 frames may be used with series 70 slides or vice versa. Revolver actions may not be modified so that the hammer can fall when the cylinder is open.
 6. Lights mounted on firearms.
 7. Rail mounted lasers and bolt-on trigger guard mounted lasers are not allowed.

8.2 Firearms - Divisions

8.2.1 Stock Service Pistol Division (SSP)

Handguns permitted for use in SSP must:

 1. Have a minimum annual production of 2,000 units. Discontinued models must have had a total production of 20,000 units
 2. Be semi-automatic
 3. Be double action, double action only, or striker fired
 4. Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
 5. Weigh 43.00 oz. or less unloaded, with the heaviest magazine inserted.
 6. Fit in the IDPA gun test box measuring 8 ¾” x 6” x 1 5/8” with the largest magazine inserted.
8.2.1.1 Start Condition
 1. Selective DA/SA firearms will start hammer down.
 2. Firearms with a hammer de-cocking lever or button will have their hammer de-cocked using the lever or button.
 3. If the hammer must be lowered by pulling the trigger and manually lowering the hammer, the hammer will be lowered to the lowest position possible.
 4. Manual safeties may be engaged at the shooter’s discretion.
8.2.1.2 SSP Permitted Modifications (Inclusive list):
 1. Sights may be changed to another notch and post type. Slides may not be machined to accept different style sights.
 2. Grips may be changed to another style or material that is similar to factory configuration and do not weigh more than 2.00 oz. more than the factory standard weight for that model.
 3. Magazine releases, slide stops, safety levers, de-cocking levers, hammers, and triggers, that are stock on one SSP legal firearm may be used on another SSP legal firearm from the same manufacturer provided they are drop in replacements. Parts in this list must come factory installed on standard production firearms. Special parts that are available installed only from a factory custom shop are not eligible in SSP.
 4. Recoil spring guide rods and dual spring recoil systems made of material that is no heavier than stainless steel.
 5. Frames may be replaced with identical frames from the same manufacturer.
 6. A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
 7. Internal action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained (no visible external modifications allowed).
 8. Internal reliability work.
 9. Aftermarket extractors and pins may be used.
 10. Internal accuracy work.
 11. Replacement of barrel with one of factory configuration that uses the original cartridge.
 12. Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
 13. Custom finishes may be applied.
 14. Stock slide cover plates may be refinished.
 15. Slides may be engraved. Engraving is defined as etching into the slide of logos, letters, and graphics no deeper than the original factory logos.
 16. Stippling and texturing may be performed on readily replaceable parts of the grip frame such as replaceable back straps and replaceable grip panels.
 17. Aftermarket magazines may be used provided they do not weigh more than 1.00 oz. over the same capacity factory magazine.
 18. Aftermarket magazine base pads may be used provided they do not make the magazine weight more than 1.00 oz. over the same capacity factory magazine.
 19. Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads provided that they do not make the magazine weigh more than 1.00 oz. over the same capacity factory magazine.
 20. Magazines that are longer than stock may be used provided they meet all other division requirements.
8.2.1.3 SSP Excluded Modifications (Non-Inclusive list):
 1. Externally visible modifications other than those listed in the Permitted Modifications section.
 2. Aftermarket or visibly modified magazine releases, slide stops, safety levers, de-cocking levers, and hammers.
 3. Robar-style grip reduction.
 4. Add-on magazine well opening.
 5. Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
 6. A barrel that uses a different cartridge that is not offered in the original factory model.
 7. Customization of the slide by adding front cocking serrations, tri-top, carry melts, and high power cuts.
 8. Compensated/ported firearms with non-compensated/ported barrels installed.
 9. Checkering or stippling on non-readily replaceable parts of the grip frame.
 10. Aftermarket slides.
 11. Removing material from the magazine well opening.
 12. Aftermarket grip tang extensions or beavertails.
 13. Disabling the slide stop.

8.2.2 Enhanced Service Pistol Division (ESP)

Handguns permitted for use in ESP must:

 1. Be semi-automatic.
 2. Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
 3. The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 43.00 oz. or less.
 4. The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring 8 ¾” x 6” x 1 5/8”.

Firearms originally sold as compensated/ported models may be used in ESP with non-compensated/ported barrels installed.

8.2.2.1 Start Condition:
 1. Single action only firearms will start with the hammer cocked and the safety engaged.
 2. Selective DA/SA firearms may start cocked and locked or de-cocked, at the shooter’s discretion.
 3. DA, DAO, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button will be de-cocked using the lever or button.
 4. DA, DAO, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged at the shooter’s discretion.
8.2.2.2 ESP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):
 1. Sights may be changed to another notch and post type. Slides may be machined to accept different style sights.
 2. Grips may be changed provided they do not weigh more than 2.00 oz. more than the factory standard weight for that model.
 3. A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
 4. Robar-style grip reduction.
 5. Action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained.
 6. Reliability work.
 7. Aftermarket extractors and pins may be used.
 8. Internal accuracy work.
 9. Replacement of barrel with one of factory configuration that uses a stock or non-stock cartridge.
 10. Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
 11. Aftermarket triggers and trigger work that result in the trigger being forward or rearward from the stock trigger position.
 12. Externally visible trigger over travel stops.
 13. Hammer and other trigger action parts to enhance trigger pull.
 14. Checkering, serrating, and stippling.
 15. Reshape trigger guard.
 16. Extended and/or ambidextrous thumb safety.
 17. Extended beavertail grip safety.
 18. Ambidextrous or right side magazine releases.
 19. Extended, trimmed, and/or ambidextrous slide releases.
 20. Heavy or cone style barrels on firearms with barrel lengths of 4.25” or less.
 21. Recoil spring guide rods and dual spring recoil systems made of material that is no heavier than stainless steel.
 22. Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
 23. Modification of the magazine well and add-on well extensions.
 24. Custom finishes and engraving may be applied.
 25. Aftermarket slide cover plates.
 26. Slide checkering, serrating, engraving, and other machining.
 27. Grip tang extensions or beavertails
 28. Swenson style thumb shields and frame mounted thumb shields.
 29. Aftermarket safeties.
 30. Aftermarket magazine base pads may be used provided they do not make the magazine weight more than 1.50 oz. over the same capacity factory magazine.
 31. Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads provided that they do not make the magazine weigh more than 1.50 oz. over the same capacity factory magazine.
 32. Magazines that are longer than stock may be used provided they meet all other division requirements.
8.2.2.3 ESP Excluded Features and Modifications (Non-Inclusive list):
 1. Trigger shoes.
 2. Disabling the slide stop.

8.2.3 Custom Defensive Pistol Division (CDP)

Handguns permitted for use in CDP must:

 1. Be semi-automatic.
 2. Use .45 ACP cartridges.
 3. Weigh 43.00 oz. or less unloaded, with the heaviest magazine inserted.
 4. Fit in the IDPA gun test box measuring 8 ¾” x 6” x 15/8” with the largest magazine inserted.

Firearms originally sold as compensated/ported models may be used in CDP with non-compensated/ported barrels installed.

8.2.3.1 Start Condition:
 1. Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety engaged).
 2. Selective DA/SA firearms will start cocked and locked or de-cocked. This is at the shooter’s discretion, including firearms using the SSP into CDP rule.
 3. DA, DAO, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button will be de-cocked using the lever or button.
 4. DA, DAO, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged at the shooter’s discretion.
8.2.3.2 CDP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):
 1. Sights may be changed to another notch and post type. Slides may be machined to accept different style sights.
 2. Grips may be changed provided they do not weigh more than 2.00 oz. more than the factory standard weight for that model.
 3. A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. tape may be used.
 4. Robar-style grip reduction.
 5. Action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained.
 6. Reliability work.
 7. Aftermarket extractors and pins may be used.
 8. Internal accuracy work.
 9. Replacement barrels of factory configuration in .45 ACP.
 10. Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
 11. Aftermarket triggers and trigger work that result in the trigger being forward or rearward from the stock trigger position.
 12. Externally visible trigger over travel stops.
 13. Hammer and other trigger action parts to enhance trigger pull.
 14. Checkering, serrating, and stippling.
 15. Reshape trigger guard.
 16. Extended and/or ambidextrous thumb safety.
 17. Extended beavertail grip safety.
 18. Ambidextrous or right side magazine releases.
 19. Extended, trimmed, and/or ambidextrous slide releases.
 20. Heavy or cone style barrels on firearms with barrel lengths of 4.25” or less.
 21. Recoil spring guide rods and dual spring recoil systems made of material that is no heavier than stainless steel.
 22. Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
 23. Modification of the magazine well and add-on well extensions.
 24. Custom finishes and engraving may be applied.
 25. Aftermarket slide cover plates.
 26. Slides with front cocking serrations, tri-top, engraving, carry melts and high power cuts.
 27. Grip tang extensions or beavertails
 28. Swenson style thumb shields and frame mounted thumb shields.
 29. Aftermarket safeties.
 30. Aftermarket magazine base pads may be used provided they do not make the magazine weight more than 1.50 oz. over the same capacity factory magazine.
 31. Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads provided that they do not make the magazine weigh more than 1.50 oz. over the same capacity factory magazine.
 32. Magazines that are longer than stock may be used provided they meet all other division requirements.
8.2.3.3 CDP Excluded Features and Modifications (Non-Inclusive list):
 1. Trigger shoes.
 2. Disabling the slide stop.

8.2.4 Compact Carry Pistol Division (CCP)

Handguns permitted for use in CCP must:

 1. Be semi-automatic.
 2. Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
 3. Barrel length 4 3/8" or less.
 4. The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 38.00 oz. or less.
 5. The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring 7 ¾” x 5 3/8” x 1 3/8”.
8.2.4.1 Start Condition
 1. Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety engaged).
 2. Selective DA/SA firearms may start cocked and locked or de-cocked, at the shooter’s discretion.
 3. DA, DAO, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button will be de-cocked using the lever or button.
 4. DA, DAO, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged at the shooter’s discretion.
8.2.4.2 CCP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):

CCP firearms must comply with all Enhanced Service Pistol (ESP) features and modifications, and equipment restrictions.

8.2.5 Revolver Division (REV)

Revolvers will be categorized into one of the two following sub-categories:

Stock Revolver or Enhanced Revolver

8.2.5.1 Stock Revolver handguns permitted for use must be:
 1. Any revolver that uses .38 Special or larger cartridges with a rimmed case and is not loaded with moon clips.
 2. The unloaded firearm must weigh 43.00 oz. or less.
8.2.5.2 Enhanced Revolver handguns permitted for use must be:
 1. Any revolver that uses .357 magnum or larger cartridges with rimmed or rimless cases.
 2. The unloaded firearm must weigh 50.00 oz. or less.
 3. May be loaded via speed loader or full moon clip.

8.2.6 Stock and Enhanced Revolver requirements:

8.2.6.1 The use of trimmed (shortened) ammunition is not allowed.

8.2.6.2 Ammunition used must match the cartridge listed on the firearm with the following exceptions:

 1. .38 special in .357 magnum
 2. .44 special in .44 magnum
 3. .45 Auto Rim or .45 GAP in .45 ACP
 4. .45 ACP or .45 GAP in .45 Colt
 5. .40 S&W in 10mm

8.2.6.3 Barrel length must be 4.25” or less.

8.2.6.4 Revolvers must be loaded to the division capacity of 6 rounds in the cylinder. Higher capacity 7 and 8 round revolvers are permitted, but may only load 6 rounds.

8.2.6.5 Stock and Enhanced Revolver Permitted Modifications (Inclusive list):

 1. Sights may be changed to another notch and post type. The frame and barrel may be machined to accept different style sights.
 2. Action work to enhance trigger pull as long as safety is maintained (smoothing the trigger face, removing the hammer spur, use of over travel stop, conversion to DA only and addition of ball detent are considered action work and are permitted).
 3. Grips may be changed to another style or material that is similar to factory configuration, provided they do not weigh more than 2.00 oz. more than the factory standard weight for that model.
 4. Grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
 5. Cylinder latches may be changed to another factory offering from the firearm manufacturer.
 6. Chamfer the rear of the chambers.
 7. Shortening of factory barrels.
 8. Re-barreling to another factory offering for that model.
 9. Firearms converted to accept moon clips may be used in Stock Revolver provided moon clips are not used.
 10. Custom finishes.

8.2.6.6 Enhanced Revolver Additional Permitted Modifications (Inclusive list):

 1. Cylinder latches may be modified or replaced, but may not protrude past the frame in any direction and may not be thicker than 3/8" as measured from the side plate of the frame.
 2. Conversion to accept moon clips.
 3. Stock and Enhanced Revolver Excluded Modifications (Non-Inclusive list):
 4. Oversize or heavy barrels.
 5. Hogue Big Butt grips and similar are not allowed. The maximum grip dimensions allowed are:
 6. 5.00” maximum height, measured from the bottom of the hammer opening in the frame to the bottom of the grip, 2 3/8” maximum depth, 1 5/8” maximum width.

8.2.7 Back Up Gun (BUG)

The Back Up Gun division is a required division for Tier 1 matches, and is an optional in Tier 2 – Tier 5 matches at the Match Director’s discretion, BUG is reported as a single division.

The Back Up Gun division may also be used to create a specialty BUG only match. Match directors may prescribe conditions for courses of fire such as the start condition, holster use, and reloads on the clock.

Handguns permitted for use in BUG are categorized into one of the following sub-categories:

 1. Semi-Automatic BUG.
 2. Revolver BUG.
 3. Other Special Sub-Categories as defined by the MD.

8.2.8Semi-Automatic BUG (BUG-S)

Handguns permitted for use in BUG-S must:

 1. Be semi-automatic.
 2. Be single action, double action, double action only, or striker fired.
 3. Use .380 ACP or larger cartridges.
 4. Barrel length of 3 1/2" or less.
 5. The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 26 oz. or less.
 6. The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring 6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8".

8.2.8.1 Start Condition:

 1. Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety engaged).
 2. Selective DA/SA firearms will start cocked and locked or decocked at the shooter’s discretion.
 3. When decocking is desired, firearms with a decocking lever or button will be decocked using the lever or button.
 4. When decocking is desired, if the hammer must be lowered by pulling the trigger and manually lowering the hammer, the hammer will be lowered to the lowest position possible.
 5. Shooters will start with 1 round in the chamber and 5 rounds in the magazine.

8.2.8.2 BUG-S Permitted Features and Modifications

Semi-automatic BUG must comply with all ESP features and modifications, and equipment restrictions.

8.2.9 Revolver BUG (BUG-R)

Handguns permitted for use in BUG-R must be:

 1. Any revolver that uses .38 or larger cartridges with a rimmed case and is not loaded with moon clips.
 2. The use of trimmed (shortened) ammunition is not allowed.
 3. Barrel length of 2 1/2" or less.
 4. The unloaded firearm must weigh 26 oz. or less.
 5. Be loaded to the division capacity of no more than 5 rounds in the cylinder.
 6. The firearm must fit in the IDPA gun test box measuring 6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8".
 7. Revolver BUG Modifications: Revolver BUG must comply with all Stock Revolver features and modifications, and equipment restrictions.

8.2.10 Specialty Divisions (SPD)

 1. IDPA encourages shooters to practice their gun handling skills with commonly carried firearms. Many everyday carry firearms do not fit into the 6 competition handgun divisions.
 2. IDPA allows clubs to add “Specialty Divisions” for scoring. This division allows cartridges smaller than 9 mm, carry optics, activated lasers, mounted lights, and other firearms which do not fit into the other competition divisions to participate in matches.
 3. All other IDPA equipment rules apply for holsters and loading device holders as well as their placement on the body. Match Directors also have the option to allow junior shooters with .22 rimfire firearms to begin strings at low ready in lieu of requiring a holster.
 4. All IDPA membership rules apply.
 5. Specialty Division classifications are based on the shooters highest classification of regular IPDA divisions.
 6. Clubs are not required to implement this provision, and Match Directors are allowed discretion with implementation so that match quality remains high.

8.3 Ammunition

The following rules apply to ammunition used in IDPA matches.

 1. Metal piercing, incendiary, and tracer ammunition is prohibited.
 2. Clubs may prohibit cartridges that may damage metal targets.
 3. All ammunition must use a single projectile.

8.3.1 Ammunition Power

The goal is to compete with commonly available ammunition. The minimum power factors are:
SSP, ESP, CCP .....125
CDP ...................165
Stock REV .........105
Enhanced REV ..155
BUG ....................95

Calculate the power factor by multiplying the bullet weight in grains by the bullet velocity in feet per second (fps), divide by 1000, and ignore numbers to the right of the decimal. For example, a 230.1 grain bullet at 794.7 fps: 230.1 x 794.7 / 1000 = 182.86047, or 182 power factor.

8.3.2 Official Chronograph Procedure

Chronograph is conducted with the competitor present. Ammunition is pulled and/or bagged prior to arriving at the chronograph stage. The chronograph official will use the competitor-supplied firearm, and the following procedure will be used:

 1. If two of the three rounds meet or exceed the required power factor, the ammunition is in compliance. Prior to each shot, the muzzle of the firearm will be elevated to vertical (if range rules permit) to move the powder charge to the rear of the case, thus giving the competitor every chance to achieve maximum velocity.
 2. A bullet will be pulled and weighed using a powder scale. If two rounds exceed the highest velocity for the caliber and power factor, pulling the bullet and weighing is optionally waived.
 3. A competitor whose ammunition fails to make power factor will be allowed to shoot the match, but their total score will be a disqualification.

8.4 Belts

Belts may be no wider than 1 ¾ inches or thicker than 5/16 inches and must pass through a minimum of all but two of the pant loops.

8.5 Holsters

The following criteria apply to IDPA legal holsters.

 1. Must be suitable for all day concealed carry, and worn on each stage regardless of the start position.
 2. Must be a strong side hip holster worn inside the waistband (IWB) or outside the waist band.
 3. Must be worn on an IDPA legal belt.
 4. Must prevent activation of the trigger while holstered.
 5. Must carry the firearm in a neutral (vertical) or muzzle rear cant.
 6. Adjustable cant holsters are legal if bolts must be removed and repositioned for cant adjustment. IWB holsters are exempt from this rule.
 7. Must hold the firearm with enough tension to allow the wearer to complete normal daily tasks without fear of losing the firearm.
 8. Must be constructed of normal thickness common holster making materials (leather, Kydex, plastic, nylon, etc.).
 9. For male shooters, the holster must carry firearm so that the entire front strap (to the trigger guard) is at or above the top of the belt. IWB holsters are exempt from this rule.
 10. The shooter’s holster location must remain on the same side of the body throughout the entire course of a match.
 11. Must be positioned on the belt so that the center of the trigger pad is behind the centerline of the body.
 12. For IDPA purposes, the centerline of the body originates in the center of the armpit and goes straight down.
 13. All retention devices on the holster must be used.
 14. Retention devices may be permanently removed or permanently disabled, but not temporarily disabled for a match.
 15. The front edge of the holster may not be more than 1 ¾ inch below the breech face (autos) or 1 inch below the rear of the cylinder (revolvers).
 16. Holsters may be modified to meet IDPA rules.
 17. Holsters with screws or knobs that extend past the outer face of the holster are allowed if the adjustment screw(s) require a tool to change tension, the screws protrude less than 0.125” from the outer face of the holster, and they meet all other holster requirements. Additionally, all tension screws anywhere on a holster must require a tool for tension adjustment.
 18. For male shooters only, the holsters must fit the shooter’s body such that a ¾ inch diameter dowel placed between the shooter and the firearm anywhere above the belt contacts both the shooter and the firearm simultaneously.
 19. A holster may be legal for some shooters but not legal for other shooters due to different body shapes.
 20. A holster may be legal if worn snugly but illegal if sagging away from the body.
 21. For women shooters only, a dropped and offset (DOH) holster may be used. Concealment and cant rules apply.
 22. For women shooters only, when viewed from the front, a women’s holster may not tilt out away from the body further than vertical, unless the shooter's body touches the grip of firearm.

8.5.1 Non-Permitted Holsters (Non-Inclusive list):

 1. Cross-draw carry
 2. Shoulder holsters
 3. Small of the back carry
 4. Appendix carry
 5. Pocket carry

8.6 Ammunition Carriers

8.6.1 General Ammunition Carrier Rules

 1. Instead of using ammunition carriers, shooters may carry spare loading devices in their pockets. Shooters may mix carry methods.
 2. One ammunition carrier per allowed ammunition feeding device may be worn on the belt. Each individual pouch in a multi-pouch carrier counts as one. One additional ammunition carrier may be worn behind the centerline of the body for the purposes of loading at the start of a stage. This carrier must be empty before the “Stand By” command.
 3. Ammunition carriers may be modified to meet IDPA rules.
 4. For male shooters only, ammunition carriers must hold the loading devices such that a ¾ inch dowel placed between the shooter and the device contacts both the shooter and the device simultaneously.

8.6.2 Magazine Carriers

 1. Must be suitable for concealed carry and all day continuous wear
 2. Must be worn on an IDPA legal belt
 3. Must cover 2” of the magazine as measured from the top of the cartridge rim down the back flat of the magazine tube
 4. Must cover the entire outer face of the portion of the magazine inside the carrier. The outer face is the side away from the shooter’s body
 5. Must hold the magazine within 10° of vertical relative to the belt. (80° to 100° relative to the belt).
 6. Screws or knobs that extend past the outer face of the carrier are allowed if the adjustment screw(s) require a tool to change tension, the screws protrude less than 0.125” from the outer face of the magazine carrier, and they meet all other magazine carrier requirements. Additionally, all tension screws anywhere on a magazine carrier must require a tool for tension adjustment.
 7. “Bullets out” magazine pouches are not allowed.
 8. Magazine carriers must be worn in a location on the belt so that the front edge of the carrier or magazine is behind the shooter’s hipbone.
 9. The same exact location for magazines, magazine pouches, and/or ammunition feeding devices in pockets must be used for every stage in a single match, unless otherwise specified in a stage description.

8.6.3 Speed Loader and Moon Clip Carrier Rules

 1. Be suitable for concealed carry and all day continuous wear.
 2. Speed loader carriers must either be of open top configuration that covers at least 45% of the diameter and 100% of the cartridge height when viewed from the front, and must retain the speed loader by tension or retain the speed loader with a snap or Velcro closure. Side cuts are permitted for thumb and index finger access only.
 3. Moon clip carriers must either be of open top configuration that covers at least 45% of the diameter and 100% of the cartridge height when viewed from the front, and must retain the moon clip by tension and a stud that protrudes through the center of the clip, or retains the moon clip with a snap or Velcro closure.
 4. Moon clips may not be retained in the carrier by 3 or less cartridges. Side cuts are permitted for thumb and index finger access only.
 5. Two speed loaders/moon clips may be worn directly in front of the holster. The speed loaders/moon clips worn in front of the holster must be within 1” of each other, and the speed loader/moon clip nearest the holster must be within 1” of the revolver pouch of the holster.
 6. The shooter may wear additional speed loaders/moon clips behind the hipbone on the weak side or behind the holster.
 7. The same exact location for speed loaders, speed loader pouches, moon clips, moon clip pouches, and/or ammunition feeding devices in pockets must be used for every stage in a single match, unless otherwise specified in a stage description.

8.7 Duty Gear Exemption

This duty gear exemption is for patrol type gear worn by uniformed personnel, not undercover, plainclothes, or investigative type gear.

Police and military personnel are allowed to use their duty rigs as follows:

 1. The duty holster must be a strong side belt or thigh holster with at least one retention feature.
 2. All retention features of the holster must be used.
 3. All belt equipment holders must be present, though the shooter may decide which belt equipment is present.

Police and military personnel using the duty gear exemption are exempt from:

 1. Using concealment garment
 2. Holster design and placement requirements (other than listed above)
 3. Ammunition carrier design and placement requirements
 4. Belt design and placement requirements

The duty gear exemption is available for Tier 1 matches only.

8.8 Miscellaneous Equipment

8.8.1 Knee Pads & Elbow Pads

Hard shell kneepads and elbow pads are not allowed.

Soft shelled pads, braces, and tape may be worn throughout a match without being concealed, provided they are worn for each stage of the match. Pads, braces, and tape worn under concealment garments may be put on and removed as the competitor sees fit.

8.8.2 Cleats

Cleated shoes may be worn so long as the cleats are made entirely from a rubber compound that you can push your fingernail into. No hard plastic or metal cleats are permitted.

8.8.3 Gloves

Gloves may be used.

8.8.4 Flashlights

Only hand held lights may be used in IDPA competition. For Physically Disabled shooters, refer to Physically Disabled Shooters Section.

Lights may not be attached to the shooter’s hand, wrist, or arm in any fashion.

Rings or straps that go around any part of the shooter’s body (finger, palm, wrist, etc.) are not allowed.

Lanyards may be present, but may not be used.

Police and military personnel using the Duty Gear Exemption with a firearm mounted light may not activate the mounted light, and are otherwise subject to the same hand held flashlight usage rules as other competitors. See rule 3.10.

8.9 Concealment Garments

8.9.1 Concealment garments hide the holster, firearm, ammunition carriers, and loading devices from view.

8.9.2 To see if the garment is legal, the competitor stands with their arms straight out to their sides, parallel to the ground. If the standing SO cannot see the previously listed equipment from the front, sides, or rear, then the concealment garment is legal.

8.9.3 Concealment garments may not be modified with plastic zip ties, wire, metal, Styrofoam, cardboard, or any similar material that would stiffen the garment or pockets. Patches may not be placed on concealment garment pockets. Use of standard laundry starch is acceptable.

8.9.4 Weights may not be attached to concealment garments, but items may be placed in pockets.

8.9.5 Pocket flaps may be inserted into pockets.

8.9.6 Specially made pockets for magazine stowage after a reload may not be used.

8 VYBAVENÍ

8.1 Zbraně obecně

8.1.1 Přehled divizí

 1. IDPA je rozděleno do 6 běžných divizí, které jsou úplně oddělené. Žádná divize nesoutěží proti jiné divizi:
  1. Stock Service Pistol (SSP)
  2. Enhanced Service Pistol (ESP)
  3. Custom Defensive Pistol (CDP)
  4. Compact Carry Pistol (CCP)
  5. Revolver (REV)
  6. Back Up Gun (BUG)
 2. Otevření divize BUG je povinné pro Tier 1 závody a dobrovolné pro Tier 2 - 5 závody.
 3. Pistol Caliber Carbine (PCC) je dobrovolná speciální divize pro závody Tier 1 - 5.

8.1.2 Speciální divize (SPD)

SPD jsou dobrovolné doplňkové divize pro všechny závody. Tyto přídavky musí být zveřejněny ve všech oznámeních o Hodnocených závodech a na přidání těchto doplňkových divizí se nevztahuje možnost odvolání.

 1. V divizích SSP, CCP, PCC nebo BUG se soutěží s DA(double-action), DAO (double action only) a přímoúderníkovími (striker) samonabíjecími zbraněmi. Jakákoliv zbraň použitelná v SSP může být použita v ESP nebo CDP, v závislosti na použitém střelivu.
 2. SA zbraně soutěží v ESP, CCP, CDP, PCC nebo BUG v závislosti na velikosti zbraně a použitém střelivu.
 3. Revolvery jsou klasifikovány dle způsobu nabíjení a síly střeliva a soutěží v BUG divizi v závislosti na velikosti zbraně a použitém střelivu.

8.1.3 Páskování zásobníků

Před startovním signálem musí být všechny zásobníky napáskovány do plné kapacity dle divize, s výjimkou následujích případů:

 1. Pokud použitý zásobník má nižší kapacitu, než je kapacita dle divize, střelec páskuje všechny zásobníky do počtu dle kapacity nejmenšího zásobníku během celého závodu.
 2. Legenda k situaci může požadovat nižší počet páskovaných nábojů, než je dán kapacitou dle divize.
 3. V revolverové divizi střelec napáskuje všechny nabíjecí zařízení stejným počtem nábojů, pokud neplatí výjimka výše.

8.1.4 Kapacita dle jednotlivých divizí:

SSP, ESP, SPD ............ 10 nábojů

CDP, CCP ................... 8 nábojů

REV, BUG-S ............... 6 nábojů

BUG-R ....................... 5 nábojů celkem

Ve všech pistolových divizích s výjimkou BUG-S, střelec startuje s jedním nábojem v komoře navíc, pokud není řečeno v legendě situace jinak.

8.1.5 Počet nabíjecích zařízení (“Loading Device”)

 1. "Loading Device" znamená zásobník, speed loader, nebo moon clip.
 2. Střelci startující s 8 a více náboji ve všech nabíjecích zařízeních mohou startovat s nabitou zbraní a 2 nabíjecími zařízeními navíc.
 3. Střelci startující se 6 nebo 7 náboji ve všech nabíjecích zařízeních mohou startovat s nabitou zbraní a 3 nabíjecími zařízeními navíc.
 4. Střelci startující s 5 nebo méně náboji ve všech nabíjecích zařízeních mohou startovat s nabitou zbraní a 4 nabíjecími zařízeními navíc.
 5. Další počet nabíjecích zařízení nad stanovený limit není možno během řešení stringu použít.

8.1.6 Pravidlo nepoužitelné zbraně

 1. V jednom závodě musí střelec použít na všech situacích stejnou zbraň, pokud se tato nestane nepoužitelnou.
 2. Pokud střelec zjistí, že zbraň se dostala do nepoužitelného stavu, oznámí tento fakt SOSafety Officer, rozhodčí. SOSafety Officer, rozhodčí o tom poté informuje MDMatch Director, ředitel závodu.
 3. Jakmile střelec prohlásí zbraň jako nepoužitelnou, nemůže již být použita během závodu.
 4. Střelec může pokračovat v závodě po dalším startovním signálu, bez reshootu předchozích situací/stringů.
 5. Jako náhrada může být použita jakákoliv zbraň ve stejné divizi.
 6. Pokud náhradní zbraň využívá zásobníky, které nemají stejnou kapacitu jako originální zbraň, střelec může upravit napáskování zásobníku tak, aby vyhovovalo náhradní zbrani, ale stále dle pravidel výše.

8.1.7 Povolené úpravy pro všechny divize

Následující pravidla pro úpravy zbraní platí pro všechny divize.

 1. Zámky zbraně pro dlouhodobé uložení mohou být deaktivovány, nebo odstraněny (typicky např. Taurus Security System)
 2. Zásobníkový přerušovač spouště může být deaktivován, nebo odstraněn.
 3. Lasery, které jsou zabudovány do zbraně, nebo mířidel jsou povoleny, pokud jsou v souladu se všemi pravidly pro divizi a nejsou během řešení situace aktivovány. Je možné použít lepící pásku k zabránění toho, aby se laser během situace náhodně rozsvítil.
 4. Zvětšený záchyt zásobníku nesmí být zvětšený tak, aby přesahoval rám zbraně o více než 0.2 palce5,1 mm. Toto se měří v nejzadnější části záchytu zásobníku, kde vystupuje z rámu. Pokud je okolí záchytu zásobníku zapuštěno do rámu zbraně, použije se k měření část rámu, směrem vzad od zapuštění.
 5. V divizích SSP, ESP, CCP, CDP and BUG je v rámci IDPA dovoleno používat továrně vyráběné zbraně (Original Firearm Manufacturer, OFM) s upraveným závěrem, za předpokladu, že tyto zbraně splňují všechny ostatní požadavký dané divize. Továrně vyráběnou zbraní s upraveným závěrem se rozumí kompletní zbraň s vlastnim označením modelu nebo katalogovým číslem, které má výrobce v běžné nabídce a vyráběné v minimálním množství 2000 kusů za rok. Modely již nevyráběné musí být vyrobeny v množství přesahujícím 20000 kusů.

8.1.8 Nepovolené úpravy pro všechny divize

Následující úpravy nejsou povoleny v jakékoliv IDPA divizi, pokud není specificky v pravidlech uvedeno jinak.

 1. Kompenzátory jakéhokoliv typu, včetně hybridních, nebo portovaných hlavní.
 2. Přídavná závaží. To zahrnuje (ale není limitováno na) závaží zásobníku, wolframové vodící tyče pružiny závěru, mosazná rozšíření zásobníkové šachty, těžké střenky, těžké záslepky.
 3. Těžké a/nebo hlavně kuželovitého tvaru bez objímky hlavně, s výjimkou kde jsou povoleny v divizích ESP, CCP, BUG a CDP s omezením délky hlavně.
 4. Mířidla nestandartní konfigurace (ghost ringy, Bo-Mar ribs, atd.).
 5. Deaktivace nebo odstranění jakékoliv pojistky, což zahrnuje (ale není omezeno na): manuální pojistky, dlaňové pojistky, blokace úderníku nebo kohouty, 1911 serie 80 blokace úderníku, 1911 Swartz pojistky. Rámy 1911 serie 80 mohou být použity se závěrem serie 70, nebo naopak. Revolvery nemohou být upraveny tak, aby mohl kohout spustit i při vyklopeném válci.
 6. Podvěsné svítilny
 7. Lasery upevněné na railu nebo lučíku nejsou povoleny.

8.2 Zbraně – divize

8.2.1 Stock Service Pistol Division (SSP)

Zbraně povolené v SSP musí:

 1. Být produkovány v minimálním množství 2000 kusů za rok. Modely již nevyráběné musí být vyrobeny v množství přesahujícím 20000 kusů.
 2. Být samonabíjecí
 3. Double Action (DA), Double Action Only (DAO) nebo Striker Fired (SF)
 4. Být ráže 9x19 nebo větší
 5. Vážit nenabité s nejtěžším zásobníkem vloženým do zbraně 43.00 uncí (1219 g) nebo méně.
 6. Vejít se do IDPA krabice o rozměrech 8 ¾” x 6” x 1 5/8(22.23 x 15.24 x 4.13 cm) s nejdelším zásobníkem vloženým do zbraně.
8.2.1.1 Stav při startu
 1. SA/DA zbraně startují s kohoutem dole.
 2. Zbraně s vypouštěním kohoutu budou mít s jeho pomocí vypuštěno bicí ústrojí.
 3. Pokud musí být kohout vypuštěn "přes prsty", bude vypuštěn úplně (nikoliv na bezpečnostní ozub).
 4. Manuální pojistky mohou být použity dle střelcova rozhodnutí
8.2.1.2 SSP povolené úpravy:
 1. Mířidla mohou být vyměněna za jiná pasující. Závěr nesmí být frézován za účelem montáže jiného typu mířidel.
 2. Střenky mohou být vyměněny za jiné, podobné materiálem i stylem tovární konfiguraci a nevážící více jak 2.00 unce (56.7g) proti tovární váze střenek pro daný model.
 3. Záchyty zásobníku, závěru, manuální pojistky, vypouštěče bicího ústrojí, kohouty a spouště, které jsou tovární u SSP legální zbraně, mohou být použity na jiné SSP legální zbrani, pokud jsou namontovatelné jako "drop-in". Tyto součástky musí být tovární. Speciální součástky z továrního custom-shop nejsou pro SSP povoleny.
 4. Vodící tyče vratné pružiny závěru a systémy s duálními pružinami, vyrobené z materiálu, který není těžší než ocel.
 5. Rám může být nahrazen jiným identickým rámem od stejného výrobce.
 6. Návleky na rukojeť, grip tape, skateboard páska atd. jsou povoleny.
 7. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení chodu spouště, za předpokladu, že je zachována bezpečnost zbraně (úpravy viditelné na venek nejsou povoleny).
 8. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení spolehlivosti zbraně.
 9. Neoriginální vytahovače a piny mohou být použity.
 10. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení přesnosti zbraně.
 11. Jiná hlaveň s tovární konfigurací, která využívá stejnou ráži.
 12. Plastikové záslepky mohou být použity k vyplnění prostoru za zásobníkovou šachtou.
 13. Zakázková povrchová úprava.
 14. Tovární čela závěru mohou být povrchově upravena.
 15. Závěry mohou mít rytiny a gravírování. Povrchová úprava jako loga, písmena a grafika nesmí být hlubší než tovární gravírování.
 16. Stippling a texturizace povrchu může být provedena na snadno vyměnitelných částech rámu (například vyměnitelný zadní panel rukojeti).
 17. Neoriginální zásobníky mohou být použity, pokud neváží více jak 1 unci (28.35g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 18. Neoriginální botky zásobníku mohou být použity, pokud nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1 unci (28.35g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 19. Botky zásobníku mohou být upraveny tvarově, nebo texturou, tak že úprava nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1 unci (28.35g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 20. Delší zásobníky mohou být použity, pokud splňují všechna další kriteria divize.
8.2.1.3 SSP zakázané úpravy:
 1. Externě viditelné modifikace, pokud nejsou zmíněny v sekci povolených úprav.
 2. Neoriginální, nebo viditelně modifikované vypouštění zásobníku, záchyt závěru, pojistky, vypouštění bicího ústrojí a kohoutu
 3. Robar-style redukce rukojeti.
 4. Přidané rozšíření zásobníkové šachty.
 5. Vložky závěru určené k přizpůsobení jinému systému redukce zpětného rázu.
 6. Hlaveň v jiné ráži, než je vyráběn originální tovární model zbraně.
 7. Úpravy závěru přidáním předních drážek (front cocking serrations), tri-top, carry melts a high power cuts.
 8. Kompenzované/portované zbraně s nekompenzovanými/portovanými hlavněmi.
 9. Rýhování nebo stippling na obtížně vyměnitelných částech rámu.
 10. Neoriginální závěry.
 11. Odstranění materiálu z ústí zásobníkové šachty.
 12. Neoriginální prodloužní rukojeti, nebo bobří ocasy.
 13. Deaktivování záchytu závěru.

8.2.2 Divize Enhanced Service Pistol (ESP)

Zbraně povolené k použití v ESP divizi musí:

 1. Být samonabíjecí.
 2. Být ráže 9x19 nebo větší
 3. Vážit 43.00 uncí (1219 g) nebo méně, nenabité, s nejtěžším zásobníkem vloženým do zbraně.
 4. Vejít se do IDPA krabice o rozměrech 8 ¾” x 6” x 1 5/8(22.23 x 15.24 x 4.13 cm) s nejdelším zásobníkem vloženým do zbraně.

Zbraně originálně prodávané jako modely kompenzované/portované mohou být v ESP použity s nekompenzovanými/neportovanými hlavněmi.

8.2.2.1 Stav při startu:
 1. SAO zbraně budou starovat nabité a zajištěné (cocked and locked)
 2. SA/DA zbraně mohou startovat jako nabité a zajištěné nebo s vypuštěným bicím ústrojím, dle střelcova rozhodnutí.
 3. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně s vypouštěním budou vypuštěny
 4. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně mohou být použity s manuální pojistkou, dle rozhodnutí střelce.
8.2.2.2 ESP povolené úpravy
 1. Mířidla mohou být vyměněna za jiná pasující. Závěr může být frézován za účelem montáže jiného typu mířidel.
 2. Střenky mohou být vyměněny za jiné, pokud neváží více jak 2.00 unce (56.7g) oproti tovární váze modelu.
 3. Návleky na rukojeť, grip tape, skateboard páska atd. jsou povoleny.
 4. Robar-style redukce rukojeti.
 5. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení chodu spouště, za předpokladu, že je zachována bezpečnost zbraně.
 6. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení spolehlivosti zbraně.
 7. Neoriginální vytahovače a piny mohou být použity.
 8. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení přesnosti zbraně.
 9. Jiná hlaveň s tovární konfigurací která může využívat jinou ráži.
 10. Plastikové záslepky mohou být použity k vyplnění prostoru za zásobníkovou šachtou.
 11. Neoriginální spouště, nebo úpravy spouště, které způsobí, že je spoušť v přední nebo zadní pozici oproti tovární pozici spouště.
 12. Externě viditelné zarážky chodu spouště (over-travel)
 13. Kohouty a jiné součástky spoušťového ústrojí za účelem vylepšení chodu spouště.
 14. Vroubkování, zoubkování a stippling.
 15. Úpravy tvaru lučíku.
 16. Zvětšené a/nebo oboustranné palcové pojistky.
 17. Zvětšené/prodloužené bobří ocasy.
 18. Oboustranné nebo pravostranné vypouštění zásobníku.
 19. Zvětšené, zkrácené a/nebo oboustranné záchyty závěru.
 20. Těžké a/nebo hlavně kuželovitého tvaru s délkou 4,25 palce10,8 cm, nebo méně.
 21. Vodící tyče vratné pružiny závěru a systémy s duálními pružinami, vyrobené z materiálu, který není těžší než ocel.
 22. Vložky závěru určené k přizpůsobení jinému systému redukce zpětného rázu.
 23. Modifikace zásobníkové šachty a přídavné rozšíření zásobníkové šachty.
 24. Zakázková povrchová úprava a gravírování.
 25. Neoriginální čela závěru.
 26. Vroubkování, zoubkování, gravírování a jiné strojní úpravy závěru.
 27. Prodloužení rukojeti, nebo bobří ocas.
 28. Swenson style opěrky pro palce.
 29. Neoriginální pojistky
 30. Neoriginální botky zásobníku mohou být použity, pokud nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1.5 unce (42.53g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 31. Botky zásobníku mohou být upraveny tvarově, nebo texturou, tak že úprava nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1.5 unce (42.53g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 32. Delší zásobníky mohou být použity, pokud splňují všechna další kriteria divize.
8.2.2.3 ESP zakázané úpravy
 1. Návleky spouště.
 2. Deaktivování záchytu závěru.

8.2.3 Divize Custom Defensive Pistol Division (CDP)

Zbraně povolené pro použití v CDP musí:

 1. Být samonabíjecí.
 2. Být ráže .45 ACP.
 3. Vážit 43.00 uncí (1219 g) nebo méně, nenabité, s nejtěžším zásobníkem vloženým do zbraně.
 4. Vejít se do IDPA krabice o rozměrech 8 ¾” x 6” x 1 5/8(22.23 x 15.24 x 4.13 cm) s nejdelším zásobníkem vloženým do zbraně.

Zbraně originálně prodávané jako modely kompenzované/portované mohou být v CDP použity s nekompenzovanými/neportovanými hlavněmi.

8.2.3.1 Stav při startu:
 1. SA zbraně budou startovat nabité a zajištěné
 2. SA/DA zbraně mohou startovat jako nabité a zajištěné nebo s vypuštěným bicím ústrojím, dle střelcova rozhodnutí, což zahrnuje SSP zbraně použité pro CDP.
 3. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně s vypouštěním budou vypuštěny
 4. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně mohou být použity s manuální pojistkou, dle rozhodnutí střelce.
8.2.3.2 CDP Povolené úpravy
 1. Mířidla mohou být vyměněna za jiná pasující. Závěr může být frézován za účelem montáže jiného typu mířidel.
 2. Střenky mohou být vyměněny za jiné, pokud neváží více jak 2.00 unce (56.7g) oproti tovární váze modelu.
 3. Jsou povoleny návleky na rukojeť, grip tape, skateboard páska atd.
 4. Robar-style redukce rukojeti.
 5. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení chodu spouště, za předpokladu, že je zachována bezpečnost zbraně.
 6. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení spolehlivosti zbraně.
 7. Neoriginální vytahovače a piny mohou být použity.
 8. Vnitřní úprava zbraně za účelem vylepšení přesnosti zbraně.
 9. Jiná hlaveň tovární konfigurace v ráži .45 ACP.
 10. Plastikové záslepky mohou být použity k vyplnění prostoru za zásobníkovou šachtou.
 11. Netovární spouště a spouště zajišťující jinou polohu jazýčku spouště od standardní pozice.
 12. Externě viditelné zarážky chodu spouště (over-travel)
 13. Kohouty a jiné součástky spoušťového ústrojí za účelem vylepšení chodu spouště.
 14. Vroubkování, zoubkování a stippling.
 15. Úpravy tvaru lučíku.
 16. Zvětšené a/nebo oboustranné palcové pojistky.
 17. Zvětšený bobří ocas dlaňové pojistky.
 18. Oboustranné nebo pravostranné záchyty závěru.
 19. Prodloužené, zkrácené a nebo oboustranné záchyty závěru.
 20. Těžké a/nebo hlavně kuželovitého tvaru s délkou 4.25 palce10,8 cm, nebo méně.
 21. Vodící tyče vratné pružiny závěru a systémy s duálními pružinami, vyrobené z materiálu, který není těžší než ocel.
 22. Vložky závěru určené k přizpůsobení jinému systému redukce zpětného rázu.
 23. Modifikace zásobníkové šachty a přídavné rozšíření zásobníkové šachty.
 24. Zakázková povrchová úprava a gravírování.
 25. Neoriginální čela závěru.
 26. Vroubkování, zoubkování, gravírování a jiné strojní úpravy závěru.
 27. Prodloužení rukojeti, nebo bobří ocas.
 28. Swenson style opěrky pro palce.
 29. Neoriginální pojistky
 30. Neoriginální botky zásobníku mohou být použity, pokud nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1.5 unce (42.53g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 31. Botky zásobníku mohou být upraveny tvarově, nebo texturou, tak že úprava nezpůsobí, že zásobník bude vážit více jak 1.5 unce (42.53g) oproti váze originálního zásobníku stejné kapacity.
 32. Delší zásobníky mohou být použity, pokud splňují všechna další kriteria divize.
8.2.3.3 CDP zakázané úpravy:
 1. Návleky spouště
 2. Deaktivování záchytu závěru.

8.2.4 Divize Compact Carry Pistol Division (CCP)

Zbraně povolené pro použití v CCP musí:

 1. Být samonabíjecí.
 2. Být ráže 9x19 nebo větší.
 3. Délka hlavně 4 3/8 palce11,11 cm nebo menší.
 4. Vážit 38.00 uncí (1077 g) nebo méně, nenabité, s nejtěžším zásobníkem vloženým do zbraně.
 5. Vejít se do IDPA krabice o 7 ¾” x 5 3/8” x 1 3/8”(19.68 x 13.65 x 3.49 cm) s nejdelším zásobníkem vloženým do zbraně.
8.2.4.1 Stav při startu
 1. SA zbraně budou starovat nabité a zajištěné
 2. SA/DA zbraně mohou startovat jako nabité a zajištěné nebo s vypuštěným bicím ústrojím, dle střelcova rozhodnutí.
 3. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně s vypouštěním budou vypuštěny
 4. DA, DAO nebo Striker Fired zbraně mohou být použity s manuální pojistkou, dle rozhodnutí střelce.
8.2.4.2 CCP povolené úpravy

CCP zbraně musí být souladu s povolenými úpravami pro ESP divizi.

8.2.5 Revolver Division (REV)

Revolvery jsou kategorizovány do jedné ze dvou kategorií:

Tovární revolver (Stock Revolver) a Upravený revolver (Enhanced Revolver)

8.2.5.1 Tovární revolver (REV-S) musí:
 1. Být jakýkoliv revolver, který používá ráži .38 Special nebo větší s nábojnicí s okrajem nabíjený bez použití moon clipů.
 2. Vybitá zbraň musí vážit 43.00 uncí (1219 g) nebo méně.
8.2.5.2 Upravený revolver (REV-E) musí:
 1. Být jakýkoliv revolver ráže .357 Magnum nebo větší s nábojnicí s okrajem, nebo bez něj.
 2. Vybitá zbraň musí vážit 50.00 unci (1417 g) nebo méně.
 3. Může být dobíjen pomocí moon clipů.

8.2.6 Požadavky na tovární a upravený revolver:

8.2.6.1 Použití zkráceného střeliva není povoleno.

8.2.6.2 Střelivo musí odpovídat ráži revolveru s výjimkou:

 1. .38 Special v .357 Magnum
 2. .44 Special v .44 Magnum
 3. .45 Auto Rim v .45 GAP nebo .45 ACP
 4. .45 ACP nebo .45 GAP v .45 Colt
 5. .40 SW v 10mm

8.2.6.3 Délka hlavně musí být 4.25 palce10,8 cm nebo méně

8.2.6.4 Revolver musí být nabit do divizní kapacity 6 ran. Válce s kapacitou 7 nebo 8 jsou povoleny, ale mohou být napáskovány jen 6 náboji

8.2.6.5 Povolené úpravy pro tovární a upravený revolver:

 1. Mířidla mohou být vyměněna za jiná pasující. Rám a hlaveň mohou být frézovány za účelem montáže jiného typu mířidel.
 2. Vnitřní úprava spoušťového ústrojí za účelem vylepšení chodu spouště, za předpokladu, že je zachována bezpečnost zbraně (vyleštění spouště, odstranění palečníku kohoutu, zarážka chodu spouště, konverza na DAO a ball detent se považují za vnitřní úpravu a jsou povoleny)
 3. Střenky mohou být vyměněny za jiné, pokud neváží více jak 2.00 unce (56.7g) oproti tovární váze modelu.
 4. Jsou povoleny návleky na rukojeť, grip tape, skateboard páska atd.
 5. Záchyt válce může být vyměněn za jiný tovární díl od téhož výrobce zbraně.
 6. Zkosení zadní části komor válce.
 7. Zkrácení tovární hlavně.
 8. Jiná hlaveň, pokud je z tovární produkce pro daný model.
 9. Zbraně předělané na použití moon clipů se mohou použít jako tovární revolver, za předpokladu, že se moon clipy nebudou používat
 10. Zakázková povrchová úprava.

8.2.6.6 Povolené úpravy pro upravený revolver:

 1. Záchyt závěru může být modifikován, nebo vyměněn, ale nesmí přesahovat rám zbraně jakýmkoliv směrem a nesmí vystupovat více jak 3/8 palce (1.9 cm), měřeno od postranního panelu rámu.
 2. Konverze pro použití moon clipů.

Nepovolené úpravy pro tovární a upravený revolver:

 1. Velké nebo těžké hlavně.
 2. Hogue Big Butt a podobné rukojeti nejsou povoleny. Maximální povolené rozměry rukojeti jsou:
 3. 5.00”12,7 cm maximální výška měřená od výřezu rámu, kde je spodek kohoutu až po spodek rukojeti, 2 3/86 cm” max. hloubka, 1 5/84,13 cm maximální šířka.

8.2.7 Divize Back Up Gun (BUG)

BUG divize je vyžadována pro Tier 1 závody a je dobrovolná pro Tier 2 - 5 závody, dle rozhodnutí Match Directorředitel závodua. BUG je hlášena jako 1 divize.

BUG divize se může také použít k pořádání speciálního závodu zaměřeného pouze na BUG zbraně. Match Directorředitel závodu (MD) může nařídit podmínky pro střelbu, jako třeba stav zbraně při startu, použití pouzder, přebíjení na čas.

Zbraně povolené pro použití v BUG divizi jsou kategorizovány do jedné z následujících podkategorií:

 1. Samonabíjecí BUG
 2. Revolver BUG
 3. Další speciální podkategorie, dle definice Match Directorředitel závodua

8.2.8Samonabíjecí BUG (BUG-S)

Zbraně povolené pro použití v BUG-S divizi musí:

 1. Být samonabíjecí.
 2. Být SA,DA,DAO nebo Striker Fired.
 3. Používat ráži .380 ACP nebo větší.
 4. Mít délku hlavně 3 1/2 palce (8,89 cm) nebo kratší.
 5. Vážit 26.00 uncí (737 g) nebo méně, nenabité, s nejtěžším zásobníkem vloženým do zbraně.
 6. Vejít se do IDPA krabice o rozměrech 6 1/2"16,5 cm x 4 5/8"11,75 cm x 1 3/8"3,5 cm s nejdelším zásobníkem vloženým do zbraně.

8.2.8.1 Stav při startu:

 1. SA zbraně budou startovat nabité a zajištěné (cocked and locked) nebo vypuštěným bicím ústrojím
 2. Pokud střelec chce vypustit bicí ústrojí zbraně vybavené tlačítkem/pákou vypouštění, budou vypuštěné pomocí vypouštěcího tlačítka/páky
 3. Pokud střelec chce vypustit bicí ústrojí a musí vypustit "přes prsty", kohout bude vypuštěn úplně (ne na bezpečnostní ozub)
 4. Střelci startují s 1 nábojem v komoře a 5 náboji v zásobníku.

8.2.8.2 BUG-S povolené úpravy

Samonabíjecí BUG-S musí být v souladu se všemi povolenými úpravami pro ESP.

8.2.9 Revolver BUG (BUG-R)

Zbraně povolené pro použití v BUG-R musí:

 1. Být jakýkoliv revolver který používá ráži .38 Special nebo větší s nábojnicí s okrajem a bez použití moon clipů.
 2. Použití zkráceného střeliva není povoleno.
 3. Délka hlavně 2 1/2 palce (6,35 cm) nebo méně.
 4. Nenabitá zbraň musí vážit 26 uncí (0,737 kg) nebo méně.
 5. Být nabit na divizní kapacitu ne více než 5 nábojů ve válci.
 6. Vejít se do IDPA krabice o rozměrech 6 1/2"16,5 cm x 4 5/8"11,75 cm x 1 3/8"3,5 cm.
 7. Revolver BUG povolené úpravy: BUG-R musí být v souladu se všemi povolenými úpravami pro tovární revolver.

8.2.10 Speciální divize (SPD)

 1. IDPA podporuje střelce, aby cvičili manipulaci se zbraněmi, které běžně nosí. Značný počet běžně nošených zbraní nezapadá do 6 soutěžních divizí.
 2. IDPA umožňuje klubům přidat do hodnocení "Speciální divizi". Tato speciální divize povoluje střelivo menší než 9mm, optiku, aktivované lasery, podvěsné svítilny a ostatní zbraně, které nezapadají do ostatních soutěžních divizí.
 3. Platí ostatní pravidla IDPA ohledně pouzder, včetně jejich umístění na těle. Match Directorředitel závodu může také umožnit juniorům střílet s .22 rimfire zbraněmi z low ready, místo z pouzdra.
 4. Všechna pravidla členství IDPA platí.
 5. Klasifikace pro SPD se řídí nejvyšší klasifikací dosažené ve standartních IDPA divizích.
 6. Kluby nemají povinnost toto splnit a Match Directorředitel závodus mají možnost uvážit konání závodů v této divizi za účelem udržení kvality závodu.

8.3 Střelivo

Následující pravidla platí pro střelivo použité v IDPA závodech:

 1. Průbojné, zápalné a tracer střelivo je zakázáno.
 2. Kluby mohou zakázat náboje, které mohou poškodit kovové terče.
 3. Veškeré střelivo musí používat jednotnou střelu.

8.3.1 Power Factor

Cílem je soutěžit s běžně dostupným střelivem. Minimální power factor je:

SSP, ESP, CCP .....125

CDP ...................165

Tovární REV ........105

Upravený REV …..155

BUG ....................95

Power factor se počítá tak, že se vynásobí váha střely v grainech rychlostí střely ve stopách za sekundu (fps), podělí 1000 a ignorují se desetinná čísla.

Například 230.1 gr střela při rychlosti 794.7 fps: 230.1 x 794.7 / 1000 = 182.86047, tedy power factor 182.

8.3.2 Měření na Chronografu

Měření rychlosti na chronografu se provádí za přítomnosti soutěžícího. Střelivo je zajištěno a/nebo zabaleno před příchodem na měřící stanoviště. Pořadatel, který měří na chronografu použije soutěžícím dodanou zbraň a následující proceduru:

 1. Pokud 2 ze 3 výstřelů odpovídají, nebo překračují hodnotu požadovaného power factor, je střelivo v pořádku. Před každým výstřelem bude hlaveň nasměrována vertikálně (pokud to provozní řád střelnice povolí), aby se prach sesypal k zadní části nábojnice a dal tak soutěžícímu šanci na dosažení maximální rychlosti.
 2. Střela bude delaborována a zvážena. Pokud 2 výstřely překračují nejvyšší rychlost pro danou ráži a power factor, delaborace je dobrovolná.
 3. Soutěžícímu, jehož střelivo nesplňuje daný power factor, bude umožněno soutěžit, ale celkové skóre za závod bude DQdiskvalifikace.

8.4 Opasky

Opasky nemohou být širší než 1 ¾ palce (4,5 cm), tlustší než 5/16 palce (0,794 cm) a musí procházet všemi kalhotovými poutky (maximálně 2 poutka mohou být vynechána).

8.5 Pouzdra

Následující kritéria platná pro IDPA pouzdra:

 1. Musí být přizpůsobena celodennímu skrytému nošení a střelec musí mít pouzdro na všech situacích nezávisle na startovní pozici.
 2. Musí se jednat o boční postranní pouzdro nošené buď uvnitř opasku (IWB) nebo zvenku opasku (OWB).
 3. Pouzdro musí být umístěno na opasku odpovídajícímu pravidlům IDPA.
 4. Musí bránit aktivaci spouště zbraně umístěné v pouzdře.
 5. Musí držet střelnou zbraň v neutrální (vertikální) poloze nebo ústím mírně vzad.
 6. Nastavitelná pouzdra jsou vyhovující, pokud jsou šrouby odstraněny a nastaven správný úhel zbraně. Toto pravidlo se netýká vnitřních (IWB) pouzder.
 7. Musí svírat zbraň odpovídající silou tak, aby nositel mohl konat běžné každodenní úkoly beze strachu ze ztráty střelné zbraně.
 8. Materiály použité pro výrobu pouzder (kůže, kydex, plast, nylon apod.) musí mít standardní tloušťku.
 9. U mužů musí být pouzdro se střelnou zbraní takové, aby celá přední hrana pažbičky (od lučíku dále) byla na horním okraji opasku nebo nad ním. IWB pouzdra jsou z tohoto pravidla vyňata.
 10. Umístění pouzdra musí zůstat na stejné straně těla po celou dobu závodu.
 11. Musí být umístěno na opasku tak, aby střed spouště byl za středovou osou těla.
 12. V IDPA vychází středová osa těla ze středu podpaží a jde rovně dolů.
 13. Všechny pojistky na pouzdře se musí používat.
 14. Pojistky mohou být trvale deaktivovány nebo odstraněny, ale nesmí být dočasně vyřazeny na závod.
 15. Přední okraj pouzdra nesmí být více než 1 ¾ palce (4,5 cm) pod čelem závěru nebo 1 palec (2,54 cm) pod zadní částí válce revolveru.
 16. Pouzdra mohou být upravena tak, aby splňovala pravidla IDPA.
 17. Pouzdra se šrouby nebo tlačítky, které přesahují vnější stranu pouzdra, jsou přípustná, pokud nastavovací šroub (šrouby) vyžadují nástroj pro změnu svornosti a šrouby vyčnívají méně než 0,125 palce (0,3175 cm) od vnější strany pouzdra a splňují všechny ostatní požadavky. Navíc všechny napínací šrouby kdekoli na pouzdru musí vyžadovat nástroj pro změnu nastavení svornosti.
 18. V případě mužů musí být pouzdro nasazeno tak, aby mezi tělo střelce a zbraň šlo umístit tyčku s průměrem ¾ palce (1,905 cm), která by se dotýkala jak střelce, tak zbraně.
 19. Pouzdro může být pro některé střelce vyhovující a pro jiné nikoliv z důvodu rozdílných tvarů těl.
 20. Pouzdro může být vyhovující, pokud je pohodlné, a nevyhovující, pokud se odklání od těla.
 21. Pouze ženy mohou použít snížená pouzdra s odsazením (DOH). Zároveň ale platí pravidla pro skryté nošení a směřování zbraně.
 22. V případě žen se nesmí pouzdro při pohledu zepředu naklánět více než vertikálně, pokud se tělo střelkyně nedotýká pažby zbraně.

8.5.1 Nepovolená pouzdra (neúplný výčet):

 1. Pouzdra pro křížová tasení
 2. Ramenní pouzdra
 3. Malá zadní pouzdra
 4. Appendixová nošení
 5. Kapesní pouzdra

8.6 Nosiče střeliva

8.6.1 Obecná pravidla pro nosiče střeliva

 1. Střelci mohou nabíjecí zařízení (zásobníky apod.) nosit po kapsách, v sumkách nebo způsoby kombinovat.
 2. Na každé nabíjecí zařízení může být na opasku umístěn jeden nosič. Každá kapsička na nabíjecí zařízení v případě vícečetných sumek se počítá jako jeden nosič. Jeden dodatečný nosič může být umístěn za centrální osou těla za účelem nabíjení na začátku situace. Tento nosič musí být prázdný před povelem “Stand By”.
 3. Nosiče mohou být upraveny za účelem vyhovění pravidlům IDPA.
 4. V případě mužů musí být nabíjecí zařízení umístěna tak, aby případná tyčka o průměru ¾ palce1,905 cm zastrčená mezi střelce a nabíjecí zařízení se dotýkala obou zároveň.

8.6.2 Nosiče zásobníků

 1. Musí umožňovat celodenní skryté nošení.
 2. Musí být umístěny na opasku vyhovujícímu IDPA pravidlům.
 3. Musí zakrývat nejméně 2 palce (5,08 cm) zásobníku měřeno od horního okraje náboje směrem ke spodku zásobníku.
 4. Musí zakrýt celou vnější stranu části zásobníku uvnitř nosiče. Vnější strana je stranou od těla střelce.
 5. Musí držet zásobník ve svislém směru s odchylkou 10 stupňů vůči opasku (80 ° až 100 ° vzhledem k opasku).
 6. Šrouby nebo výstupky, které vybočují z vnější strany nosiče, jsou přípustné, pokud šrouby pro nastavení vyžadují nástroj pro změnu napětí, šrouby vyčnívají o méně než 0,125 palce (0,3175 cm) od vnější strany nosiče zásobníku a splňují všechny další požadavky na nosiče zásobníků. Navíc všechny napínací šrouby kdekoliv na nosiči zásobníku musí vyžadovat nástroj pro změnu svornosti.
 7. Pouzdra typu "Bullets out" nejsou povoleny.
 8. Nosiče zásobníků je třeba nosit na místě na opasku tak, aby přední okraj nosiče nebo zásobníku byl za kyčlem střelce.
 9. Na všech situacích musí být použita stejná pozice pro zásobníky, sumky, nabíjecí zařízení v rámci jednoho závodu, pokud není v popisu situace stanoveno jinak.

8.6.3 Pravidla pro nosiče Speed Loader and Moon Clip

 1. Musí být vhodné pro celodenní skryté nošení.
 2. Nosiče Speed loader musí být v horní části otevřené, které zakrývají minimálně 45% průměru a 100% výšky nábojnice při pohledu zepředu. Zároveň zařízení musí udržet speed loader napnutím, držet speed loader pomocí nákružku (snap) nebo uzávěrem na suchý zip. Boční výřezy jsou povoleny pouze pro přístup palce a ukazováčku.
 3. Nosiče na Moon clip musí být v horní části otevřené a musí zaktývat minimálně 45% průměru a 100% výšky nábojnice při pohledu zepředu. Zároveň musí držet svorku (moon clip) napnutím a čep vyčnívající středem klipu nebo je moon clip držen svorkou či případně uzávěrem na suchý zip.
 4. Moon clips nemohou být v nosiči uchyceny na 3 a méně náboje. Boční výřezy na nosiči jsou povoleny pouze pro přístup palce a ukazováčku.
 5. Dva speed loadery/moon clipy mohou být nošené přímo před pouzdrem. Speed loadery/moon clipy nošené před pouzderm musí být od sebe vzdáleny v rozmezí 1” (2,54 cm) a nejbližší speed loader/moon clip k pouzdru musí být v rozmezí 1” (2,54 cm) od revolverového pouzdra.
 6. Střelec může nosit další speed loadery/moon clipy umístěné za kyčlí na slabé straně nebo za revolverovým pouzdrem.
 7. Pokud není v popisu situace uvedeno jinak, musí být umístění speed loaderů, speed loader pouzder, moon clipů, pouzder na moon clip a/nebo dobíjecích zařízení v kapsách na všech situacích stejné.

8.7 Výjimka pro služební výstroj – Duty Gear

Tato výjimka platí pro ozbrojené složky, které nosí uniformy s neskrytým nošením, policisty v civilu a vyšetřovatele.

Policie a armáda může používat pracovní výstroj následujícím způsobem:

 1. Služební pouzdro musí mít silný postranní pás a stehenní pouzdro musí být vybaveno alespoň jedním držícím popruhem.
 2. Všechny upínací prvky pouzdra musí být použity.
 3. Veškerá upínací zařízení (sumky, pouzdra..) musí být na pásku a nesmí být odstraněna. Střelec se může rozhodnout jaké vybavení na pásek dá (pouta, teleskop…).

Policie a armáda využívající vyjímku pro služební výstroj je osvobozena od:

 1. Skrytého nošení
 2. Požadavků na design pouzder a jejich umístění (kromě uvedeného výše)
 3. Požadavků na nosiče střeliva a jejich umístění
 4. Požadavků a umístění opasku

Vyjímka pro služební výstroj se vztahuje pouze na závody Tier 1.

8.8 Různé vybavení

8.8.1 Kolenní a loketní chrániče

Pevné skořepinové chrániče kolen a loktů nejsou povoleny.

Měkké podložky, výstuže a pásky jsou povolené nosit, aniž by byly skryté, za předpokladu, že jsou nošené po celou dobu závodu na všech stage. Měkké podložky, výstuže a pásky pod oblečením může střelec nasazovat a sundavat, jak uzná za vhodné.

8.8.2 Výztuže

Vyztužené boty je možné nosit pokud je výztuž vyrobena z gumové směsi, do které je možné zatlačit nehty. Žádné pevné plastové ani kovové výztuže nejsou povoleny.

8.8.3 Rukavice

Rukavice je možné používat.

8.8.4 Svítilny

V soutěži IDPA je možné používat pouze svítilny držené v ruce. Pro pravidla pro tělesně postižené střelce se podívejte na sekci Tělesně postižení střelci.

Svítilny nesmí být připojeny k ruce, zápěstí ani paži žádným způsobem.

Kroužky nebo popruhy, které se pohybují kolem jakékoli části těla střelce nejsou povoleny (prst, dlaň, zápěstí, apod.).

Závěsné šňůrky mohou střelci mít na sobě, ale nesmí je využívat.

Policie a armáda využívající vyjímku na služební výstroj nesmí aktivovat namontované světlo na zbrani a musí využívat stejnou ruční svítilnu jako ostatní střelci, viz pravidlo 3.10.

8.9 Skryté nošení

8.9.1 Účelem skrytého nošení je schovat pouzdro, střelou zbraň, nosiče munice a dobíjecí zařízení.

8.9.2 Pro zjištění, zda oděv splňuje podmínky skrytého nošení, se závodník postaví rovně a roztáhne ruce paralelně se zemí. Pokud daný SOSafety Officer, rozhodčí nevidí při pohledu zpředu, z boku a zezadu ani jednu z výše jmenovaných věcí, uzná skryté nošení za odpovídající.

8.9.3 Oděv pro skryté nošení nesmí být modifikován plastovými zipy, drátky, kovem, polystyrenem, kartonem nebo jiným podobným materiálem, který by vyztužoval oděv nebo kapsy. Gumové nášivky nesmí být umístěny na kapsách oděvu. Použití standardního práškového škrobu je povoleno.

8.9.4 Závaží nemohou být umístěna na oděvu pro skryté nošení, nicméně položky (zásobníky, speed loader…) mohou být umístěny v kapsách.

8.9.5 Kapesní klopy by měly být zasunuty dovnitř kapes.

8.9.6 Speciálně přidělané kapsy (odhazováky) na zásobníky, pro uložení zásobníku po přebití, nesmí být používány.

9 CLASSIFICATION RULES

IDPA shooters are divided into 7 separate Classifications so that shooters may compete against others of like skill, using similar equipment. These Classifications are Unclassified, Novice, Marksman, Sharpshooter, Expert, Master, and Distinguished Master. New IDPA members are Unclassified in a division until they shoot their first IDPA Classifier in that division or receive an Equity Promotion in that division.

There are three ways a shooter’s classification can change: by shooting the Classifier, by being promoted based on performance in a Sanctioned Match, or by an Equity Promotion.

The IDPA Classifier is a match that classifies shooters. Distinguished Master, however, is only attained by winning the Division Champion title or scoring within 3% of the Division Champion score at the IDPA U.S. Nationals, IDPA U.S. Indoor Nationals, or the IDPA World Championship.

9.1 Classification Database

The IDPA Classification Database is the only official record of Classifications. The IDPA Classification Database must be kept up-to-date and accurate by each IDPA club’s Match Director, Club Contact, or designee.

When a Classifier Match is held, or a Classification Promotion occurs at a Sanctioned Match, the Club Contact, Match Director, or designee must upload the appropriate scores to the IDPA Classification Database within 7 calendar days.

9.2 Classification Frequency

9.2.1 Every IDPA member must shoot the Classifier at least once every 12 months, except Master and Distinguished Master class shooters.

9.2.2 A Match Performance Promotion in the last twelve months in a division counts as shooting the Classifier in the division they are promoted to.

9.2.3 Shooting and completing a Sanctioned IDPA match in the last 12 months (without a DQ or DNF) also counts as shooting a Classifier in the division in which the shooter competed.

9.2.4 Should a Match Director feel that a shooter should be shooting in a higher Classification level, the MD may require that the shooter shoot the Classifier again to reestablish a current Classification.

9.2.5 Every shooter in a Sanctioned Match must be classified within the previous 12 months in the Division in which he/she is entered. For a Sanctioned match, the Match Director or designee must confirm that every shooter is an IDPA member on match day and has a current Classification on match day in the Division and Classification entered in the match.

9.2.6 For local matches, it is sufficient to shoot a Classifier in the division most often entered. A shooter may compete in club matches in a division where a classification is not current within twelve months or the shooter is Unclassified, where the Equity Classification will be used.

9.2.7 Shooters may not go down in Classification except for permanent physical disability or for other irrevocable reasons. IDPA HQ will determine when this is appropriate and make the necessary adjustments to the Classification Database.

9.3 Universal Semi-Automatic Classification

The classification attained by shooting the Classifier in any semi-automatic pistol division must be applied to all other semi-automatic pistol divisions. For example, if an SSP shooter receives an Expert classification, they are then also classified as Expert in CCP, ESP, and CDP.

9.4 Match Performance Promotion

9.4.1 Classification can also be affected by a shooter’s performance in Sanctioned Matches. This is based on the number of people in a shooter’s Division and Classification and the Classifications above within that same Division. This method of Classification promotion calculation does not include DQ’s, DNF’s or match no-shows.

9.4.2 The winner of a class at a Sanctioned Match will be promoted to the next higher Classification if that shooter beats 9 shooters in that class or any higher class in that Division.

9.4.3 The 2nd place finisher of a class at a Sanctioned Match will be promoted to the next higher Classification if that shooter beats 19 shooters in that class or any higher class in that Division. This progression continues for the 3rd, 4th, 5th place, etc. in the match. For example, the 4th place finisher will be promoted if that shooter beats 39 shooters in that class or any higher class in that Division.

9.4.4 If 2 or more shooters in the same Division and Classification in a match have the exact same score, and that score qualifies for a Classification Promotion, all shooters with that score will be promoted.

9.5 Equity Promotion

9.5.1 A shooter's highest and lowest Classification in a semi-auto division can only differ by one Classification level. When a semi-auto shooter receives a Match Performance Promotion, the Equity promotion rule is applied to all semi-automatic Divisions. Divisions in which the shooter is Unclassified also receive an Equity Promotion by this rule if the highest Classification attained is Marksman or above. The Equity Promotion does not apply to or affect PCC, REV or BUG divisions. For example, if a shooter is promoted to Sharpshooter in a match, then the shooter's classifications in other semi-automatic divisions are updated to Marksman.

9.5.2. Equity Promotions do not count as shooting the Classifier. For divisions where the shooter’s Equity Promotion applies, it defines the minimum classification that one can shoot under. The shooter still needs to meet the requirements of the rule above for Sanctioned Matches.

9.5.3 This rule does not apply to six firearm awards, which may only be attained by shooting Classifiers at the appropriate level.

9.6 The Pistol Classifier Match

The pistol classifier and the pistol caliber carbine classifier stage descriptions, layout diagrams and score sheets can be found at www.idpa.com.

9 KLASIFIKACE

IDPA střelci jsou rozděleni do 7 samostatných klasifikací (výkonnostních tříd) tak, aby střelci mohli soutěžit proti lidem s podobnými dovednostmi a srovnatelným vybavením. Tyto třídy jsou: Unclassified (neklasifikovaný), Novice (Nováček), Marksman (střelec), Sharpshooter (ostrostřelec), Expert (expert), Master (mistr) a Distinguished Master (proslulý mistr). Noví členové IDPA zůstávají bez klasifikace v dané divizi, dokud neabsolvují první IDPA Klasifikátor (viz níže) v dané divizi nebo nezískají v dané divizi rovnovážné povýšení (Equity Promotion - viz níže).

Existují tři způsoby, jak se výkonnostní třída střelce může změnit: absolvováním tzv. Klasifikátoru (viz níže), povýšením na základě střeleckého výkonu v rámci hodnoceného závodu (Match Performance Promotion) nebo rovnovážným povýšením (Equity Promotion).

Klasifikátor IDPA je závod přímo určený k rozřazení střelců do výkonnostních tříd. Klasifikace Distinguished Master (proslulý mistr) lze ale dosáhnout pouze vítězstvím titulu šampiona v dané divizi nebo bodovým ohodnocením v rámci 3% dosaženého skóre šampiona divize v závodech IDPA U.S. Nationals (mistrovství USA), IDPA U.S. Indoor Nationals (halové mistrovství USA) nebo IDPA Mistrovství světa.

9.1 Klasifikační databáze

Klasifikační databáze IDPA je jediným oficiálním záznamem výkonnosti střelců. Úkolem pro každého ředitele závodu IDPA klubu, správce klubu nebo rozhodčího je udržovat databázi aktuální a bez chyb.

V případě konání Klasifikačního závodu, nebo pokud nastane výkonnostní povýšení střelce na základě hodnoceného závodu (Sanctioned Match), musí ředitel závodu (MD), správce klubu (Club Contact) nebo rozhodčí vložit příslušné výsledky během 7 kalendářních dnů do databáze.

9.2 Četnost klasifikací

9.2.1 Každý člen IDPA musí střílet Klasifikátor nejméně jednou za 12 měsíců, kromě střelců třídy Master a Distinguished Master.

9.2.2 Povýšení na základě výkonu v závodě v posledních dvanácti měsících v rámci divize je adekvátní odstřílení Klasifikátoru pro danou divizi, které se povýšení týkalo.

9.2.3 Odstřílení a dokončení hodnoceného závodu (Sanctioned IDPA Match) během posledních 12 měsíců (tedy bez DQ nebo DNF) se také považuje za odstřílení Klasifikátoru v rámci divize, ve které střelec soutěžil.

9.2.4 Pokud má ředitel závodu (MD) pocit, že střelec by měl střílet ve vyšší výkonnostní třídě, může požadovat, aby střelec odstřílel Klasifikátor a získal odpovídající klasifikaci.

9.2.5 Každý střelec hodnoceného závodu musí být během předchozích 12 měsíců ohodnocen v rámci divize, do které se zapsal. V případě hodnoceného závodu, musí ředitel závodu (MD) nebo rozhodčí potvrdit, že každý střelec je v den konání závodu členem IDPA a má v den závodu aktuální klasifikaci pro danou divizi, které se bude v závodě účastnit.

9.2.6 V případě lokálních závodů (local match) postačí střílet Klasifikátor v nejčastěji registrované divizi. Střelec může soutěžit v klubových závodech i v divizi, pro kterou nemá během posledních 12 měsíců definovanou výkonnostní třídu nebo má status neklasifikovaného střelce. V daném případě bude použita odpovídající klasifikace.

9.2.7 Střelci nesmí ve výkonnostních třídách sestoupit, s výjimkou trvalého fyzického postižení nebo z jiných nevyslovitelných důvodů. Vedení IDPA (IDPA HQ) určí takové případy a provede nezbytné úpravy Klasifikační databáze.

9.3 Univerzální výkonnostní třída pro samonabíjecí zbraně

Klasifikace (výkonnostní třída) dosažená střelcem odstřílením Klasifikátoru v jakékoliv divizi se samonabíjecí pistolí musí být použita na všechny divize ostatních samonabíjecích pistolí. Například pokud střelec SSP obdrží klasifikaci Expert, pak je také klasifikován jako Expert i v rámci divizí CCP, ESP a CDP.

9.4 Povýšení na základě výkonu v závodě (Match Performance Promotion)

9.4.1 Klasifikace může být také ovlivněna výkonem střelce v hodnocených závodech (Sanctioned Match). To je založeno na počtu lidí v divizi, které se střelec účastní, jeho výkonnostní třídě a třídách ostatních soutěžících v rámci dané divize. Tato metoda výpočtu povýšení nezahrnuje střelce s DQ, DNF a nezapsané střelce.

9.4.2 Vítěz třídy na hodnoceném závodě (Sanctioned Match) bude povýšen do vyšší klasifikace, pokud daný střelec porazí 9 střelců této nebo jakékoliv vyšší třídy v dané divizi.

9.4.3 Střelec na druhém místě dané třídy na hodnoceném závodě (Sanctioned Match) bude povýšen do vyšší klasifikace, pokud porazí 19 střelců této nebo jakékoliv vyšší třídy v dané divizi. Tento postup pokračuje i na 3., 4., 5. místě atd. v závodě. Například střelec na 4. místě bude povýšen, pokud porazí 39 střelců této nebo jakékoliv vyšší třídy v dané divizi.

9.4.4 Pokud 2 nebo více střelců ve stejné divizi a klasifikaci mají v závodě přesně stejné skóre a toto skóre je rozhodující z hlediska povýšení, budou všichni střelci s daným skóre povýšeni.

9.5 Rovnovážné povýšení (Equity Promotion)

9.5.1 Střelcova nejvyšší a nejnižší klasifikace v divizích samonabíjecích zbraní se může lišit pouze o 1 výkonnostní třídu. Ve chvíli, kdy střelec dosáhne na základě výkonu v závodě povýšení, je aplikováno pravidlo o rovnovážném povýšení pro všechny ostatní samonabíjecí divize. Pravidlo bude použito na všechny divize tehdy, pokud střelec dosáhne klasifikace Marksman nebo vyšší. Pravidlo se nepoužije na divize PCC, REV nebo BUG. Například, pokud je střelec povýšen do třídy Sharpshooter, pak klasifikace střelce v ostatních divizích se aktualizuje na Marksmana.

9.5.2. Rovnovážné povýšení se NEPOČÍTÁ za odstřílení Klasifikátoru! V případě divizí, na které bylo použito toto pravidlo, jde o minimální kvalifikaci, ve které musí střelec soutěžit. Střelec přesto musí splnit požadavky pro daný hodnocený závod (Sanctioned Match).

9.5.3 Toto pravidlo se nevztahuje na tzv. ceny šesti zbraní, kterých lze dosáhnout pouze odstřílením Klasifikátorů na příslušné úrovni.

9.6 Klasifikátor

Popis střeleckých situací, nákresy a scoresheety pro pistolový a PDW Klasifikátor naleznete na www.idpa.com

10 APPEALS PROCESS

The purpose of this process is to provide guidelines which promote constructive dialogue and resolution of shooter concerns at a sanctioned match. An appeal expresses dissatisfaction with a decision or interpretation of the current IDPA rules as applied by the Match Director, Safety Officers, or Stage Designers.

This process will govern IDPA sanctioned matches only. The IDPA Rules in the most current rulebook will be used as the guide for resolving disputes.

10.1 General Guidelines:

Appeals can be submitted by the following process.

An appeal can be made regarding a stage design before or after a competitor completes the CoF but must be submitted prior to final scores being posted.

10.2 Appeals Requirements

10.2.1 Shooters may verbally appeal an issue/decision to the Chief Safety Officer (CSO) of the stage on which the dispute arose, adhering to all aspects of the IDPA Shooter’s Code of Conduct, immediately after attempting to shoot the CoF.

10.2.2 If the shooter and CSO still disagree, the shooter may verbally appeal the issue/decision to the Match Director (MD), adhering to all aspects of the IDPA Shooter’s Code of Conduct, within 15 minutes of receiving the decision from the CSO.

10.2.3 If the shooter and MD still disagree, the shooter must alert the MD immediately of the shooter’s intent to file a written appeal.

10.2.4 The shooter submits a written appeal within 30 minutes of informing MD of their intent. The preparation of the document rests solely on the shooter. Appeals received past this time limit will not be considered. The appeal should include the following information:

 1. Shooter’s name and contact information (including cell phone number, if applicable)
 2. Brief description of the issue (100 words or less)
 3. Names of witnesses and description of evidence, if applicable
 4. Confirmation that the appeal has been expressed to both the CSO and MD
 5. Specific rule and number from the current rulebook (including page number) that has been violated or is being reviewed
 6. The desired outcome of the appeal
 7. A fee of $100 USD cash must accompany the written appeal.

10.3 Written Appeal Review

10.3.1 After receipt of the written appeal, the MD will deliver the document to the Area Coordinator (AC) of the region or his delegate, who will act as Lead of the Arbitration Team.

10.3.2 The AC will select a team of 3 shooters (including himself) who are certified Safety Officers to comprise the Appeals Team. Each member will have one vote. The Appeals Team Members should have no conflict of interest with the outcome.

10.3.3 The Appeals Team will review the document prepared by the Shooter and will retain the appeal fee until a decision is made.

10.3.4 The Team may request further information from the shooter, SO, CSO, MD, and witnesses, and may inspect any stage or area related to the appeal.

10.3.5 The shooter filing the appeal should not initiate communications with any of the parties involved with the issue or with the Appeals Team after the initial submission of the appeal.

10.3.6 The team will deliberate and render a decision within 1 hour after receipt of the appeal. This will be presented to the MD and the shooter who filed the appeal.

10.3.7 It is the responsibility of the MD to implement the Appeals Team’s decision.

10.3.8 If the team supports the appeal, this may involve reinstating the shooter, providing the shooter with a reshoot, eliminating a penalty or withdrawing the stage from the match. In this case, the appeal fee will be returned to the shooter.

10.3.9 If the team does not support the appeal, the decision of the MD stands and the AC will forward the appeal fee to IDPA Headquarters.

10.3.10 All decisions by the Appeals Team are final and may not be appealed.

10.3.11 No third-party appeals will be accepted by a shooter on behalf of someone else.

10.3.12 The AC will provide a summary of the appeal and disposition to IDPA Headquarters within 1 week of the match completion date.

10 PODÁNÍ PROTESTU

Smyslem tohoto procesu je poskytnout pokyny, které umožní konstruktivní dialog a řešení problémů střelce v hodnoceném závodě (Sanctioned Match). Protest vyjadřuje nespokojenost s rozhodnutím nebo interpretací současných pravidel IDPA, uplatňovaných ředitelem závodu (MD), rozhodčími (SO) nebo staviteli situací.

Tento proces se týká pouze IDPA hodnocených závodů (Sanctioned Match). Při řešení sporů budou použita IDPA pravidla v aktuální verzi v originále (AJ).

10.1 Obecné pokyny

Protest lze podat následujícím postupem.

Protest týkající se podoby situace lze podat předtím nebo poté, co závodník dokončí CoFCourse of Fire = stage, situace, ale musí být předloženo před zveřejněním závěrečných výsledků.

10.2 Požadavky na protest

10.2.1 Střelci mohou ústně podat protest vůči záležitosti nebo rozhodnutí hlavnímu rozhodčímu (Chief Safety Officer - CSO) přímo na situaci, na které spor vznikl, a to bezprostředně po dokončení CoFCourse of Fire = stage, situace. Střelci jsou povinni dodržovat všechny aspekty Kodexu chování IDPA střelce.

10.2.2 Pokud zůstává střelec i nadále s CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí ve sporu, střelec může ústně podat protest vůči rozhodnutí řediteli závodu (MD), a to do 15 minut od obdržení rozhodnutí ze strany CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí. Střelci jsou povinni dodržovat všechny aspekty Kodexu chování IDPA střelce.

10.2.3 Pokud zůstává střelec s MDMatch Director, ředitel závodu i nadále ve sporu, musí střelec okamžitě upozornit MDMatch Director, ředitel závodu na jeho záměr podat písemné odvolání.

10.2.4 Střelec podá písemný protest do 30 minut od informování ředitele závodu o svém záměru. Příprava dokumentu spočívá výhradně na střelci. Protest obdržený po uplynutí této lhůty nebude brán v potaz. Protest by měl obsahovat následující informace:

 1. Jméno a kontaktní údaje střelce (včetně případného čísla mobilního telefonu)
 2. Stručný popis problému (100 slov nebo méně)
 3. Jména svědků a případné důkazy
 4. Potvrzení, že protest byl podán jak CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí, tak MDMatch Director, ředitel závodu
 5. Specifikace pravidla a číslo pravidla z aktuálního Rule book (včetně čísla stránky), které mělo být porušeno nebo je přezkoumáváno
 6. Požadovaný výsledek protestu
 7. Písemný protest musí doprovázet poplatek ve výši 100 USD.

10.3 Posouzení písemného protestu

10.3.1 Po obdržení písemného protestu předá MDMatch Director, ředitel závodu dokument Area Coordinator (AC) nebo jeho zástupci, který bude jednat jako vedoucí Rozhodčí komise.

10.3.2 ACArea Coordinator, oblastní koordinátor si vybere skupinu 3 střelců (včetně něj), kteří jsou certifikovaní Safety Officers (SO) a vytvoří Rozhodčí komisi. Každý člen bude mít jeden hlas. Členové Rozhodčí komise by neměli být v žádném střetu zájmů.

10.3.3 Rozhodčí komise zkontroluje dokument připravený střelcem a ponechá si poplatek za protest až do jeho rozhodnutí.

10.3.4 Komise může požádat o další informace od střelce, SOSafety Officer, rozhodčí, CSOChief Safety Officer, hlavní rozhodčí, MDMatch Director, ředitel závodu a svědků a může prověřit jakoukoli situaci nebo místo související s odvoláním.

10.3.5 Střelec podávající protest by neměl zahajovat jakoukoliv komunikaci se žádnou ze stran, které se protestem zabývají, nebo s Rozhodčí komisí.

10.3.6 Komise bude jednat a rozhodne do 1 hodiny od obdržení protestu. Rozhodnutí bude předloženo MDMatch Director, ředitel závodu a střelci, který protest podal.

10.3.7 Ředitel závodu (MD) je povinen jednat dle rozhodnutí Rozhodčí komise.

10.3.8 Pokud komise podpoří protest, může to znamenat opětovné zapojení střelce do závodu, poskytnutí reshootu, zrušení penalizace nebo vyškrtnutí situace ze závodu. V tomto případě bude poplatek za protest vrácen střelci.

10.3.9 Pokud komise nepodpoří protest, platí rozhodnutí MDMatch Director, ředitel závodu a ACArea Coordinator, oblastní koordinátor předá poplatek za protest centrále IDPA.

10.3.10 Všechna rozhodnutí Rozhodčí komise jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

10.3.11 Žádné protesty třetích stran nebudou přijaty jménem střelce nebo někoho jiného.

10.3.12 ACArea Coordinator, oblastní koordinátor poskytne shrnutí protestu a dispozice centrále IDPA do 1 týdne od data dokončení závodu.

APPENDIX B
(PCC) PISTOL CALIBER CARBINE DIVISION

Pistol Caliber Carbine is defined as a specialty division within IDPA. This Appendix governs PCC in IDPA matches and supersedes current rules relating to start condition, position, function and range commands. PCC may be included in IDPA matches at the discretion of a match director who will then, be governed by this set of rules. *

(*Note: Match directors may be required to lower the magazine and division capacity to comply with State or local laws. In these cases the MD is required to publish this announcement ahead of a match.)

Rifles permitted for use in PCC must*:

 1. Be semi-automatic.
 2. Use 9 mm, .357 Sig, .40 S&W, 10mm, and .45 ACP pistol caliber cartridges.
 3. Designed to be fired from the shoulder and have a shoulder stock installed.

(*Note: All references to “firearm” in the current edition of the rule book are deemed to apply to PCC as well, except where PCC is noted in the rules or this appendix. )

All references to “strong hand” and “weak hand” in the current edition of the rule book apply to PCC as follows:

 • Strong Hand will require the PCC to be shouldered on the strong hand side, trigger pulled with the strong hand. Both hands may be on the gun.
 • Weak Hand will require the PCC to be shouldered on the weak side, trigger pulled with the weak hand. Both hands may be on the gun. This applies to the Classifier and all CoFs.

The firearm may only work with one trigger pull to fire one round. Variants that allow other firing options may not be used in PCC.

Start Condition:

Firearms will start hammer or striker cocked and safety engaged; held at the low ready position unless otherwise specified in the written stage description. A best practice for MD’s and stage designers is to place a mark, cone or similar point on a stage that the muzzle must be pointed at when the shooter assumes a start position. This eliminates the variations in determining what low ready actually means.

Start Positions:

No starts facing uprange.

Default position is facing downrange at Low Ready (this is off hand with the muzzle oriented downward at the base of a target or 45 degrees). Finger clearly visibly outside of the trigger guard.

Stage description may also include other variants:

 • May be loaded or unloaded.
 • Table starts (same as pistol when possible).
 • If a prop uses something that PCC will not fit, then lay the rifle on top or nearby the prop as safety permits.
 • Facing walls or barricades, a mark at 3’ above the ground perpendicular to the prop is used.

Safety:

Except at the safe area, or when under the supervision and direct command of a SO, shooters must carry their pistol caliber carbine with detachable magazines removed.

Competitors must use a chamber safety flag when uncased, or clear chamber device, that is externally visible when transporting from to the range or stage to stage.

Un-cased pistol caliber carbines must be held in the hands with the firearm vertical. Match Directors may require this to be "vertically upwards" or "vertically downwards" providing this is made clear to all competitors prior to the match.

Slings may be used, provided the firearm is clearly has a chamber flag and the muzzle is oriented in the vertical position at all times when not in use during a stage.

In certain cases, a MD can choose to combine PCC and handgun into a single COF. Additional safety considerations may be included for these stages in order to maintain safe gun handling practices. Use common sense and consider all of the competitors that will be shooting at the event. In stages where both pistol and PCC area utilized by competitors, the pistol gear requirements remain the same for competitors. EG: Holsters, reloads, concealment etc. PCC requirements are included in this appendix.

PCC Permitted Features and Modifications (Inclusive list):

 1. Sights: Iron, optical, and electronic sights are permitted.
 2. Lights and Lasers: Permitted and allowed for use.
 3. Muzzle Devices: Flash hiders, compensators, and muzzle brakes are permitted.
 4. Action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained.
 5. Reliability work.
 6. Internal accuracy work.
 7. Externally visible trigger over travel stops.
 8. Checkering, serrated, and stippling.
 9. Extended and/or ambidextrous safety.
 10. Ambidextrous magazine releases.
 11. Extended, trimmed, and/or ambidextrous bolt releases.
 12. Custom finishes and engraving may be applied.
 13. Aftermarket safeties.
 14. Aftermarket magazine base pads may be used.
 15. Grip enhancements on both the foregrip and pistol grips.

1.1.1 PCC Excluded Features and Modifications (Non-Inclusive list):

 1. Removing butt stock
 2. Firearms not designed for use with a buttstock (for example: AR pistols with Sig Brace or equivalent)
 3. Monopods, Bipods and Tripods
 4. Drum or coupled magazines

1.1.2 PCC Power Factor: Minimum power factor for PCC is 135,000.

1.1.3 Classification: Shooters compete using their highest classification achieved in any of the handgun divisions.

1.1.4 Division Capacity =Maximum is 30 rounds. Shooters are allowed to load magazines with less than 30 rounds at their choosing. Shooters may use standard size pistol magazines on stages in lieu of 30 round magazines.

1.1.5 PCC Gear: Shooters may optionally choose to place additional magazines in pouches to carry with them while shooting stages. If they choose to use magazine pouches, them may not place more than 2 on their belt which must be worn behind the hip bone as in pistol divisions. Optionally, shooters may carry magazines in pockets that are below the belt or stowed inside the waistband.

1.1.6 Concealment garments: Concealment garments are optional for PCC shooters.

DODATEK B
(PCC) DIVIZE PISTOL CALIBER CARBINE

Pistole Caliber Carbine je definována jako specializovaná divize v rámci IDPA. Tento dodatek upravuje PCC v závodech IDPA a nahrazuje aktuální pravidla vztahující se ke startovním podmínkám, pozicím, funkcím a rozsahům příkazů. PCC může být součástí IDPA závodů na základě rozhodnutí ředitele závodu (MD), který se poté bude řídit těmito pravidly. *

(*Poznámka: Ředitelé závodů mohou vyžadovat nižší počty nábojů v zásobníku (division capacity), aby splňovaly státní nebo místní zákony. Taková opatření je povinen MDMatch Director, ředitel závodu uvést v propozicích před závodem.)

Pušky povolené v divizi PCC musí*:

 1. být samonabíjecí.
 2. používat pistolové náboje ráže 9 mm, .357 Sig, .40 S&W, 10mm nebo .45 ACP.
 3. disponovat ramenní opěrou a být navržené pro střelbu z ramene.

(*Poznámka: Všechny odkazy na „střelnou zbraň - firearm“ v této edici pravidel jsou aplikovatelné také na PCC, s výjimkou kde je PCC přímo zmíněna v tomto dodatku pravidel.)

Všechny odkazy na "silnou ruku" a "slabou ruku" v aktuálním vydání pravidel platí pro PCC takto:

 • Pravidlo "silné ruky" vyžaduje, aby PCC byla zapřena do ramene na silné straně a spoušť ovládána silnou rukou. Obě ruce mohou být na zbrani.
 • Pravidlo "slabé ruky" vyžaduje, aby PCC byla zapřena do ramene na slabé straně (nedominantní rameno) a spoušť ovládána slabou rukou (tedy úplná záměna gardu). Obě ruce mohou být na zbrani. Toto platí pro Classifier i všechny CoFCourse of Fire = stage, situace.

Střelná zbraň smí pracovat pouze tak, že na 1 zmáčknutí spouště vystřelí jen jeden výstřel. Jiné varianty se v PCC nepřipouštějí.

Startovní podmínky:

Střelci startují se zbraněmi ve stavu kladiva nebo strikeru nataženého a aktivace pojistky (cocked & locked); zbraň drží v pozici low-ready, pokud není v popisu situace napsáno jinak. Nejlepší pro MDMatch Director, ředitel závodu bývá jasně vyznačit v situaci místo značkou, kuželem nebo jiným způsobem, na které místo má startující mířit, když zaujímá startovní pozici. Toto eliminuje diskuze, co znamená pozice "low-ready".

Startovní pozice:

Start směrem od bezpečného prostoru není pro PCC povolen (zády k situaci).

Základní pozice je zbraň směřující k zemi v pozici "low-ready" (tedy směřující z ruky ústím k zemi pod terčem, či v úhlu 45 stupňů). Prst musí být viditelně mimo lučík.

Popis situace může obsahovat varianty:

 • Nabito nebo nenabito.
 • Start z pozice na stole (obdobně jako v případě pistole)
 • Pokud podpěra nevyhovuje pro použití pušky, položte pušku na vrch, či nejblíže k podpěře, jak bezpečnostní situace dovolí.
 • Čelem ke zdi nebo bariéře užijte značku ve výši 3 stop91,44 cm nad zemí, která je kolmá k podložce.

Bezpečnost:

S výjimkou bezpečného prostoru nebo pod dohledem a přímým vedením SOSafety Officer, rozhodčí musí střelec nosit PCC s vyjmutým zásobníkem.

Při pohybu po střelnici nebo přechodech mezi situacemi musí soutěžící používat bezpečnostní komorovou vlaječku, případně mít prázdnou komoru tak, aby to bylo zřetelně vidět.

Právě nevyužívané PCC musí být drženy v ruce ve svislé poloze. Ředitelé závodů před samotným závodem upřesní, zda požadují ústí směrem vzhůru, nebo směrem k zemi, aby to bylo jasné všem závodníkům.

Popruhy mohou být užity, pokud má zbraň komorovou vlaječku a ústí zbraně směřuje svisle vždy s výjimkou průběhu situace.

Ve vybraných případech se může MDMatch Director, ředitel závodu rozhodnout kombinovat použití PCC a ruční zbraně v rámci jednoho CoFCourse of Fire = stage, situace. Pro tyto situace je zapotřebí dodatečných bezpečnostních opatření. Využijte selský rozum a uvažte účastníky, kteří budou závod střílet. V situacích, ve kterých závodníci využívají ruční zbraně i PCC, platí požadavky na pistolové vybavení. Například pouzdra, přebíjení, skryté nošení apod. PCC požadavky jsou součástí tohoto dodatku.

Seznam povolených úprav PCC (povolený výčet):

 1. Mířidla: Železná, optická a elektronická mířidla jsou povolená.
 2. Světla a lasery: Povoleny, a povoleno je i jejich použití.
 3. Úsťová zařízení: Zhášeče plamene, kompenzátory a úsťové brzdy jsou povolené.
 4. Pokud je zachována bezpečnost, jsou dovolené úpravy vylepšující chod spouště.
 5. Úpravy směřující k vyšší spolehlivosti.
 6. Vnitřní úpravy zvyšující přesnost.
 7. Externě viditelné dorazy over-travelu.
 8. Stippling, frézování, úpravy povrchovky.
 9. Prodloužené a oboustranné ovladače pojistky.
 10. Oboustranné záchyty zásobníku
 11. Prodloužené, zkrácené nebo oboustranné záchyty závěru.
 12. Individuální povrchová úprava a rytí může být použito.
 13. Aftermarket pojistky.
 14. Aftermarket botky zásobníků.
 15. Vylepšení úchopu - jak foregripy, tak pažbičky.

1.1.1 Nedovolené úpravy PCC (mimo jiné):

 1. Odstranění pažby
 2. Zbraně neurčené k použití s pažbou (AR pistole s Sig Brace nebo obdobnými zařízeními)
 3. Monopody, bipody, tripody
 4. Bubnové nebo spojené zásobníky

1.1.2 PCC Power Factor: Minimální power factor pro PCC je 135,000.

1.1.3 Klasifikace: Střelci soutěží v nejvyšší dosažené třídě v jejich pistolových divizích.

1.1.4 Kapacita divize =maximum 30 ran. Střelcům je povoleno nabít zásobníky méně než 30 náboji dle jejich uvážení. Střelci mohou použít standardní pistolové zásobníky namísto 30raných zásobníků.

1.1.5 PCC Gear: Střelci mohou volitelně použít dodatečné zásobníky a nést je během situace. Pokud se rozhodnou použít sumky, nesmí jich mít více než 2 na opasku, který musí být nesen na úrovni boků, stejně jako v případě pistolových divizí. Volitelně mohou střelci nést zásobníky v kapsách pod úrovní opasku nebo zasunuté za opaskem.

1.1.6 Skryté nošení: Skryté nošení je dobrovolné pro PCC střelce.

APPENDIX C
CARRY OPTICS DIVISION

Carry Optics is approved as a Specialty Division for IDPA matches. As such, match directors are encouraged to incorporate this division in their matches to give interested members the opportunity to evaluate whether this division is a good fit for them.

1.1 Handguns permitted:

 1. Handguns, associated modifications, restrictions, holsters, magazine carriers, calibers, start condition, and division capacity shall be compliant with ESP Division requirements, except as it relates to sights, lasers and overall weight.
 2. Maximum weight including empty magazine will not exceed 45 ounces.

1.2 Types of Optics

Optics suitable for this division fall under two categories with different restrictions on how they are mounted to the firearm.

 1. Passive: These include Miniature Red Dot and Reflex sights suitable for concealed carry. They project or reflect a dot onto the optic. Passive Optics (MRDS) must be attached directly to slide between rear of slide and ejection port, and may not be mounted to the frame in any way.
 2. Active: These are Red or Green LASER sights that project a dot onto the target. Active LASER sights are permitted to be mounted on the frame of the firearm. Typical locations can be the rail or the pistol grip. This rule supersedes Rule 8.1.8.(G) found in the 2017 Rulebook.

IDPA CO GUN TEST BOX*:

 1. Test boxes modified by opening the side of the box opposite of the hinges to allow the optic to protrude outside the normal dimensions of the box. This is accomplished by measuring approximately 1” inside both corners and cutting away the side to create an opening that continues to fit standard pistol and carry optic firearms with an empty magazine inserted and allow the lid to completely close. Refer to the reference photos:
  IDPA CO gun test box

CLASSIFICATION FOR CARRY OPTICS:

 1. Carry Optic Pistols shall use the classifier brackets found in Enhanced Service Pistol when scoring the classifier. Refer to section 9 of the rulebook and the courses of fire presently in use. The classification date must be within the previous 12 month period of a sanctioned event in order to be eligible to compete.

MATCH AWARDS

 1. One trophy for every 5 competitors will be recognized for the division overall unless there are sufficient competitors entered into individual classes, as determined by the Match Director. In these cases, the rulebook award rules will be issued.
 2. Match performance promotions will follow the requirements as established by the rulebook and the Match Administration guide for each class.

DODATEK C
Divize Carry Optics

Divize Carry Optics je schválená jako "Specialty Division" v IDPA. Tímto je ředitelům závodů doporučeno zahrnout tuto divizi do jejich závodů, aby se zvýšil počet zájemců o příležitost střílet s optickými zařízeními a ti tak zjistili, zda jim tato divize vyhovuje.

1.1 Povolené zbraně:

 1. Ruční zbraně, povolené úpravy, omezení, pouzdra, nosiče zásobníků, ráže, startovní podmínky, nábojová kapacita divize budou v souladu s požadavky pro divizi ESP, s výjimkou v oblasti mířidel, laserů a celkové váhy.
 2. Maximální váha včetně prázdného zásobníku nepřekročí 45 uncí (1,28 kg).

1.2 Druhy optik

Optická zařízení použitelná v této divizi spadají do dvou kategorií s rozdílnými omezeními, jak mohou být ke zbrani připevněny:

 1. Pasivní: Toto zahrnuje miniaturní Red Dot a Reflexní mířidla využitelná pro skryté nošení. Fungují na principu projekce nebo zrcadlení tečky. Pasivní optická zařízení (MRDS) musí být připevněny přímo na závěru mezi zadní část závěru a okno výhozu, a v žádném případě nesmějí být připevněny na rámu zbraně.
 2. Aktivní: Jde o červené nebo zelené lasery, které promítají tečku na cíl. Aktivní laserová mířidla můžete připevnit přímo na rám zbraně. Typickým místem je rail nebo pažba zbraně. Toto pravidlo je nadřazeno Pravidlu 8.1.8 (G) v Rulebooku.

IDPA Box na test velikosti zbraně*:

 1. Testovací krabice se mění tak, že má otevřenou stranu naproti pantům, aby umožnily optice vyčnívat mimo normální rozměry krabice. To je dosaženo odměřením přibližně 1 palce2,54 cm uvnitř obou rohů a odříznutím strany, aby se vytvořil otvor pro velikost standardní pistole s optickým zařízením s vloženým prázdným zásobníkem. Nechte víko úplně zavřít. Viz referenční fotografie:
  IDPA CO gun test box

Klasifikace pro Carry Optics

 1. Pistole Carry Optics mohou použít standardní limity klasifikátoru pro ESP. Vzhledem ke kapitole 9 pravidel se použijí standardní CoFCourse of Fire = stage, situacey. Datum klasifikace musí být v rámci předchozích 12 měsíců před hodnoceným závodem, aby bylo střelci umožněno závodit.

Odměny v závodě

 1. V divizi bude udělena jedna cena za každých 5 závodníků, pokud nebudou soutěžící rozděleni do individuálních tříd na základě rozhodnutí MDMatch Director, ředitel závodu. V těchto případech se použijí pravidla z Rulebooku.
 2. Povýšení na základě výkonu v soutěži je obdobné jako jsou pravidla nastavená v Rulebooku a Match Administration Guide pro každou třídu.

INDEX

1 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W
 1. 180-Degree RulePravidlo 180° 2.2, 2.9
 2. Air GunningSuchý nácvik 1.2.2, 3.3.3, 3.3.4
  AmmunitionStřelivo 2.5, 2.10, 8.3
  Ammunition CarrierNosiče střeliva 8.6
  AppealsProtesty 10
 3. BeltsOpasky 8.4
  Blind StagesTajné situace 6.6.10
  Body OnlyPouze tělo 4.11.2
  Bo-Mar RibsMířidla Bo-Mar 8.1.8
  Bullet HolesPrůstřely 4.6, 4.16.3
 4. Calibration Of Reactive TargetsKalibrace reaktivních terčů 4.17
  Cardboard TargetsPapírové terče 4.12
  ChronographMěřič úsťové rychlosti 8.3.2
  ClassificationVýkonostní třída 9
  Classification DatabaseVýkonostní databáze 9.1
  CleatsVýztuže 8.8.2
  Club Safety RulesKlubová pravidla bezpečnosti 2.13
  Cocked And LockedNabito a zajištěno 8.2.2.1, 8.2.8.1
  Code Of ConductKodex chování 3.11, 4.15
  Cof PenaltiesPenalizace v situaci 5
  CompensatorsKompenzátory 8.1.8
  Concealment GarmentSkryté nošení 3.1, 8.9
  Cone Style BarrelsKuželovité hlavně 8.1.8, 8.2.2.2, 8.2.3.2
  Course Of FireSituace 1.2.3, 4.1.2
  CoverKryt 3.5, 5.1
  Hard CoverPevný kryt 4.7, 6.6.9, 6.6.17, 6.6.26
  Soft CoverÚkryt (měkký kryt) 4.7
  Cover PlatesČela (závěru) 8.2.1.2, 8.2.2.2, 8.2.3.2,
 5. Did Not FinishNedokončení 4.3, 4.4
  Disappearing TargetMizící terč 3.2.7, 4.12
  DischargeVýstřel 2.2
  DisqualificationDiskvalifikace 2.2, 2.3, 2.10, 2.12.7, 3.11, 5.4, 8.3
  Division CapacityKapacita divize 8.1.4
  DivisionsKategorie 8.1.1, 8.1.2, 8.2, Appendix B, C
  Back Up GunZáložní zbraň 8.2.7
  Carry OpticsZbraň s optickým zaměřovačem Appendix C
  Compact Carry Pistol - CCPKompaktní pistole 8.2.4
  Custom Defensive Pistol - CDPUpravená obranná pistole 8.2.3
  Enhanced RevolverUpravený revolver 8.2.5.2
  Enhanced Service Pistol - ESPUpravená služební pistole 8.2.2
  Revolver BUGZáložní revolver 8.2.9
  Pistol Caliber CarbinePuška pistolové ráže Appendix B
  SpecialtyZvláštní kategorie 8.1.2, 8.2.10, Appendix B, C
  Stock RevolverSériový revolver 8.2.5.1
  Stock Service Pistol - SSPSériová služební pistole 8.2.1
  Dropped And OffsetSnížené pouzdro s odsazením 8.5
  Dropping A FirearmUpuštění zbraně 2.3
  Duty GearSlužební výstroj 3.1
  Duty Gear ExemptionVýjimka pro služební výstroj 8.7, 8.8.4
 6. Ear ProtectionOchrana sluchu 2.4
  Elbow PadsChrániče loktů 8.8.1
  EmptyPrázdná (zbraň, komora) 3.4.1, 3.4.5
  Ends The COFUkončení situace 2.12.12
  EngagedŘešený (terč) 3.2.5
  Equipment RulesVybavení 8
  Equity PromotionRovnovážné povýšení 9, 9.5
  Extended Magazine ReleaseZvětšený záchyt zásobníku 8.1.7
  Eye ProtectionOchrana zraku 2.4
 7. Failure To Do RightChybný postup 5.3
  Fault LinesPřešlapové linie 3.5.4, 3.6, 6.2, 6.3
  FingerPrst 2.6, 2.12.5, 2.12.7, 3.3.3
  Firearm Mounted LightSvětlo namontované na zbrani 8.8
  Flagrant PenaltyVážná penalizace 5.2, 5.3.2
  FlashlightSvítilna 3.10, 8.8.4
  FreestyleVolný styl 3.9
 8. Ghost RingsGhost Rings 8.1.8
  GlovesRukavice 8.8.3
  Guide RodsVodící tyče pružiny závěru 8.1.8
  Gun Test BoxPistolová testovací krabice 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.8, 8.2.9, Appendix C
 9. Hard CoverPevný kryt See Cover, Hard
  Head OnlyPouze hlava 4.11.2
  HolstersPouzdro 8.5
  Appendix Carryapendixová 8.5.1
  Cross-Drawpro křížové tasení 8.5.1
  Pocket Carrykapesní 8.5.1
  Shoulderramenní 8.5.1
  Small Of The Backmalá zadní 8.5.1
  Hot And Cold Ranges"Horké" a "studené" střelnice 2.11
  Humanoid ShapesTvary lidské postavy 6.6.26
 10. Incomplete StageNedokončení situace 4.3, 4.17.7
  Individual Stage WalkthroughsIndividuální průchod situací 3.3.2
  InterferenceOvlivnění 3.8, 4.16
 11. Knee PadsNákoleníky 8.8.1
 12. LasersLasery 8.1.8, Appendix C 1.2
  Last TargetPoslední terč 6.6.13
  Legal Modifications For All DivisionsPovolené úpravy ve všech kategoriích 8.1.7
  LightsSvítilny 8.1.8, 8.8.4
  Loading Device 8.1.5
  Long GunsDlouhá zbraň 6.6.24
  Low CoverNízký kryt 6.6.13
 13. Magazine DisconnectsZásobníkový přerušovač spouště 8.1.7
  Magazine LoadingPlnění zásobníků 8.1.3, 8.1.6
  Magazine WellsRozšíření zásobníkové šachty 8.1.8
  Male ShootersStřelci (muži) 8.5
  MalfunctionZávada 2.2, 2.3, 2.6, 3.4.4, 3.4.8, 3.5.4, 3.8, 3.9, 6.6.24
  Match Performance PromotionPovýšení na základě výkonu v závodě 3.11, 9.2.2, 9.4, 9.5.1, Appendix C
  Memory StagesSituace řešené dle paměti 6.6.5
  MilitaryVojáci 3.1, 8.8
  Moon Clip CarriersNosiče Moon clip 8.6.3
  Muzzle Safe PointsOznačení bezpečného směru 2.2, 2.9, 2.12.6, 3.2.7
  Muzzle SafetyBezpečný směr 2.9, 6.5
 14. Non-IDPA-Legal Features And Modifications For AllNeovolené úpravy ve všech kategoriích 8.1.8
  Non-Threat TargetNeterč 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 4.9, 4.10, 6.6.10, 6.6.15
  Normal ConditionNormální stav 2.7
 15. Other TargetsJiné terče 4.5.3, 4.12,
 16. PEProcedurální chyba See Procedural Error
  PenaltiesPenalizace
  Hit On Non-ThreatZásah neterče 4.10
  Penalty RulesPravidla penalizací 5
  Pepper Popper 4.12
  Permanently Physically Disabled ShooterTělesně postižený střelec 1.2.3, 7
  Pickup GunsDlouhé zbraně 6.6.24
  Plates 4.12, 4.17.1
  Pocket FlapsKlopy kapes 8.9.5
  PolicePolicie 3.1, 8.7, 8.8
  PopperPopper 4.12, 4.17.1
  Power FactorPower factor 4.17.1, 4.17.2, 4.17.9, 8.3.1, 8.3.2, Appendix B 1.1.2
  Procedural ErrorProcedurální chyba 2.6, 2.12.3, 3.4.6, 4.1.1, 4.2.2, 5.1, 5.3.2
  Prone PositionPoloha v leže 3.3.1, 6.6.13
 17. Radial TearPaprskovité protrhnutí 4.5.4
  Range CommandsPokyny na střelnici 2.12
  Are You Ready?Připraven ? 2.12.3
  Close CylinderZavři válec 2.12.9
  FingerPrst 2.12.5
  HolsterPouzdro 2.12.11
  Load and Make ReadyNabij a připrav se 2.12.2
  Make ReadyPřiprav se 2.12.2
  MuzzleSměr 2.12.6
  Not ReadyNepřipraven 2.12.3
  Pull The TriggerRána jistoty 2.12.10
  Range Is ClearKonec střelby 2.12.12
  Range Is Hot 2.12.1
  Slide ForwardShoď závěr 2.12.9
  StandbyPozor 2.12.4, 3.7.3
  StopStop 2.12.7
  Unload And Show ClearVybij a ukaž prázdnou 2.12.8
  Reactive TargetReaktivní terč 3.2.5, 4.12, 4.17
  Ready PositionStartovní pozice 3.7.1, 3.7.2
  ReloadingPřebití 2.10, 3.4, 3.5.6, 3.9, 6.6.20, 6.6.23
  ReshootReshoot 2.4.2, 3.7.3, 3.8, 4.3.2, 4.16, 4.17, 10.3.8
  ResultsVýsledky 4.15
  RevolverRevolver 8.2.5, 8.2.6
  Round In The ChamberNáboj v komoře 8.1.4, 8.2.8.1
 18. Safe AreasBezpečné zóny 2.2, 2.10
  Safety PenaltiesPenalizace za bezpečnost 5.5.1
  Scenario StagesSituace typu "Scénář" 6.1.1
  ScoringHodnocení 2.12.12, 3.7.4, 3.8, 6.1, 6.6.9
  Scoring RulesPravidla hodnocení 4
  LimitedOeomezené 4.2
  UnlimitedNeomezené 4.1
  Shoot ThroughPrůstřel 4.9
  Shooter MovementPohyb střelce 6.6.12
  Sight PicturesNácvik zaměřování 1.2.2, 3.3.3
  Slide-Cover PlatesČela (závěru) See Cover Plates
  Speed Loader CarriersNosiče Speed Loader 8.6.3
  Speed ReloadSpeed Reload 3.4.6
  SquibSlabé rána 4.3.2
  Stage BoundariesOhraničení situace 3.3.4, 6.4
  Stage Design RulesPravidla pro stavbu situací 6
  Stage DNFNedokončení situace 4.3
  Standards StagesSituace typu "Standard" 6.1.2
  Start PositionStartovní pozice 3.7
  Steel TargetsKovové terče 2.14
  Storage LocksZámky zbraně pro dlouhodobé uložení 8.1.7
  String Of FireSituace 1.2.3, 4.2.2, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.13, 6.6.15
  Strong/Dominant Hand OnlySilná/dominantní ruka, pouze 3.9, 6.6.18
 19. Tactical PriorityTaktická priorita 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6, 3.5.5
  TargetsTerč 4.12
  Threat IndicatorSymboly hrozby 4.7, 4.8
  Touching TargetsDotýkání se terčů 4.16
 20. Universal Semi-Automatic ClassificationUniverzální výkonnostní třída pro samonabíjecí zbraně 9.3
  Unserviceable FirearmNepoužitelná zbraň 8.1.6
 21. Vision BarriersVizuální zábrany 6.6.26
 22. WalkthroughPrůchod situací 3.3
  Weak/Support Hand OnlySlabá/nedominantní ruka, pouze 3.9
  Weak-Hand OnlySlabá ruka, pouze 6.6.18, 6.6.19
  WeightsZávaží 8.1.8
  Women ShootersStřelkyně 8.5